Τοπικά

Εκδόθηκε η ρυθμιστική διάταξη για το κυνήγι στον Κόζιακα

Έχοντας υπόψη : 1. Tις Διατάξεις του Π.Δ. 453/ 1977 (ΦΕΚ 141/24-5-1977/Τ.Α΄ ) ΄΄Περί Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών (ΕΚΠ) και των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυτές΄΄. 2. Την υπ’ αριθ. 2861/135315/20-8-2019 απόφαση της Δ/νσης Δασών Τρικάλων περί εγκρίσεως του Προγράμματος Θήρας – Εκγύμνασης και Αγώνων κυνηγετικών σκύλων Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής ΄΄ ΚΟΖΙΑΚΑ ΄΄ Τρικάλων για την Κυνηγετική Περίοδο 2019– 2020 (Φ.Ε.Κ. 3306/Β΄/29-8-2019 ΑΔΑ : 6ΡΦ7ΟΡ10-3Ψ4).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζουμε το κυνήγι, την εκγύμναση και τους αγώνες κυνηγετικών σκύλων στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή ΄΄ ΚΟΖΙΑΚΑ΄΄ Τρικάλων για την Κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020 ως το επισυναπτόμενο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Θήρας – Εκγύμνασης και Αγώνων κυνηγετικών σκύλων Ε.Κ.Π. ΄΄ Κόζιακα ΄΄ Τρικάλων.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Τρικάλων

Χρήστος Κουλουκούρας Δασολόγος με Βαθμό Α΄

2

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ ΚΟΖΙΑΚΑ΄΄ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Άρθρο 1 Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην περιοχή ΄΄ Κόζιακα ΄΄ Τρικάλων απαιτούνται : 1.1 Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που θα ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Τρικάλων ήτοι Τοπικής, Περιφερειακής ή Γενικής άδειας. 1.2 Απόκτηση ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Κυνηγετική περιοχή. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Άρθρο 2 Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων ( Κυνηγετική περιοχή ) Κολοκοτρώνη 30, τηλ 2431063474, 2431063471 – FAX 2431063479 : 2.1. Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, το έτος γέννησης, ο αριθμός αδείας κυνηγίου η εκδούσα αρχή, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, η περίοδος που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται. 2.2. Κοινή άδεια θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. 2.3. Να καταβάλλει το χρηματικό ποσό εκδόσεως της ειδικής άδειας που καθορίζεται ως εξής : 2.3.1. Για τους μόνιμους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή 8,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 15 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους. 2.3.2. Για τους μόνιμους κατοίκους του Ν. Τρικάλων 14,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 25,00 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους. 2.3.3. Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας και υπηκόους χωρών της Ε.Ε 20,00 ΕΥΡΩ για πέντε (5) εισόδους ή 35,00 ΕΥΡΩ για δέκα (10) εισόδους. 2.3.4. Για τους υπόλοιπους υπηκόους άλλων ξένων κρατών πλην Ε.Ε. 50,00 ΕΥΡΩ για δύο (2) ημέρες. 2.3.5. Η ειδική άδεια ισχύει για πέντε (5) ή δέκα (10) ημέρες κυνηγίου όπως περιγράφεται στις παραγράφους 2.3.1, 2.3.2 και 2.3.3 εκτός των κυνηγών του άρθρου 2.3.4 που ισχύει για δύο (2) ημέρες κυνηγίου. Όσοι επιθυμούν να κυνηγήσουν για περισσότερες ημέρες μπορούν να βγάλουν περισσότερες άδειες στις οποίες θα ορίζεται ο χρόνος κυνηγίου κάθε φορά που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε) εκτός από τα τέλη της ειδικής άδειας οφείλουν να εφοδιασθούν με Γενική άδεια καταβάλλοντας τέλη, όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια Ρυθμιστική δ/γη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για διάρκεια 15 ημερών ή δύο (2) μηνών ή ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο. Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Αίτηση χρειάζεται μόνο για την πρώτη άδεια.
3
2.4. Ο κυνηγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. ΄΄ Κόζιακα ΄΄ Τρικάλων.

Άρθρο 3 3.1. Αν για οποιαδήποτε αιτία ύστερα από εισήγηση του επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευτεί το κυνήγι και λόγω της απαγορεύσεως αυτής δεν έχει ο κυνηγός τον απαιτούμενο χρόνο να κυνηγήσει έστω και μια φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να επιστρέψει στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν για την έκδοση ειδικής άδειας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Άρθρο 4 4.1. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την 1 Ιανουαρίου του έτους της Κυνηγετικής περιόδου και να ακολουθήσει τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της κοινής άδειας κυνηγίου) κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται, σε ειδικό βιβλίο. Η σειρά προτεραιότητας κυνηγίου ισχύει για ολόκληρη την Κυνηγετική περιοχή και για κυνηγετική θέση που θα αποφασίσει ο Επόπτης της Κυνηγετικής Περιοχής. 4.2. Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί, θα πρέπει απαραίτητα να τηλεφωνήσουν στο γραφείο της Κυνηγετικής περιοχής και στα τηλέφωνα (2431063471 και 2431063474) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου του κάθε θηράματος, για να πληροφορηθούν την σειρά προτεραιότητας και να καθορισθεί η ημερoμηνία κυνηγίου. 4.3. Ο αριθμός των κυνηγών για κάθε μέρα κυνηγίου, ο τόπος και ο τρόπος κυνηγίου καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται από τον Επόπτη της Κυνηγετικής περιοχής ή σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπεύθυνο βοηθό του. 4.4. Οι τομείς θήρας, οι κυνηγετικές θέσεις και οι τόποι παρουσιάσεως των κυνηγών θα καθορίζονται από τον Επόπτη ή σε περίπτωση απουσίας του από τον υπεύθυνο βοηθό του και είναι δυνατόν για την ομαλή και ελεγχόμενη διεξαγωγή του κυνηγιού, να περιορίζονται, να αυξάνονται ή και να αλλάζουν, ανάλογα με τους απρόβλεπτους παράγοντες που τυχόν θα παρουσιάζονται κατά την διεξαγωγή του κυνηγιού αλλά και με τις δυνατότητες σε προσωπικό μόνιμο και εποχιακό της Ε.Κ.Π.. Επίσης είναι δυνατόν ο Επόπτης να αλλάξει την ημερομηνία έναρξης του κυνηγιού στους τομείς θήρας ή να μην πραγματοποιήσει το κυνήγι κάποιες ημέρες δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. 4.5. Ο αριθμός των ομάδων σε κάθε τομέα καθορίζεται από τον Επόπτη της ΕΚΠ ενώ ο αριθμός των κυνηγών σε κάθε ομάδα δεν υπερβαίνει τους έξι (6), με εξαίρεση το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου, που οι ομάδες επιβάλλεται να περιλαμβάνουν από πέντε (5) μέχρι δέκα (10) κυνηγούς. Είναι δυνατόν όμως για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου να επιτραπούν και ομάδες με λιγότερα από πέντε (5) άτομα, όταν υπάρχουν κενές κυνηγετικές θέσεις και κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη της ΕΚΠ. 4.6. Για την ομαλή διεξαγωγή του κυνηγίου ο Επόπτης της ΕΚΠ δύναται να συγκροτήσει σε ομάδα μεμονωμένους κυνηγούς τόσον των εντός της περιοχής όσον και των εκτός αυτής προερχομένων ή να εντάσσει μεμονωμένους κυνηγούς σε άλλη ομάδα. 4.7. Οι ομάδες κυνηγών, για το κυνήγι του αγριόχοιρου, του ζαρκαδιού, του ελαφιού και του αίγαγρου, συγκροτούνται σε έντυπη κατάσταση εις διπλούν (δίνεται από τα όργανα της Ε.Κ.Π.), που συμπληρώνεται από κυνηγό που αναλαμβάνει ως ομαδάρχης. Η κατάσταση υπογράφεται απ΄ αυτόν, θεωρείται από τον Επόπτη ή τον βοηθό του και παραδίνεται
4
στον αρμόδιο δασοφύλακα ή φύλακα της Ε.Κ.Π., μαζί με τις άδειες, το πρωί της μέρας του κυνηγίου. Για την αναγραφή και άλλων κυνηγών στην κατάσταση και μέχρι δέκα (10) ατόμων, απαιτείται η προσκόμιση της κατάστασης στα παραπάνω υπεύθυνα όργανα της Ε.Κ.Π. (Επόπτη ή βοηθό επόπτη). 4.8. Οι κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες των οποίων εκτάσεις ευρίσκονται εντός της Ε.Κ.Π. και είναι κάτοχοι ειδικής άδειας της κατηγορίας της παραγράφου 2.3.1 του άρθρου 2 δικαιούνται να κυνηγήσουν σε ολόκληρη την κυνηγετική περιοχή. 4.9. Κατά την έκδοση της ειδικής άδειας οι κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες που ολόκληρο ή μέρος των διοικητικών ορίων τους βρίσκεται μέσα στην Κυνηγετική περιοχή και επιθυμούν να τύχουν αντιστοίχου κατηγορίας ειδικής άδειας, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της Δημοτικής Αρχής στην οποία να φαίνεται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας. Επί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινή άδεια κυνηγίου για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Τρικάλων να έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο Τρικάλων, ενώ για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στις Τοπικές Κοινότητες περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Καλαμπάκας να έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο Καλαμπάκας. 4.10. Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο, πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και αυτοί με ειδική άδεια κυνηγίου. Παρατηρητές κυνηγίου (φωτογράφοι κ.λ.π.) δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν με ειδική άδεια αλλά παραμένουν κοντά στο αρμόδιο δασικό όργανο και δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο κυνήγι. 4.11. Οι επισκέπτες της Ε.Κ.Π. που επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής δύνανται να ενημερώνονται από τα αρμόδια κατά τόπους όργανα της Ε.Κ.Π. και δεν καταβάλουν τέλη εισόδου. Οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα και το περιβάλλον γενικότερα, ενώ για την αποφυγή κυνηγετικού ατυχήματος απαγορεύεται ρητώς η είσοδός τους στις κυνηγετικές θέσεις.

Άρθρο 5 5.1. Οι κυνηγοί έχουν υποχρέωση να παρουσιάζονται στο Δασαρχείο Τρικάλων ( Κυνηγετική Περιοχή οδός Κολοκοτρώνη 30, γραφ. 27 και 28, τηλ. 2431063474, 2431063471 – FAX 2431063479 ) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που καθορίσθηκε να κυνηγήσουν και κατά τις εργάσιμες ώρες (7.00 – 14.00) ή να στείλουν αντιπρόσωπό τους σε περίπτωση κωλύματος και να φέρουν μαζί τους την κοινή άδεια κυνηγίου και την εδική άδεια της Κυνηγ. Περιοχής (σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια, ακολουθεί αμέσως η διαδικασία εκδόσεώς της) για να καθορισθεί η ημέρα εισόδου, ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων κλπ. 5.2. Η ειδική άδεια και η άδεια κυνηγίου παραδίδονται στα αρμόδια δασικά όργανα πριν αρχίσει το κυνήγι για έλεγχο. Η ειδική άδεια επιστρέφεται αμέσως ενώ η άδεια κυνηγίου επιστρέφεται αφού τελειώσει το κυνήγι, προσωπικά στον καθέναν κυνηγό και εφόσον έχουν όλα καλώς. 5.3. O κυνηγός που παρουσιάζεται στους τόπους συγκέντρωσης για να κυνηγήσει και δεν έχει μαζί του την κοινή άδεια κυνηγίου ή στερείται ειδικής άδειας ή δεν έχει καθορισθεί έπ’ αυτής ο χρόνος κυνηγίου, ο χώρος κλπ. στοιχεία, της άδειας κυνηγίου δεν έχει το δικαίωμα να κυνηγήσει. 5.4. Οι Ειδικές άδειες εκδίδονται από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή από τον εξουσιοδοτημένο από τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Τρικάλων υπάλληλο. 5.5. Ο κυνηγός ενημερώνεται από τους υπεύθυνους της Ε.Κ.Π. για τον τόπο συγκέντρωσης, ώρα έναρξης του κυνηγίου καθώς και για κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με το κυνήγι. 5.6. Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό των κυνηγετικής περιοχής και τα θηράματα της περιοχής.
5
5.7. Η θήρα αρχίζει μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου με εξαίρεση τα ευγενή θηράματα, τον αγριόχοιρο, των υδροβίων, της αλεπούς και του πετροκούναβου των οποίων η θήρα αρχίζει μισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. Η θήρα όλων των θηραμάτων τελειώνει στις 14.00 το μεσημέρι. Είναι δυνατόν ο Επόπτης να αλλάξει την ώρα έναρξης και λήξης του κυνηγιού, δια λό- γους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λει τουργία της Ε.Κ.Π. Τις απογευματινές ώρες δεν ασκείται θήρα στην Ε.Κ.Π.

ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ-ΣΚΥΛΙΑ) Άρθρο 6 6.1. Ο κάθε κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του μόνο ένα όπλο. Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπίνα ) και με γέμισμα μέχρι 3 φυσίγγια. 6.2. Για το κυνήγι του ζαρκαδιού, του κόκκινου ελαφιού, του πλατωνιού και του αίγαγρου τα φυσίγγια υποχρεωτικά θα είναι μονόβολα. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται. 6.3. Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι δύο σκυλιά πτερωτού θηράματος τα οποία πρέπει να υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμά του. 6.4. Σε τομείς που δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών σε θηράματα ο επόπτης δύναται να επιτρέψει στους κυνηγούς να χρησιμοποιούν και σκυλιά Γκέκικα. 6.5. Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π. πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν.4039/2012 Περί «Δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ τα κυνηγετικά σκυλιά κατά τη διάρκεια του κυνηγιού θα πρέπει να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνό του. Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιαστεί για την Λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π.. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από Κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης).

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Άρθρο 7 7.1. Ο κυνηγός ή η ομάδα κυνηγών παρουσιάζονται την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο αρμόδιο Δασικό όργανο του τόπου συγκέντρωσης που τους καθορίστηκε, τους γίνεται ο σχετικός έλεγχος και οδηγούνται στον τομέα τους για κυνήγι. Μαζί τους έχουν τις ειδικές άδειες εισόδου στην Ε.Κ.Π. για να τις επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ενώ την άδεια θήρας παραλαμβάνουν με την λήξη του κυνηγίου από τον Δασοφύλακα οι ίδιοι προσωπικά. Επίσης μαζί τους έχουν και το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν.4039/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να το επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο. 7.2. Τα αρμόδια δασικά όργανα ασκούν την εποπτεία της διαδικασίας της θήρας κατά την κρίση τους και ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό. 7.3. Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την ομάδα μεμονωμένων κυνηγών. Οι παραβάτες απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
6
7.4. Η αλλαγή του τομέα ή της ειδικότερης περιοχής κυνηγίου που έχει καθοριστεί, απαγορεύεται να γίνει από τους κυνηγούς, χωρίς την έγκριση των οργάνων της Ε.Κ.Π.. Κάθε τυχόν αλλαγή, θα γίνεται νωρίς το πρωί, πριν την έναρξη του κυνηγίου. 7.5. Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων κατά την διάρκεια του κυνηγίου, θα φέρουν στον κορμό του σώματός τους, υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα, χρώματος πορτοκαλί προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν θα έχουν φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. 7.6. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση του δασικού οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλαμβάνει καταβάλλει το μισό της προβλεπόμενης για το θήραμα αξίας. 7.7. Οι κυνηγοί υποχρεούνται να κυνηγήσουν κατ΄ αρχήν μόνον τα θηράματα που έχουν δηλώσει και τους έχει εγκριθεί, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του επιτρεπόμενου αριθμού, που ορίζουν οι διατάξεις του προγράμματος. Πάντως είναι δυνατή κατά το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και η περιστασιακή θήρευση του λαγού και αντιστρόφως. 7.8. Κυνηγός που δεν παρουσιαστεί για κυνήγι την ημέρα που του έχει οριστεί, δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής, για άλλη είσοδο που θα ζητήσει, εκτός αν το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για την κυνηγετική δραστηριότητα και μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου γραφείου της Ε.Κ.Π.. 7.9. Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει ή αδυνατεί να συγκεντρώσει τα σκυλιά του, μπορεί με άδεια του αρμόδιου δασοφύλακα να παραμείνει για δύο επί πλέον ώρες στην Ε.Κ.Π. για την αναζήτησή τους χωρίς να φέρει μαζί του κυνηγετικό όπλο. Αν για την αναζήτηση χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο τότε οφείλει τα όπλα που θα έχει μέσα σ΄αυτό να είναι μέσα σε θήκη και άνευ φυσιγγίων.

Άρθρο 8

8.1. Μετά το πέρας του κυνηγίου, ο κυνηγός αναγράφει το είδος και τον αριθμό των θηραμάτων που θήρευσε στην ειδική άδεια. Στη συνέχεια οι κυνηγοί με όλα τα οχήματά τους επιστρέφουν στο αρμόδιο Δασικό όργανο και τους γίνεται ο σχετικός έλεγχος. Ο φύλακας θήρας ή το εντεταλμένο Δασικό όργανο της Ε.Κ.Π. θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης της Ε.ΚΠ το οποίο θα έχει τις αυτές ενδείξεις με την ειδική άδεια και θα εισπράττει το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης που θα δίδεται στον κυνηγό θα αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται. 8.2. Η ομάδα κυνηγών δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών της μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν απ’ αυτούς. 8.3. Όταν η ομάδα αποτελείται από κυνηγούς με διαφορετική ειδική άδεια τότε οι τιμές όλων των θηρευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στις ειδικές άδειες της σχετικής πλειοψηφίας των κυνηγών της ομάδας. Εφόσον δεν υφίσταται πλειοψηφία τότε οι τιμές όλων των θηρευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στις ειδικές άδειες των κυνηγών της ομάδας. 8.4. Ο κυνηγός που τελειώνει το κυνήγι πριν τις 14:00 μ.μ. και επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ε.Κ.Π. οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο Δασικό όργανο.

Άρθρο 9 9.1. Με απόφαση του Δ/ντού Δασών ύστερα από εισήγηση του Επόπτη Ε.Κ.Π. είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακόπτεται για ορισμένο χρόνο ή τελεσίδικα, ή να παραταθεί.
7
9.2. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει τούτο αναγκαίο ο φύλακας θήρας.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΤΙΜΕΣ Άρθρο 10 10.1. Κατά τη θηρευτική περίοδο 2019-2020 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό και κάθε κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας, εκτός από τα θηράματα (ελάφι κόκκινο, ελάφι πλατύκερο, ζαρκάδι , αγριογούρουνο και αίγαγρο) για τα οποία ο επιτρεπόμενος θηρεύσιμος αριθμός τους είναι κατά ομάδα για κάθε κυνηγετική ημέρα. ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΡΠΩΣΗ Α/Α Είδος Θηράματος Κυνηγοί που κατοικούν σε Τοπικές Κοινότητες μέσα στην Ε.Κ.Π. (ΕΥΡΩ) Κυνηγοί που κατοικούν μέσα στο Νομό (ΕΥΡΩ) Κυνηγοί που κατ. εκτός Νομού, Αλλοδαποί πέραν 15ετίας, Αλλοδαποί χωρών – μελών Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) Αλλοδαποί κυνηγοί εκτός Ε.Ε. (ΕΥΡΩ) Επιτρεπόμενος Αριθμός Θηραμάτων κατά ημέρα κυνηγίου 1 2 4 5 6 7 3 1 Φασιανός 4,00 5,00 6,00 10,00 απεριόριστος 2 Πέρδικα πεδινή 4,00 6,00 8,00 16,00 απεριόριστος 3 Πέρδικα ορεινή 4,00 6,00 8,00 16,00 2 4 Πέρδικα τσούκαρ 3,00 4,00 5,00 8,00 απεριόριστος 5 Φάσσα 2,00 3,00 4,00 8,00 απεριόριστος 6 Μπεκάτσα 2,00 3,00 4,00 8,00 4 7 Υδρόβια*Παρυδάτια* 2,00 3,00 4,00 8,00 απεριόριστος 8 Μπεκατσίνι 1,50 2,00 2,50 5,00 απεριόριστος 9 Ορτύκι – Αγριοπερίστερο 1,50 2,00 2,50 5,00 απεριόριστος 10 Τσίχλες* – Κοτσύφι 1,50 2,00 2,50 5,00 απεριόριστος 11 Λαγός 12,00 18,00 24,00 48,00 1 12 Αγριογούρουνο 50,00 75,00 100,00 200,00 απεριόριστος 13 Ζαρκάδι 65,00 80,00 100,00 200,00 2** 14 Ελάφι πλατύκερο (Πλατώνι) 100,00 150,00 200,00 400,00 2** 15 Αίγαγρος 100,00 150,00 200,00 400,00 1** 16 Ελάφι κόκκινο 250,00 375,00 500,00 1000,00 1** 17 Αλεπού 0,00 0,00 0,00 0,00 απεριόριστος 18 Πετροκούναβο 0,00 0,00 0,00 0,00 απεριόριστος * τα θηρεύσιμα είδη που αναγράφονται στην ετήσια ρυθμιστική θήρας εκτός από το μπεκατσίνι. ** κατά ομάδα κυνηγών Τα θηράματα του παραπάνω πίνακα με α/α 1, 2, 4 και ορισμένα από τον α/α 3 είναι εκτρεφόμενα. Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 10.2 Ο παραπάνω επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων δύναται, εφόσον υφίστανται ανάλογες προϋποθέσεις να αυξηθεί κατά 100% μετά την εισήγηση του Επόπτη Ε.Κ.Π. και έγκριση του Δ/ντή Δασών. Οι παραπάνω τιμές θηραμάτων επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 10.3 Ο Επόπτης δύναται να ορίζει για τους κυνηγούς που επιθυμούν να κυνηγήσουν απελευθερωμένα θηράματα, την προπληρωμή μέρους ή όλων των εν λόγω θηραμάτων τα οποία τότε (εφόσον το επιθυμούν οι κυνηγοί) θα απελευθερώνονται παρουσία τους. Επίσης ο επόπτης καθορίζει τον αριθμό των θηραμάτων που θα απελευθερώνονται ανά κυνηγό και η
8
μέρα ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα. Σε περίπτωση που ο κυνηγός θηρεύσει περισσότερα από τα προπληρωμένα θηράματα εισπράττεται το επιπλέον ποσό και εκδίδεται επιπλέον τιμολόγιο. Για τα τριχωτά θηράματα οι κυνηγοί που επιθυμούν να αποκομίσουν μόνο τα τρόπαια καταβάλλουν το ήμισυ της αξίας του θηράματος, το δε θήραμα παραμένει υπέρ της Ε.Κ.Π. και διατίθεται σε πλειστηριασμό. 10.4. Το κυνήγι των ειδών που δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται. 10.5. Εντός της περιφραγμένης έκτασης του Αγίου Βησσαρίωνα ομάδα κυνηγών που θήρευσε ένα ελάφι ή ένα αίγαγρο ή ένα πλατώνι ή δύο ζαρκάδια ενημερώνει το αρμόδιο Δασικό όργανο και σταματάει αμέσως το κυνήγι. 10.6. Το κυνήγι της αλεπούς και του κουναβιού, επιτρέπεται ελεύθερα σε οποιοδήποτε αριθμό και η τυχόν επιθυμούμενη, αποκόμισή τους από την Ε.Κ.Π. γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση των κυνηγών. .

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΄Αρθρο 11 11.1. Η Θηρευτική περίοδος 2019 – 2020 στην Ε.Κ.Π. Τρικάλων αρχίζει στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 29 Φεβρουαρίου του έτους 2020. Αναλυτικά ο χρόνος θήρας κάθε θηράματος στις διάφορες περιφέρειες έχει ως εξής : 11.2. Στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων Κοτρωνίου, Αγ. Προκοπίου, Καλογήρων, Βροντερού, Ελάτης, Περτουλίου, Στουρναρείκων, Νεραϊδοχωρίου, Πύρρας, Δέσης, Δρ/χωρίου, Αγ. Νικολάου, Χρυσομηλιάς, Γλυκομηλιάς, Αηδόνας, Παλ/χωρίου, Καλογριανής, Κλεινού (ορεινή περιοχή ): από 19-9-2019 έως 23-12-2019 και περιορισμένα κατά χρόνο και χώρο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες από 2-1-2020 έως 29-2-2020. 11.3. Στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων, Πύλης, Αγ. Βησ/νος, Φιλύρας, Πιαλείας, Ελευθεροχωρίου, Δενδροχωρίου, Ξυλοπαροίκου, Γοργογυρίου, Προδρόμου, Γενεσίου, Πρίνους, Μεγάρχης, (Καλονερίου-Ανταλλάξιμα), Αγ. Παρασκευής και Βυτουμά Καλαμπάκας, Διάβας, Κρύας Βρύσης (Πεδινή περιοχή), εκτός από την περιφραγμένη έκταση του Αγίου Βησσαρίωνα: από 18-9-2019 έως 29-2-2020. 11.4. Η χρονική περίοδος άσκησης θήρας για κάθε θήραμα με την επιφύλαξη των παραπάνω παραγράφων καθορίζεται ως εξής: α/α Είδος Θηράματος Έναρξη θήρας Λήξη θήρας 1 Φασιανός 1-10-2019 29-2-2020 2 Πέρδικα ορεινή 1-10-2019 15-12-2019** 3 Πέρδικα πεδινή και τσούκαρ 1-10-2019 29-2-2020 4 Φάσσα 19-9-2019 29-2-2020 5 Μπεκάτσα 19-9-2019 29-2-2020 6 Υδρόβια*-Παρυδάτια* 19-9-2019 29-2-2020 7 Μπεκατσίνι 19-9-2019 29-2-2020 8 Ορτύκι -Αγριοπερίστερο 19-9-2019 29-2-2020 9 Τσίχλες* – Κοτσύφι 19-9-2019 29-2-2020 10 Λαγός 19-9-2019 10-1-2020 11 Αγριογούρουνο 19-9-2019 20-1-2020 12 Ζαρκάδι 19-9-2019 20-12-2019 13 Ελάφι πλατύκερο (Πλατώνι) 26-9-2019 11-11-2019 14 Αίγαγρος 26-9-2019 11-11-2019 15 Ελάφι κόκκινο 26-9-2019 11-11-2019 16 Αλεπού 19-9-2019 29-2-2020 17 Πετροκούναβο 19-9-2019 29-2-2020 *τα θηρεύσιμα είδη που αναγράφονται στην ετήσια ρυθμιστική θήρας ** οι εκτρεφόμενες έως εξάντλησης των αποθεμάτων.
9
Με την επιφύλαξη της μετακίνησης της ημερομηνίας έναρξης των εκτρεφόμενων ειδών φασιανού και περδίκων ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους και την κανονική τους διάπλαση. Το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 21/1 έως και 29/2 θα γίνεται χωρίς σκύλο δίωξης. Είναι δυνατόν ο Επόπτης να μην πραγματοποιήσει ή να μειώσει την χρονική διάρκεια του κυνηγίου δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. και τον εφησυχασμό των θηραμάτων.

Άρθρο 12 12.1. Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020 δεν θα επιτρέπεται το κυνήγι κανενός θηράματος στην Ε.Κ.Π. κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή για τον εφησυχασμό αυτών. 12.2. Οι ημέρες κυνηγίου και εφησυχισμού των θηραμάτων δύναται να τροποποιηθούν, να αυξηθούν ή και να μειωθούν αντίστοιχα από τον Επόπτη, δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π.. 12.3. Η Ε.Κ.Π. δεν λειτουργεί την 1η και 2η ημέρα των Χριστουγέννων, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου και τα Σαββατοκύριακα που τυχόν θα διεξαχθούν Εθνικές εκλογές. 12.4 Τις ημέρες που το έδαφος καλύπτεται παντελώς με χιόνι, δεν γίνεται κυνήγι στην Ε.Κ.Π.. Αν το χιόνι καλύπτει μόνο ορισμένους τομείς της Ε.Κ.Π., το κυνήγι απαγορεύ- εται στους τομείς αυτούς, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του Επόπτη. Τυχόν Δασικές Απαγορεύτηκες Διατάξεις για απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονοπτώσεων που θα εκδοθούν από τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας δεν έχουν εφαρμογή επί της Ε.Κ.Π. Κόζιακα διότι η θήρα εντός αυτής ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141/Τ.Α΄)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Άρθρο 13 13.1. Κατά την θηρευτική περίοδο 2019-2020 θα θηρευτούν συνολικά: 2 Ελάφια κόκκινα (μόνο αρσενικά) και 10 πλατύκερα, 5 Αίγαγροι (μόνο αρσενικά), 90 ζαρκάδια (10 στην περιφραγμένη περιοχή του Αγίου Βησσαρίωνα και 80 στην υπόλοιπη έκταση της ΕΚΠ), απεριόριστος αριθμός αγριόχοιρων, 100 λαγοί και 50 ορεινές πέρδικες Αναλυτικά :

Θ Η Ρ Α Μ Α Τ Α

Τ Ο Π Ο Θ Ε Σ Ι Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Ελάφι κόκκινο Αγίου Βησσαρίωνα (Περιφραγμένο) 2 αρσενικά Αίγαγρος Αγίου Βησσαρίωνα (Περιφραγμένο) 5 αρσενικά Ζαρκάδι Αγίου Βησσαρίωνα (Περιφραγμένο) 10 Ελάφι πλατύκερο Αγίου Βησσαρίωνα (Περιφραγμένο) 10 Αγριόχοιρος Αγίου Βησσαρίωνα (Περιφραγμένο) απεριόριστος Αγριόχοιρος ΕΚΠ απεριόριστος ζαρκάδι ΕΚΠ 80 λαγός ΕΚΠ 100 Ορεινή πέρδικα Τ.Κ. Νεραιδοχωρίου, Στουρναραίικων Πύρα, Δέση, Δροσοχώρι, Περτούλι 10 Ορεινή πέρδικα Τ.Κ. Παλαιοχώρι, Αηδόνα, Γλυκομηλιά, Κλεινοβός, Καλογριανή 10 Ορεινή πέρδικα Ανατολικός Κόζιακας 30 Ορεινή πέρδικα Συνολικά 50
10

13.2. Η θήρα του αγριογούρουνου και του ζαρκαδιού, θα επιτρέπεται μόνο σε ημέρες και τομείς που θα καθορίζονται κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή από τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη την κινητικότητα του πληθυσμού τους, την ασφαλή διεξαγωγή του κυνηγίου στις ανωτέρω περιοχές και γενικά την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π.. 13.3. Ο αριθμός των ανωτέρω θηραμάτων μετά από εισήγηση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δ/ντή Δασών δύναται να μεταβληθεί κατά περιφέρεια κατ’ είδος και χρόνο και να αυξομειωθεί στο σύνολό του σε ποσοστό έως και 50 % ανάλογα με τις δυνατότητες της Ε.Κ.Π.

ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ Άρθρο 14 Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων σε όλους τους τομείς της Ε.Κ.Π. κατά την περίοδο άσκησης του κυνηγίου της ΕΚΠ και την περίοδο που δεν ασκείται η θήρα σε όλους τους τομείς εκτός αυτών που βρίσκονται εντός των ορίων της Ειδικής Ζώνης Προστασίας με κωδικό GR 1440006 του δικτύου Νatura 2000

Άρθρο 15 15.1 Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης στην Ε.Κ.Π. απαιτείται να εκδώσει ειδική άδεια εκγύμνασης, το τίμημα της οποίας καθορίζεται στο ύψος της τιμής της ειδικής άδειας θήρας, για την κάθε κατηγορία κυνηγών ή κυναγωγών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Για να αποκτήσει ο κυνηγός ή κυναγωγός την ειδική άδεια εκγύμνασης θα πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) Κολοκοτρώνη 30 τηλ. 2431063474, 243106347 :
α) Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η Δ/νση κατοικίας, ο αρ. τηλεφώνου, ο αριθμός των σκύλων και οι ημερομηνίες που επιθυμεί για την εκγύμναση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, το πρώτο του Μαρτίου και το δεύτερο του Ιουνίου.
β) Να καταβάλει το χρηματικό ποσό έκδοσης της ειδικής άδειας, το τίμημα της οποίας καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 15.2 Κάθε ημέρα εκγύμνασης έκαστος κυναγωγός μπορεί να εκγυμνάζει, κατά μέγιστο, τον αριθμό κυνηγετικών σκύλων που καθορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας Απόφασης, χωρίς επιπλέον αντίτιμο για τον κάθε σκύλο. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς ή κυναγωγούς. 15.3 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (φασιανό, πέρδικες, ορτύκι) και εφόσον διαθέτουν τέτοια είδη οι Ε.Κ.Π., θα καταβάλουν γι’ αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το ετήσιο πρόγραμμα θήρας της Ε.Κ.Π. 15.2 Κυνηγός ή κυναγωγός που τήρησε την διαδικασία του παρόντος άρθρου αποκτά το δικαίωμα εκγύμνασης σκύλων στην Ε.Κ.Π. ΄΄ Κόζιακα ΄΄ Τρικάλων.

Άρθρο 16 16.1 Η εκγύμναση θα διεξάγεται κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου μέχρι 15ης Απριλίου 2020 από 15 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2020 και κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π.

16.2 Οι ιδιοκτήτες σκύλων ή οι κυναγωγοί εισέρχονται χωρίς όπλο στην Ε.Κ.Π.. Στα τμήματα εκγύμνασης για ορνιθόμορφα, μπεκάτσα, λαγό και αγριόχοιρο ή άλλα οπληφόρα θηλα
11
στικά η ομάδα των κυναγωγών δύναται να αποτελείται μέχρι τρία (3) άτομα τα οποία οδηγούν μέχρι δύο (2) σκυλιά έκαστος.

16.3 Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκυλιών που εισέρχονται στους χώρους εκγύμνασης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του σκύλου, ο σκύλος να έχει σημανθεί ηλεκτρονικά και να έχει καταγραφεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεων τους, όπως προβλέπεται στο ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιαστεί για την Λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν.4039/2012, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π.. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από Κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης).

16.4 Οι ειδικές άδειες εκγύμνασης καθώς και τα βιβλιάρια υγείας ή διαβατήρια των σκύλων θα παραδίνονται στα αρμόδια δασικά όργανα πριν αρχίσει η εκγύμναση, υπό την επίβλεψη των οποίων θα πραγματοποιείται και θα επιστρέφεται μετά το πέρας αυτής.

Άρθρο 17 17.1 Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών ή κυναγωγών για κάθε ημέρα και χώρο εκγύμνασης θα καθορίζεται από τον Επόπτη. 17.2 Η εκγύμναση των σκύλων απαγορεύεται να γίνεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή για τον εφησυχασμό των θηραμάτων. 17.3 Οι ημέρες εκγύμνασης των σκύλων και εφησυχασμού των θηραμάτων δύναται να τροποποιηθούν, να αυξηθούν ή και να μειωθούν αντίστοιχα από τον Επόπτη, δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. 17.4 Η εκγύμναση των σκύλων θα αρχίζει μισή ώρα πριν την ανατολή του Ηλίου και θα τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Άρθρο 18 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυμνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα (Φασιανό, πέρδικες) και εφόσον διαθέτει τέτοια η Ε.Κ.Π. , θα καταβάλουν για αυτά τίμημα ίσο με αυτό που προβλέπεται από το παρόν πρόγραμμα θήρας (άρθρο 10).

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.) ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Άρθρο 19 Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.) σε όλους τους τομείς της Ε.Κ.Π. εκτός αυτών που βρίσκονται εντός των ορίων της Ειδικής Ζώνης Προστασίας με κωδικό GR 1440006 του δικτύου natura 2000 την περίοδο που επιτρέπεται η εκγύμναση και σε όλους τους τομείς κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π.

12

Άρθρο 20 20.1 Επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων (Α.Κ.Ι) σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, εντός της Ε.Κ.Π. με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών μπορούν να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν αναγνωριστεί ως σωματεία δικαστικά και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε). Η υλοποίηση των αγώνων γίνεται κατά τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς που υποχρεωτικά ακολουθεί ο Κ.Ο.Ε 20.2 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται για: Ορνιθόμορφα Θηράματα (φασιανό, πέρδικες, ορτύκι) β) μπεκάτσα. Ειδικότερα για την Ορεινή πέρδικα, για λόγους προστασίας της και μόνο, εφόσον το επιτρέπουν οι πληθυσμοί της, οι Α.Κ.Ι. θα διεξάγονται μετά από ειδική έγκριση της του Δασαρχείου Τρικάλων προκειμένου οι καταγραφές να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της δυναμικής των πληθυσμών του είδους.Προκειμένου για Α.Κ.Ι ιχνηλατών για α) λαγός και β) αγριόχοιρος ή άλλα οπληφόρα θηλαστικά. 20.3 Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους όρους της παρ. 16.3 της παρούσας απόφασης. 20.4 Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή. 20.5 Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση την υποστήριξη και την διεξαγωγή των αγώνων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές. 20.6 Η διοργανώτρια αρχή των Α.Κ.Ι διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεων του κατόχου ή ιδιοκτήτη του σκύλου (βιβλιάρια, εμβολιασμοί, σήμανση, ιατρική φροντίδα κλπ) όπως κατά περίπτωση καθορίζονται στο ν.4039/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 20.7 Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων από το διοργανωτή των αγώνων, δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του εν λόγω διοργανωτή για τα επόμενα δύο (2) έτη

Άρθρο 21 21.1 Για να αποκτήσουν οι Κυνοφιλικές οργανώσεις το δικαίωμα διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών στους καθορισμένους χώρους (άρθρο 19 ) της Ε.Κ.Π. Κόζιακα Τρικάλων , απαιτείται η απόκτηση άδειας διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών. 21.2 Για να αποκτήσουν οι Κυνοφιλικές οργανώσεις την άδεια διεξαγωγής Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία : 21.2.1 Να υποβάλλουν στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) Κολοκοτρώνη 30 τηλ. 2431063474, 2431063471, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα : α) Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται η έδρα και ο αρ. Τηλεφώνου της Κυνοφιλικής οργάνωσης , το προτεινόμενο πρόγραμμα του αγώνα, οι ημερομηνίες και η περιοχή διεξαγωγής του αγώνα και το είδος της άγριας πανίδας στο οποίο θα διαγωνισθούν τα σκυλιά . β) Επικυρωμένο φ/φο του εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο καταστατικό και βεβαίωση του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) ότι τελούν υπό την αιγίδα του. 21.2.2 Το Δασαρχείο Τρικάλων θα πρέπει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά στο αίτημα, εντός 10 ημερών. Εφόσον το Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) απαντήσει θετικά στο ανωτέρω αίτημα, τότε θα πρέπει η ενδιαφερόμενη Κυνοφιλική οργάνωση : α) Να υποβάλει νέο αίτημα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των συμμετεχόντων κυναγωγών καθώς και ο αριθμός των διαγωνιζόμενων σκυλιών.
13
β) Να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα το οποίο ορίζεται σε δέκα (10) Ευρώ για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς και σε πέντε (5) Ευρώ για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί. Το παραπάνω τίμημα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 21.3 Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών έχουν και μέχρι πέντε (5) εκπρόσωποι του τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου χωρίς την καταβολή τιμήματος.

Άρθρο 22 22.1 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών και ιχνηλατών διεξάγονται κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π και εφόσον δεν επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγίου σε αυτήν κατά την κρίση του Επόπτη καθώς και κατά το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται η εκγύμναση σκύλων. 22.2 Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται πάντα παρουσία οργάνων της Ε.Κ.Π. και οι οποίοι θα εποπτεύουν την όλη διαδικασία. 22.3 Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα διαγωνιζόμενα σκυλιά καθώς και τα εντεταλμένα όργανα της Ε.Κ.Π. Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλι αφέσεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των δια- γωνιζομένων σκύλων δεικτών. Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες από τους δασικούς δρόμους ή από προκαθορισμένες θέσεις θέας χωρίς την καταβολή τιμήματος. 22.4 Οι ιδιοκτήτες των διαγωνιζόμενων σκυλιών πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του σκύλου, ο σκύλος να έχει σημανθεί ηλεκτρονικά και να έχει καταγραφεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας και των λοιπών υποχρεώσεων τους, όπως προβλέπεται στο ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Κυνηγετικό σκυλί που δεν έχει εμβολιαστεί για την Λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν.4039/2012, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π.. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί από Κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης (χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης). 22.5 Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση και την διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους διοργανωτές.

Άρθρο 23 Επιτρέπεται η απελευθέρωση εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων στους καθορισμένους χώρους από την παρούσα. Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται από την Ε.Κ.Π. εφόσον έχει τη δυνατότητα με τίμημα ίδιο με αυτό που καθορίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα θήρας ή τα προμηθεύονται οι διοργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτροφεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία θηραμάτων.

14

Άρθρο 24 Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών, οι διοργανωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Δασαρχείο Τρικάλων (Ε.Κ.Π.) έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 25.1 Οι άδειες εισόδου των κυνηγών και των κυναγωγών θα θεωρούνται από τον Επόπτη ή τον εξουσιοδοτημένο από τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Τρικάλων υπάλληλο της Κυνηγετικής περιοχής. 25.2 Δίνεται η ευχέρεια στον Επόπτη της Ε.Κ.Π. σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, οργανώσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα να πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα καταμετρήσεις των πληθυσμών των θηραμάτων με σκοπό την καλύτερη προστασία και τη διαχείριση του θηραματικού κεφαλαίου. 25.3 Τα όργανα της ΕΚΠ θα φροντίζουν τα μέγιστα για τη σωστή ενημέρωση και τη λήψη των αναγκαίων, κατά τη γνώμη τους, μέτρων για την ασφάλεια των Κυνηγών. Η ασφάλεια όμως αυτή αποτελεί ευθύνη των ίδιων των κυνηγών. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από το μέρος των κυνηγών στο χειρισμό των όπλων, στο ασφαλές βάδισμα στις ορεινές περιοχές και στην ασφαλή αναγνώριση του θηράματος που θα πυροβολήσουν. 25.4 Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς την λειτουργία της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα καθορίζεται από τον Επόπτη της ΕΚΠ μέσα στα πλαίσια του Π.Δ. 453/77 και των σχετικών περί θήρας Νόμων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ
Α) Δεν επιτρέπεται :

1. Η χρήση διόπτρων και ασυρμάτων για άσκηση θήρας. 2. Η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγγίων, όπλων με ραβδωτή κάνη και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια. 3. Η χρήση εννεαβόλων φυσιγγίων καθώς και οποιοδήποτε άλλων φυσιγγίων για θήρα Ζαρκαδιού, κόκκινου Ελαφιού, πλατωνιού, Αίγαγρου (επιτρέπεται μόνο μονόβολα). 4. Η θήρα των θηραμάτων που δεν κατονομάζονται. 5. Η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις ημέρες που δεν κυνηγιούνται τα τριχωτά θηράματα. 6. Η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος. 7. Η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε κατά τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. 8. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων εκτός των καθορισμένων χώρων της Ε.Κ.Π. Κόζιακα , όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 14 του παρόντος προγράμματος θήρας.

Οι παραβάτες των ανωτέρω (1-8) περιπτώσεων διώκονται ποινικά για παράβαση των Νόμων περί θήρας ή απαγορευτικής διάταξης. Τα θηράματα που θηρεύτηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή
15
αλλού, αν υφίστανται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειομένων των παραβατών της συμμετοχής στην δημοπρασία. Πλέον των παραπάνω οι παραβάτες των περιπτώσεων (1-7) θα στερούνται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την θηρευτική περίοδο (ολόκληρη η ομάδα αν το κυνήγι είναι ομαδικό ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας καθώς και ο μεμονωμένος κυνηγός) ενώ οι παραβάτες της (8) περίπτωσης θα στερούνται την εδική άδεια εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων για ολόκληρη την περίοδο εκγύμνασης..

Β) Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Κόζιακα και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της και επιδεικνύουν ανυπακοή ή ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα δασικά όργανα ή αποχωρήσουν από την Ε.Κ.Π. χωρίς να παραλάβουν προσωπικά το ατομικό βιβλιάριο θήρας και την ειδική άδεια θήρας, θα στερούνται του κυνηγίου μέχρι δεκαπέντε (15) κυνηγετικές ημέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Κόζιακα και απόφαση του Δασάρχη Τρικάλων. Σε περίπτωση υποτροπής θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το άρθρο 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.

Τρίκαλα 9 – 8 – 2019 Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ A΄

Τρίκαλα 9 – 8 – 2019 Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ ΔΡ.ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ A΄

Διαβάστε επίσης