Τοπικά

Γιατρό εργασίας προσλαμβάνει ο Δήμος Τρικκαίων (13.664 € για ένα χρόνο)

Ο Δήμος Τρικκαίων, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Ιατρό Εργασίας, με σκοπό την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του, καθώς και την συμμόρφωσή του με την σχετική νομοθεσία, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο 2022 έως τον Μάϊο 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.664,00 € συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων.

 

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί  με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας καθώς και άλλης
ειδικότητας με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Μελέτη του Δήμου, μέχρι και 21.06.2022 και ώρα 11,00 π.μ., στο Δήμο Τρικκαίων, Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών (Ασκληπιού 18), 2ος όροφος, υπεύθυνη κ. Σοφία Τσιτσικά, τηλ. 2431351233, e-mail: tsitsika@trikalacity.gr

11.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.ΜΕΛΕΤΗ_ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε επίσης