Τοπικά

Πρόσληψη πέντε ατόμων στο Δήμο Τρικκαίων

trikalavoice.gr

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ΠΕΝΤΕ (5) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του γραφείου Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 16/4/2022 μέχρι και 21/4/2022.

ΩΧΕΗΩΗ9-ΕΞΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διαβάστε επίσης