Ελλάδα

73 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 73 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης.

 

Οι ειδικότητες

 1. ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί – 2 θέσεις
 2. ΠΕ Οικονομικός Λογιστικός (Άδειας Α’ Τάξης) – 2 θέσεις
 3. ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός – 1 θέση
 4. ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί (Έργων Υποδομής) – 3 θέσεις
 5. ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός – 2 θέσεις
 6. ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η/Υ – 1 θέση
 7. ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – 1 θέση
 8. ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – 1 θέση
 9. ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – 11 θέσεις
 10. ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών – 10 θέσεις
 11. ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου] – 2 θέσεις
 12. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – 3 θέσεις
 13. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 2 θέσεις
 14. ΔΕ Ηλεκτρολόγων – Συντηρητών – 9 θέσεις
 15. ΔΕ Χειριστών Εκσκαπτικού Μηχανήματος (Εκσκαφέα – Φορτωτή) – 4 θέσεις
 16. ΔΕ Καταμετρητών – 4 θέσεις
 17. ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – 2 θέσεις
 18. ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων – 1 θέση
 19. ΔΕ Υπονομοποιών Οικοδόμων – 10 θέσεις
 20. ΥΕ Καθαριστές/ριες – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κου Τζουραμάνη Νικόλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2410687197, 103).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στο διαδικτυακό τόπο αυτής (www.deyal.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

 • στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (www.deyal.gr),
 • στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη – Μετάβαση → Πολίτες →Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,
 • στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι →
 • Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Ενημερωτική Πύλη – Μετάβαση → Πολίτες →Έντυπα –Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων →Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης