Τοπικά

Εντατικούς ελέγχους στις οικοδομές των Τρικάλων ξεκινά η “Επιθεώρηση”

Στα πλαίσια πρόληψης  για την ασφάλεια και υγεία στο τεχνικά έργα  και λόγω του μεγάλου όγκου οικοδομικής δραστηριότητας που υλοποιείται με την κατασκευή μεγάλου αριθμού οικοδομών που εξελίσσονται στα εργοτάξια κατασκευής στις πόλεις  των Τρικάλων και Καρδίτσας,  από πολλούς κατασκευαστές και της επικείμενης έντασης των οικοδομικών εργασιών  εν  όψει  και καλοκαιρινής περιόδου, το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχει προγραμματίσει και θα υλοποιήσει ελέγχους με ένα σχέδιο δράσης σε δύο επίπεδα.

 

 

Στο πρώτο επίπεδο οι έλεγχοι  θα αφορούν στην λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ενώ στο δεύτερο στην μείωση  των επιπτώσεων από την καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλονται σε εργονομικούς κινδύνους.

Ενδεικτικά για το πρώτο επίπεδο δράσης αναφέρονται:

1). Περιφράξεις εργοταξιακών χώρων

2).  Λήψη μέτρων αποτροπής πτώσης από οριζόντια και κατακόρυφα ανοίγματα ( φωταγωγοί, ανοικτοί εξώστες , αίθρια, είσοδοι ασανσέρ,  κλιμακοστάσια κ.λπ.)

3). Λήψη μέτρων αποτροπής πτώσης από πέρατα ξυλοτύπων και πλακών.

4). Μέτρα για την ασφαλή ρευματοδότηση εργαλείων και μηχανών (ανυψωτικά, μικρές μπετονιέρες κ.λπ)

5). Μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή  εργασιών όταν πλησίον   του εργοταξίου διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος.

6). Εγκατάσταση και χρήση  πιστοποιημένων σκαλωσιών (όψεων κ.λπ.) για τις οποίες θα έχουνε ληφθεί και θα τηρούνται  όλα τα προβλεπόμενα μέτρα  ασφαλείας αποτροπής  πτώσης από  τα δάπεδα εργασίας τους (κιγκλιδώματα, επαρκείς στηρίξεις έδρασης  στο έδαφος και  καθ’ ύψος κ.λπ.), ασφαλείς προσβάσεις .

Όλα αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Π.Δ. 305/96 , Υ.Α 16440/Φ.10.4/445/1993. Επισημαίνουμε ότι οι υποχρεώσεις των παραγόντων του έργου για την λήψη και τήρηση των σχετικών μέτρων προβλέπονται από το Ν. 13969/83 και όσον αφορά στους ελέγχους, επειδή ο βαθμός επικινδυνότητας των προαναφερθέντων περιπτώσεων είναι πολύ υψηλός, όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω νομοθεσία μέτρα δεν θα υπάρχει περίοδος προς συμμόρφωση .

 

Στο δεύτερο επίπεδο δράσης που θα έχει διάρκεια μέχρι και τον Ιούνιο του 2022, στόχος θα είναι ο εντοπισμός και ο τρόπος διαχείρισης των κινδύνων που αφορούν σε μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) όπως ενδεικτικά αναφέρονται και προβλέπονται στο Π.Δ.397/1994 :

Διάρκεια και ένταση (συχνότητα και χαρακτηριστικά του φορτίου, βάρος και όγκος ) χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων – οικοδομικών υλικών και εργαλείων κατά την ανύψωση και  μεταφορά ή κατά την χρήση τους , σε συνδυασμό με την κίνηση ή στάση του σώματος (όρθια  /καθιστή) και συνδυαστικά με υπάρχοντες φυσικούς κινδύνους, όπως κραδασμοί ( π.χ. χρήση εργαλείων χειρός) , υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και παράγοντες όπως υψηλές απαιτήσεις για ανάπτυξη δύναμης ,ακρίβειας ή και ταχύτητας θεωρούνται επιβαρυντικοί σε συνδυασμό με  ένα αδύναμο υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον στον χώρο εργασίας.

Για την ανωτέρω δράση και την αντικειμενική αποτύπωση των κινδύνων έως την αποτίμηση  αυτής,  η συνδρομή  και η συμμετοχή  εκπρόσωπου της τεχνικής εταιρείας/διοίκησης  ή των εργαζομένων ή του τεχνικού ασφάλειας,  αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της δράσης.

 

Διαβάστε επίσης