Ελλάδα Ροή

Νέο πρόγραμμα για 5.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών», με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας από ανέργους έως 29 ετών που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ της δράσης. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση 2014-2020».

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 5.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:

Ο πρώτος κύκλος αφορά τη δημιουργία 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν τις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τον α΄ κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 16.500.000 ευρώ, τα οποία κατανέμονται:

Διαβάστε επίσης