Ροή Τοπικά

Διαγωνισμό για τη νέα Νομαρχία προκήρυξε ο Δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» προεκτιμώμενης αμοιβής 634.238,18 € (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 και του όρους της σχετικής διακήρυξης.

 

 Σκοπός της μελέτης είναι η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί η μελετητική ωριμότητα με σκοπό την αξιοποίηση του Δημοτικού κτιρίου που στεγάζονται σήμερα τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 511.482,40€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία μελέτης, καθώς και ποσό για απρόβλεπτα(15%):

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ως άνω κατηγοριών που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τεχνική ικανότητα ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 06: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας , έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και δύο μελετητές 8ετούς εμπειρίας
Για την κατηγορία μελέτης 08: τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας , έναν (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας ή τουλάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και δύο
μελετητές 8ετούς εμπειρίας
Επιπλέον πρέπει να διαθέτει εμπειρία από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά την τελευταία πενταετία.

Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους:
Α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν πτυχίο μελετητή ή γραφείων μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών:
κατηγορία μελέτης 06_αρχιτεκτονικές μελέτες (Δ’ τάξης)
στην κατηγορία μελέτης 08_ στατικές μελέτες (Δ’ τάξης)
Β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.
Γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης.
 Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Μαρτίου και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Μαρτίου και ώρα 10:00 και ώρα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 10.229,65 €.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί μέσω επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω δανειακής σύμβασης μεταξύ αυτού και του Δήμου Τρικκαίων και αποπληρωμή από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων.
Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης θα αναρτηθούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr. Πληροφορίες στο τηλ.2431063236.
Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης