Τοπικά

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.267/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:63ΘΠΩΗ9-Ζ6Μ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/07, όπως ισχύει και τις διατάξεις της περ.ιε παρ.2 αρθρο 2 του Ν.4765/21, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΟΚΤΩ (8) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:ΑΠΟ 10/5/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/5/2022

Διαβάστε επίσης