Τοπικά

Επαναπροκήρυξη της θέσης Πολιτικού Μηχανικού, από τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων

Σε επαναπροκήρυξη της θέσης Πολιτικού Μηχανικού ως τεχνικού συμβούλου προχωρά ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων.

Αναλυτικά:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων προτίθεται να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ ως Τεχνικό Σύμβουλο για τις ανάγκες χορήγησης Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ,με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.

 

  • ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του Δ.Σ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, τα κάτωθι :

 

       Α) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπως αυτός ισχύει και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

 

 

Δεκτές προσφορές σε φακέλους στα γραφεία του Συλλόγου

(Βύρωνος 17 Τρίκαλα)  έως 07/10/2019 και ώρες 9:00 έως 13:00.

 

 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης, μέσω τηλ. ή email.

 

 

Για διευκρινήσεις σχετικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2431028805.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ                                   ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Διαβάστε επίσης