Τοπικά

Δημοπρατούνται πέντε καταστήματα στο ισόγειο της Νομαρχίας

Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύττει τη διεξαγωγή φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής και επαναληπτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  των ισογείων δημοτικών καταστημάτων  Κ7 , Κ10, Κ16, Κ17 και Κ20  που βρίσκονται στο κτίριο της  δημοτικής  αγοράς (Νομαρχία), επιφανείας 32,00τ.μ το καθένα.

 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η  του μήνα Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη  και από ώρα  11:15 π.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ:8397/23-2-2022 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Τρικκαίων(ΑΔΑ: 9753ΩΗ9-Α2Γ).

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 250,00 € για το κατάστημα Κ7  και 300,00 ευρώ για τα καταστήματα Κ10,Κ16,Κ17 και Κ20.

Οι προσφορές των πλειοδοτών θα γίνονται σε ακέραιες μονάδες ανά 2,00 Ευρώ.

Για να λάβει κάποιος μέρος στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή  συμμετοχής  ποσού 300,00 € για το κατάστημα Κ7 και 360,00€ για το καθένα από τα καταστήματα Κ10,Κ16,Κ17 και Κ20.

Η  περιληπτική  διακήρυξη  θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981 με φροντίδα του Δημάρχου, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος  στην οδό Ασκληπιού 18, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης της επαναληπτικής δημοπρασίας θα δημοσιευθεί σε μία καθημερινή τοπική εφημερίδα

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων του Δήμου  βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί από την δημοπρασία. Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας , αρχικής ή επαναληπτικής, τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο Τρικκαίων.

Πληροφορίες  για  τη  δημοπρασία  παρέχονται  καθημερινά,  τις  εργάσιμες  ημέρες  από  ώρες  από 08:00’-15:00’ στο Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής  Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων, διεύθυνση Ασκληπιού 18, ΤΚ 42131 -Τρίκαλα, τηλέφωνο 2431351111 κ. Νταλάση Αικατερίνη.

Διαβάστε επίσης