Ροή Τοπικά

Προκήρυξη πρόσληψης τριών ειδικών συνεργατών του δημάρχου Μετεώρων

Οι θέσεις αφορούν συνεργάτες πληροφορικής, για θέματα τουρισμού και νομικού συμβούλου.

Συγκεκριμένα:

Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων έχοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως ισχύει
 • την µε αριθµ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα ‘’Οδηγίες σχετικά µε το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των ∆ήµων της Χώρας’’
 • τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Μετεώρων στον οποίο προβλέπονται θέσεις ειδικού προσωπικού (ΦΕΚ 2276/Β’/12.10.2011)
 • τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών ή ειδικών επιστηµόνων σε αριθµό ίσο µε τις θέσεις των αντιδηµάρχων
 • το γεγονός ότι στο ∆ήµο Μετεώρων έχει πληρωθεί η θέση ενός ειδικού συνεργάτη
 • την ανάγκη για πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέµατα πληροφορικής και προγραµµατισµού, ενός (1) επιστηµονικού συνεργάτη σε νοµικά θέµατα και ενός (1) επιστηµονικού συνεργάτη σε θέµατα οικονοµικά και τουρισµού
 • την υπ’ αριθ. 11282/16.09.2019 βεβαίωση του ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μετεώρων περί εξασφαλισµένης πίστωσης στον προϋπολογισµό έτους 2019 του ∆ήµου για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη και δύο (2) επιστηµονικών συνεργατών

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφεροµένους/νες να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής, σχετικά µε την πλήρωση:

 

 1. Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέµατα Πληροφορικής και Προγραµµατισµού

 

Οι ενδιαφερόµενοι/νες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Ι.) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

ΙΙ.) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής της κατεύθυνσης πληροφορικής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).

ΙΙΙ.) Ειδίκευση στο αντικείµενο πληροφορικής και προγραµµατισµού, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας. Η εµπειρία αυτή αποδεικνύεται ως εξής: Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

IV.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιµηθούν.

 

 1. Μίας (1) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη σε νοµικά θέµατα

 

Οι ενδιαφερόµενοι/ενδιαφερόµενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

I.) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

II.) Να έχουν Πτυχίο Νοµικής της ηµεδαπής ή ισοδύναµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).

III.) Να είναι ∆ικηγόροι, µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, µε δικαίωµα παράστασης στο Εφετείο.

IV.) Ειδίκευση σε νοµικά θέµατα, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας. Ειδικότερα, να έχουν εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε χειρισµό υποθέσεων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθµού ή νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων αυτών είτε εκπροσωπώντας τους ενώπιον δικαστηρίων (όπως ανάθεση εκπροσώπησης κλπ.), είτε συνδέονταν µε σχέση έµµισθης εντολής είτε συνδέονταν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την ιδιότητα του ∆ικηγόρου για την παροχή νοµικών υπηρεσιών συµβουλευτικού και γνωµοδοτικού χαρακτήρα (όπως ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες ή επιστηµονικοί συνεργάτες).

V.) Να κατέχουν µεταπτυχιακό δίπλωµα σπουδών σχετιζόµενο µε το αντικείµενο της απασχόλησής τους. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).

VI.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιµηθούν.

 

 1. Μίας (1) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη σε θέµατα Οικονοµικά και Τουρισµού

 

Οι ενδιαφερόµενοι/ενδιαφερόµενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

I.) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

ΙΙ.) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής κατεύθυνσης οικονοµικών σπουδών. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).

ΙΙΙ.) Ειδίκευση σε οικονοµικά θέµατα και θέµατα τουρισµού, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή µπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαµβανοµένων ως επαγγελµατιών ειδικής εµπειρίας. Η εµπειρία αυτή αποδεικνύεται ως εξής: Για µεν τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

IV.) Να κατέχουν µεταπτυχιακό δίπλωµα σπουδών σχετιζόµενο µε το αντικείµενο της απασχόλησής τους. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).

V.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιµηθούν.

Η πλήρωση της κάθε θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του Δηµάρχου, κατάλληλο. Μπορεί να γίνει και µε απόσπαση από ∆ήµο ή άλλη ∆ηµόσια υπηρεσία. Ο/Η Ειδικός/ή Συνεργάτης και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες που θα καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις θα υπογράψουν σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τη θητεία της δηµοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήµατα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων για την εκάστοτε κατηγορία Ειδικού Συνεργάτη και Επιστηµονικού Συνεργάτη κατά τα ανωτέρω καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς µε απόδειξη (συστηµένη επιστολή), εντός πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαµπάκα), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 1. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα.
 1. Φωτοτυπία δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του απαιτούµενου, για κάθε προκηρυχθείσα θέση Ειδικού Συνεργάτη και Επιστηµονικού Συνεργάτη, τίτλου σπουδών. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών όπου απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση του Επιστηµονικού Συνεργάτη. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιµίας από τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ).
 1. Αποδεικτικά εµπειρίας.
 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν έχουν τα κωλύµατα των άρθρων 11 – 17 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
 1. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω αναφερόµενα προσόντα τους.
 1. Για όποια θέση Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστηµονικού Συνεργάτη απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του κάθε υποψηφίου.

Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Μετεώρων (2432350253 – κα Μαρία Μουστάκα) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης