Τοπικά

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων την Τρίτη

Κατεπείγουσα δια περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εγκ. 40 Α.Π. 20930/31-3-2020 και 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 του Υπ. Εσωτερικών (Κανονιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης του Κορωναϊού Covid 19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων), θα διεξαχθεί την 21/7/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Ά) και ισχύει.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
  1. Έγκριση της αριθμ. 7/2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Αποδοχή ποσού 252.500,00€ και κατανομή ποσού 252.121,25€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Σ.Α.Τ.Α.».

Διαβάστε επίσης