Ροή Τοπικά

Νέες θέσεις εργασίας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της  συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυµεί να προσλάβει έµπειρο και  άρτια επιστηµονικά καταρτισµένο Ιατρό Βιοπαθολόγο  Μικροβιολόγο για τη στελέχωση των Κεντρικών Εργαστηρίων.

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής 
 • Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλµατος 
 • Τίτλος Ειδικότητας Βιοπαθολογίας – Μικροβιολογίας • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εργασίας 
 • Επιθυµητή η εµπειρία αιµοληψίας σε παιδιά και σε  ανοσολογικό εργαστήριο (ανοσοφθορισµός) 
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

Προφίλ Υποψήφιων: 

 • Ολιστική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας µε  σεβασµό στον ασθενή 
 • Αποτελεσµατική διαχείριση κρίσεων 
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
 • Οµαδικό Πνεύµα 

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν βιογραφικό  σηµείωµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

hr.thessalias@iaso.gr, αναφέροντας απαραιτήτως τον  κωδικό της θέσης, ΙΑΤΡ.ΜΙΚΡΟΒ_07/2021. 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες της  συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυµεί να προσλάβει: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ (κωδ: ΝΟΣ_07/2021) 

Το Νοσηλευτικό Προσωπικό παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες  υγείας µε στόχο την παροχή ολιστικής κάλυψης των αναγκών των  ασθενών σε εικοσιτετράωρη βάση. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ∆ιετούς Φοίτησης Νοσηλευτικής • Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
 • Καλή γνώση των νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office 

ΜΑΙΑ (κωδ: ΜΑΙΑ_07/2021) 

Καθηµερινά διασφαλίζει την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας  στις µητέρες και τα νεογνά. 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. Μαιευτικής 
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
 • Καλή γνώση µαιευτικών αρχών και πρωτοκόλλων • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (κωδ: ΜΕΤ.ΑΣΘ_07/2021) Φροντίζει για την ασφαλή µετακίνηση των ασθενών µέσα στους  χώρους και τα τµήµατα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Τουλάχιστον διετή (2) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας • Πιστοποίηση BLS 
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office 

Προφίλ Υποψηφίων: 

 • Ολιστική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας µε σεβασµό  στον ασθενή 
 • Οµαδικό Πνεύµα 
 • Επίτευξη στόχων 
 • Αποτελεσµατική διαχείριση κρίσεων 
 • Θέληση για γνώση και ανάπτυξη 

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχει: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
 • ∆ωρεάν παροχές υγείας για τον εργαζόµενο και την οικογένεια του • Άριστες συνθήκες εργασίας 
 • Επαγγελµατική εξέλιξη 

Oι υποψήφιοι µπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα στην  ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessalias@iaso.gr, αναφέροντας  απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης, για την οποία ενδιαφέρονται. 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 

Διαβάστε επίσης