Τοπικά

Εκδόθηκε η Πράξη Απόλυσης του γενικού γραμματέα του Δήμου Μετεώρων

Με την με αριθμό 202/2020 απόφασή του που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια ο Δήμαρχος Μετεώρων προέβη σήμερα 30 Απριλίου στην Πράξη Απόλυσης του µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Μετεώρων.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων
Έχοντας υπόψη:

1.Τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 / 7-6-2010 τ.Α΄) του προγράµµατος Καλλικράτη.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει, η οποία ορίζει ότι «Ο Γενικός Γραµµατέας διορίζεται και απολύεται µε απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

3. Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας (Φ.Ε.Κ.2276/τ. Β΄ /12-10-2011), στον οποίο προβλέπεται θέση Γενικού Γραµµατέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθµ. 491/12069/11-10-2019,προηγούµενη απόφαση του ∆ηµάρχου Μετεώρων περί διορισµού του Βασιλείου Κυριακούλη του Θεοδώρου, ως µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Μετεώρων, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ µε αριθµ. 2171/τ.Γ’/19-11-2019,σύµφωνα µε την αριθµ. απόφαση 15805/190033/7-11-2019, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

5. Το γεγονός ότι το αρµόδιο όργανο που προσέλαβε τον αναφερόµενο ως Γενικό Γραµµατέα και ειδικότερα ο ∆ήµαρχος Μετεώρων προβαίνει σε αναδιάρθρωση των αρµοδιοτήτων µε σκοπό την µέγιστη λειτουργικότητα των υπηρεσιών του ∆ήµου Μετεώρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόλυση αζηµίως για το ∆ήµο Μετεώρων του Βασιλείου Κυριακούλη του Θεοδώρου., µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Μετεώρων, από 01.05.2020, για τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους.

Περίληψη της απόφασης θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Διαβάστε επίσης