Τοπικά

Επιστημονικό συνεργάτη προσλαμβάνει ο Κουρέτας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας γνωστοποιεί  την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την συνεπικουρία  του έργου του στους τομείς Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Μελετών.

 

 

Ειδικά, ο Επιστημονικός Συνεργάτης παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων του,  σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη  διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή  εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των  σκοπών της περιφέρειας, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα  που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες της περιφέρειας, συστηματική παρακολούθηση της  επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς τους, τήρηση αρχείου ελληνικών  και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον  οικείο περιφερειάρχη.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  243 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:  

Α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου  ήτοι:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες (Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των  κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με  πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της β) όσοι απέκτησαν την  ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της,  εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

2. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των  καθηκόντων.

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί  νόμιμα από αυτές (Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για  τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα  τους τέτοιο κώλυμα).

4. Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή  δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας, ή Ο.Τ.Α. ή άλλου  Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής  των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της  αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή

Γ. ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,  που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και  σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η  ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των  προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην  αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δ. διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της  απασχόλησής του.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική  κλίμακα των υπαλλήλων της Περιφέρειας και ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις  της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για  την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστικές  αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες  γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων της Περιφέρειας,

που έχει οριστεί να εξυπηρετήσει. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον  Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Περιφερειακές Επιτροπές ανάλογα με τις  αρμοδιότητές του.

Το έργο του Επιστημονικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του  δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν  την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σε άλλο τομέα δραστηριότητας, η άσκηση του  ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του Επιστημονικού  Συνεργάτη, μπορούν όμως να εξαιρεθούν από τον περιορισμό του παρόντος εδαφίου, με  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (αρ. 214 ν. 4555/18).

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης προσλαμβάνεται με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην  ΕφημερίδατηςΚυβέρνησης.

Η θητεία του Επιστημονικού Συνεργάτη διαρκεί όσο η θητεία του Περιφερειάρχη, για  την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης  ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη που  δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τη σχετική  αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοίκησης της  Περιφέρειας Θεσσαλίας –Τμήμα Γραμματείας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 1.58)  εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της  παρούσας στον Τύπο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην  αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: επίσημη μετάφραση του τίτλου και φωτοαντίγραφο της  αναγνώρισης του τίτλου ως ισότιμου της ημεδαπής).

2.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών  φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Αποδεικτικά εμπειρίας ανάλογης με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθεί.  5. Βιογραφικό Σημείωμα.

6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματος διορισμού και  περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στο

χώρο ανακοινώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας  (www.thessaly.gov.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης