Ροή Τοπικά

Προκήρυξη για την πρόσληψη “Ειδικών Συνεργατών” του δημάρχου Μετεώρων

Στην πρόσληψη ενός Επιστημονικού και ενός Ειδικού Συνεργάτη προχωρά ο δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος.

Αναλυτικά:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Δήμαρχος Μετεώρων έχοντας υπόψη:

– τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως ισχύει

– την με αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα ‘’Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας’’

– τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή ειδικών επιστημόνων σε αριθμό ίσο με τις θέσεις των αντιδημάρχων, σύμφωνα με το

άρθρο 213 του Ν. 4555/2018.

– το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων έχει πληρωθεί η θέση ενός ειδικού συνεργάτη

– την ανάγκη για πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη σε πολεοδομικά θέματα και ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε νομικά θέματα

– την υπ’ αριθ. 11586/23.09.2019 βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων περί εξασφαλισμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου για την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη και ενός (1) ειδικού συνεργάτη

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερομένους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σχετικά με την πλήρωση:

  1. Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε πολεοδομικά θέματα

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Ι) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

ΙΙ.) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής πολυτεχνικής σχολής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

ΙΙΙ.) Ειδίκευση σε πολεοδομικά θέματα, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

IV.) Να κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σχετιζόμενο με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

V.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

 

  1. Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε νομικά θέματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

I.) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

II.) Να έχουν Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

III.) Να είναι Δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο.

IV.) Nα έχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ή νομικών προσώπων και επιχειρήσεων αυτών είτε εκπροσωπώντας τους ενώπιον δικαστηρίων (όπως ανάθεση εκπροσώπησης κλπ.), είτε συνδέονταν με σχέση έμμισθης εντολής είτε συνδέονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ιδιότητα του Δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα (όπως ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες ή επιστημονικοί συνεργάτες).

V.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

Η πλήρωση της κάθε θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του Δημάρχου, κατάλληλο. Μπορεί να γίνει και με απόσπαση από Δήμο ή άλλη Δημόσια υπηρεσία. Ο/Η Ειδικός/ή Συνεργάτης και ο/η Επιστημονικός/ή Συνεργάτης που θα καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων για την εκάστοτε κατηγορία Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τα ανωτέρω καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη (συστημένη επιστολή), εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαμπάκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοτυπία δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου, για κάθε προκηρυχθείσα θέση Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη, τίτλου σπουδών. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών όπου απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
  6. 6. Αποδεικτικά εμπειρίας.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 11 – 17 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
  8. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα τους.

9. Για όποια θέση Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του κάθε υποψηφίου.

Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μετεώρων (2432350253 – κα Μαρία Μουστάκα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΕΡΕΥΝΑ» της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μετεώρων, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

 

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης