Ροή Τοπικά

π. Κωνσταντίνος Ραμιώτης: “Η πανδημία και η Αποκάλυψη…”

1. Ἄν δέν χτυπήσουν οἱ καμπάνες… ἄν δέν χτυπήσουν οἱ καμπάνες… Ἡ πανδημία τρέχει στή χώρα. Ἐπεβλήθηκε μιά δεύτερη καραντίνα! Εἶναι καιρός, νομίζω, νά σκεφτοῦμε· Τί δέν πῆγε καλά μέ τήν πρώτη καραντίνα; Γιατί κατ’ οὐσίαν ἀπέτυχαν τά μέτρα; Ποιός φταίει;  Γιατί ὁ κορωνοϊός ἐξαπλώνεται;

2. Ἡ λυπηρή αὐτή πραγματικότητα μᾶς ἀναγκάζει, πλέον, ἀγαπητοί Χριστιανοί καί Ἕλληνες, νά δοῦμε, ὅσο μᾶς εἶναι δυνατόν, καί μία ἄλλη πλευρά τῆς πανδημίας, καί νά βροῦμε ἀπάντηση στό ἐρώτημα: Ἔχει ἡ παγκόσμιος αὐτή λοιμώδης νόσος σχέση μέ τήν ζωή μας, ὅπως τήν ζοῦμε, ὡς ἄνθρωποι καί εἰκόνες Θεοῦ; Ἔχει δηλαδή πνευματική ἀναφορά στόν Θεό; Δηλ. σχέση μέ τήν πνευματική, ἐκκλησιαστική καί τήν θεοπρεπῆ στάση μας;

3. Μία, κατ’ ἀρχήν, διαπίστωση: Ἡ ἀποστασία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό εἶναι ἀναμφίβολη καί δεδομένη. Τείνει νά γίνει κοινωνική ἰδεολογία! Αὐτό εἶναι φανερό καί αὐταπόδεικτο. Τό βλέπουν ὅλοι καί τό αἰσθάνονται στήν καθημερινή ζωή τους. Δέν χρειάζονται ἄλλες ἀποδείξεις. Ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ εἶναι πλεόν φανερή, δημόσια· τρέχει στούς δρόμους. Τό φαινόμενο εἶναι παγκόσμιο.

4. Ὁ ὀρθόδοξος καί συνειδητός χριστιανός στήν πατρίδα μας, στοιχούμενος στήν προγονική του πίστη, στόν προηγούμενο πνευματικό καί χριστιανικό του πολιτισμό, στίς παραδόσεις του, τά ἤθη, στήν εὐσέβειά του, τόν φόβο καί τόν σεβασμό του στό Θεό λέει χαρακτηριστικά: Θεοῦ ὀργή μᾶς βρῆκε! Εἶναι θεομηνία! Ποιός μπορεῖ βάσιμα νά τοῦ ἀντιλέξη; Ποιός μπορεῖ νά τοῦ πῆ, ὅτι ἡ πίστη του αὐτή δέν εἶναι ἀληθινή, ἀφοῦ ἔχει μαζί της ὅλη τήν βιβλική θεμελίωση; Καί γιατί μᾶς βρῆκε θεομηνία· ἀπαντᾶ ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ· διά τίς ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ καί τῶν ἀρχόντων του! Μία πραγματικότητα ἀναμφισβήτητη!

5. Εἶναι ἁγιογραφικά κατοχυρωμένη ἡ ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός, ἔναντι τῶν πολυποίκιλων ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀρχόντων του κυβερνητῶν, ἐνεργοποιεῖ καί τήν δικαιοσύνη Του καί τήν φιλανθρωπία Του καί τό ἔλεός Του συγχρόνως! Ἄπειρος ἡ δικαιοσύνη Του, ἄπειρο καί τό ἔλεός Του. Εἶναι ἀκατανόητος ἡ συνύπαρξή τους. «Ἔλεος καί ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καί εἰρήνη κατεφίλησαν» (Ψαλμ. 84).

Ἔτσι ὁ Χριστός μᾶς ἐπισκέπτεται, πολλάκις, ἐν ράβδῳ! Βλέπουμε ὅτι ἐνεργοποιοῦνται οἱ πνευματικοί νόμοι! Πέραν ἀπό τά ἀνθρώπινα πράγματα, ἐν σημεῖοις. Καί ἀποροῦμε γιατί μᾶς βρῆκε ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ! Ξεχνᾶμε ὅτι τό σύμπαν καί ὁ ἄνθρωπος ἔχουν δημιουργό καί κυβερνήτη!!!

Ἐξέτεινε, λοιπόν, ὁ ἀληθινός Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τήν παιδαγωγική Του ράβδο, τήν λοιμώδη νόσο, νά ἐξαπλωθῆ παγκόσμια· γιατί ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, μεθυσμένη ἀπό ἐγωισμό καί ὑπερηφάνεια τῆς ἐπιστήμης της καί τῆς τεχνολογίας, ἀποστάτησε ἀπό τόν ἀληθινό Θεό. Εἶπε: Δέν ὑπάρχει Θεός. Ἡ ἀθεΐα στό ἔπακρον· ἡ ἀσέβεια καί ἡ ἀθεοφοβία καί τῶν μή χριστιανῶν ἀκόμη, δημόσια καί φανερή. Ἐγίναμε ἄφρονες καί ἀνόητοι, κατά τόν ψαλμωδό: «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός. Διεφθάρησαν καί ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασι, οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός. Διεφθάρησαν καί ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ ἔστιν ποιῶν ἀγαθόν» (Ψαλμ. 13,52). «…Πᾶσα παράβασις καί παρακοή ἔλαβε ἔνδικον μισθαποδοσίαν» (Ἑβρ. β΄,2) καί «…δι’ οὗ ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας» (Κολασ. γ΄,6).

Ἡ λεγομένη «Δύση» σάπισε κυριολεκτικά ἀπό τήν ἁμαρτία της, τήν ἔκλυση τῶν ἠθῶν. Φτάσαμε στό σημεῖο νά γίνη καί εὐλογία γάμου ὁμοφυλοφίλων ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία(;). Τί Χριστιανικό ἔμεινε πλέον σ’ αὐτούς;

6. Ὁ Ἅγιος Ἰερώνυμος, ὁ πεντάγλωσσος, εἶπε προφητικά: Ὅταν τό κατάρατο αὐτό ἁμαρτημα (θυμίζει Σόδομα καί Γόμορα) τρέχει στούς δρόμους, τότε βρισκόμαστε στίς παραμονές τοῦ Ἀντιχρίστου (ἐννοεῖ ὡς πρόσωπο)!

Ὁ ἰός καί ἡ νόσος του εἶναι ὑποτακτικοί τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ὑποτακτικός εἶναι καί ὁ ἄνθρωπος, ὁ κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ πλασμένος. Ἑπομένως, ἡ πληγή τῆς λοίμωξης, πού ἦρθε σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ὑπάγεται, καί κατά τόν φυσικό νόμο, στόν ἐξουσιαστή της καί Κύριο Θεό. Ἄν καί ἡ πληγή αὐτή εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο, ὅπως δείχνουν καί οἱ συνοδεύουσες αὐτήν περιστάσεις καί συνεπῶς ἐνεργεῖ τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ Θεός τό ἀφήνει νά ἐνεργήση! Ἀλλά ὁ Θεός ἔχει σχέδια δικά Του πού ὑπερβαίνουν τά σχέδια τῶν ανθρώπων!

7. Ζοῦμε ὁμολογουμένως ἡμέρες τῆς Ἀποκαλύψεως. Συνεπῶς, ἡ Ἀποκάλυψη ἔχει κάτι νά μᾶς εἰπῆ γιά τήν πληγή αὐτή, ὅπως καί γιά ὅλες τίς τιμωρίες πού ἀναφέρονται σ’ αὐτή.

Ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι, ὡς γνωστόν, προφητικό βιβλίο καί ἡ Ἐκκλησία μας τό συμπεριέλαβε, ἀρχαιόθεν, στόν κανόνα τῶν βιβλίων της.

Ἡ Ἀποκαλυψη λέγει γιά τίς Τιμωρίες (Θεομηνίες) τοῦ Θεοῦ πολλές φορές. Ἀναφέρουμε μία: «…9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 10 Καὶ ὁ πέμπτος (ἄγγελος) ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ (τά ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου -οἱ ἄπιστοι, ἄθεοι, ἀντί-Χριστοι) ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου (αἰσθητοῦ-πνευματικοῦ; Καί σήμερα δέν ξέρουν τί λένε καί τί κάνουν), 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν». (Ἐβλασφήμησαν σήμερα τά Ἄχραντα μυστήρια ὅλα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας) (Ἡ Καινή Διαθήκη, μέ σύντομη ἑρμηνεία τοῦ καθηγητοῦ Παν. Τρεμπέλα, κεφ. ιστ΄ 9-11).

Ἡ Ἀποκάλυψη, ἀναφερομένη στήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας, μέχρι τή συντέλεια τοῦ αἰῶνος, ἀφορᾶ σέ ὅλα τά Ἔθνη, κατά τόν λόγο τοῦ Ἀπ. Παύλου: «…ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος» (Ρωμ. β΄ 14,15).

8. Στήν ἑρμνηνεία τῆς Ἀποκάλυψης, ὁ ἀείμνηστος αὐτός καθηγητής (πόσο φῶς Χριστοῦ εἶχε μέσα του! ), μεταξύ ἄλλων, γράφει τά ἀκόλουθα διαφωτιστικά: «Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου, εἶναι ἕνα προφητικό βιβλίο, στό οποῖο ὁ θεόπνευστος συγγραφέας ἐκθέτει τήν ἀποκάλυψη τήν ὁποία ‘‘..ἔδωκεν αὐτῶ ὁ Θεός’’, γιά νά δείξει στούς δούλους του ‘‘ἅ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει’’» (Ἀκ. α΄ 1) καί συνεχίζει «…Σκοπός γιά τόν ὁποῖο ὁ θεῖος Ἀπόστολος ἔγραψε τό βιβλίο αὐτό εἶναι νά προτρέψει τούς πιστούς νά προετοιμάζουν τούς ἑαυτούς τους γιά τή Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου μέ ἐγρήγορση καί μετάνοια, καί νά τούς παρηγορήσει ὥστε μέ ὑπομονή καί ἐλπίδα νά ἀντιμετωπίζουν τίς θλίψεις πού θά προηγηθοῦν ἀπό τήν παρουσία αὐτή.

Συνεπῶς, κύριο θέμα τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ ἀγώνας πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, μεταξύ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῆς δυνάμεως τοῦ σατανᾶ. Ἡ δύναμη αὐτή τοῦ σατανᾶ τελικά κατασυντρίβεται ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἀπό τόν ὁριστικό θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ οποία ἐκπροσωπεῖ τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.Ἡ κεντρική ἔννοια πού κυριαρχεῖ σ’ ὅλο τό βιβλίο εἶναι ὁ ἀγώνας αὐτός τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου, δηλαδή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο ‘‘ἐξήλθε νικῶν καί ἵνα νικήση…’’(κεφ. στ΄ 2)».

9. Στήν ἑρμηνεία τοῦ στ΄ κεφαλαίου, ὁ ἀείμνηστος καθηγητής γράφει: «Στό κεφάλαιο αὐτό ἐξιστορεῖται τό ἄνοιγμα τῶν ἕξι σφραγίδων τοῦ βιβλίου. Οἱ σφραγίδες αὐτές ἐκπροσωποῦν ὄχι ὁρισμένα ἱστορικά γεγονότα, ἀλλά ὁμάδες τιμωριῶν. Μέ τίς τιμωρίες αὐτές ὁ Θεός ἐνισχύει τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου σέ κάθε γενεά καί σέ κάθε ἐποχή μέχρι τή συντέλεια. Ἡ πρώτη σφραγίδα σημαίνει ὅλα τά κηρύγματα τοῦ Εὐαγγελίου μέχρι τή συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἡ δεύτερη σφραγίδα σημαίνει ὅλους τούς πολέμους.Ἡ τρίτη ὅλους τούς λιμούς. Ἡ τετάρτη ὅλες τίς μολυσματικές ἀσθένειες. Ἡ πέμπτη ὅλους τούς διωγμούς ἐναντίον τῶν πιστῶν. Καί ἡ ἕκτη ὅλες τίς μεγάλες θεομηνίες καί καταστροφές τῆς φύσεως. Αὐτές γεννοῦν στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τό προαίσθημα τοῦ τέλους τοῦ κόσμου. Καί καθώς διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη, διαμέσου τῶν γενεῶν, θά ἐπισφραγισθοῦν τελικά ἀπό τίς τελειωτικές θλίψεις καί καταστροφές τίς οποῖες καί ἐξεικονίζουν. Καί θά σημάνουν τήν κατάρρευση τοῦ κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου».

10. Καί ὁ Χριστός γιά τά σημάδια πρό τῆς δευτέρας παρουσίας λέγει: «…9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ’ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 12 πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· 13 ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον» (Λουκ. κα΄ 9-13).

11. Στό Κεφ. η΄ τῆς Ἀποκάλυψης, γράφει ὁ Καθηγητής: «Περιγράφονται πληγές βαρύτερες καί τρομερότερες ἀπό αὐτές πού περιγράφηκαν προηγουμένως στό κεφ. στ. Οἱ πληγές αὐτές (θεομηνίες) εἶναι νέα παιδαγωγικά μέτρα, δραστικότερα ἀπό τά πρῶτα, μέ τά ὁποῖα ὁ Θεός ζητᾶ νά ὁδηγήσει τόν ἄπιστο καί ἁμαρτωλό κόσμο σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή». Οἱ θεομηνίες τώρα εἶναι πιό ἐπιτεταμένες, δηλ. λιμός, καταστροφή στίς θάλασσες καί διακόπτονται οἱ συγκοινωνίες. Μόλυνση τῶν ὑδάτων, θάνατοι πολλῶν ἀνθρώπων καί πάλιν λοιμώδεις ἀσθένειες· ἀναστατώσεις τῶν οὐρανίων σωμάτων καί σκοτισμός τοῦ ὁρίζοντα καί τοῦ ἀέρα. Πρόκειται γιά θεομηνίες στή γῆ, τή θάλασσα, τά ποτάμια καί τόν ἀέρα, πού θά ἐπέρχονται σ’ ὅλες τίς γενιές.

Στό θ΄ κεφ. γράφει τά ἑξῆς: «Θά εἰσβάλει κάποια πνευματική ἐπιδημία διαβολικῆς προελεύσεως, πού γεννᾶ στίς ψυχές τῶν ἀσφράγιστων (ἀπίστων-ἀντι-χρίστων) μίασμα ἀφόρητης μελαγχολίας». Καί ἀκόμη ἀναφέρεται σέ ἐπιδρομές καί εἰσβολές βαρβάρων καί ξένων, πού γιά πολλούς ἑρμηνευτές προέρχονται ἀπό τήν Ἀνατολή καί σκορπίζουν στή διάβασή τους ἐρείπια καί καταστροφές.

12. Τό κεφ. ιγ΄ εἶναι πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό καί ἀπόλυτα σπουδαῖο γιά τό περιεχόμενό του καί τόν ἀριθμό 666 γιά τόν ὁποῖο πολύς λόγος γίνεται στίς μέρες μας.

Ἔτσι, πρέπει νά τονίσουμε τά ἀκόλουθα: Τό πρῶτο θηρίο πού ἀναφέρεται στό κεφάλαιο αὐτό εἶναι ἔμβλημα τοῦ Ἀντιχρίστου, τῆς ἐπίγειας δυνάμεώς του καί τῆς ἀντίθεης (στίς μέρες μας) ἀντίχριστης πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅπως τονίζει λίαν χαρακτηριστικά καί ἐπικαίρως ὁ ἀείμνηστος καθηγητής. Χρησιμεύει (ἡ πολιτική ἐξουσία) ὡς ὄργανο τοῦ δράκοντα, δηλαδή τοῦ σατανᾶ, στόν ἀγῶνα του ἐναντίον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Πόσο ἄριστα ἡ ἐπίσήμανση αὐτή ἐπιβεβαιώνεται στά πράγματα ἀπό τήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας μέχρι σήμερα! Ὑπάρχει ὅμως καί μία δεύτερη εἰκόνα γιά τήν οποία λέγει: «Ἡ εἰκόνα αὐτή συμβολίζει καί ὅλα τά κράτη πού σχηματίσθηκαν ἀπό τά ἐρείπια τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους ἤ τά κράτη πού σχηματίσθηκαν ἤ θά σχηματισθοῦν σ’ ὅλη τή γῆ μέχρι τήν πλήρη ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ». Οἱ ἀρχηγοί τῶν κρατῶν αὐτῶν καί ἡ πλειονότητα τῶν λαῶν συμμαχεῖ μέ τόν δράκοντα (γίνονται ὑποχείρια τά κράτη στό σατανᾶ) καί τόν βοηθᾶ νά ἐξαφανίσει τό ὄνομα τοῦ Ἀρνίου.

13. Στό κεφάλιο αὐτό γίνεται ἐπίσης λόγος καί γιά ἕνα ἄλλο θηρίο, πού ἔχει κέρατα ἀρνίου. Ὁ φωτισμένος καί ἁγιασμένος καθηγητής γράφει: «Τό θηρίο αὐτό συμβολίζει τήν πνευματική δύναμη πού συντελεῖ στήν ἐγκαθίδρυση τοῦ ἀσεβοῦς κράτους τοῦἈντιχρίστου. Εἶναι ὁ ψευδοπροφήτης του. Κύριοι ἐκπρόσωποί του ἦταν τότε τό εἰδωλολατρικό ἱερατεῖο, καθώς καί οἱ κάθε εἴδους ἀντίθεες ἐκδηλώσεις σέ πνευματικό ἐπίπεδο (θεωρία καί πράξη) πού τό διαδέχτηκαν». Σ’ αὐτές πρέπει νά περιληφθοῦν καί οἱ αἱρέσεις καί κάθε παραποίηση τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας καί τοῦ Χριστιανικοῦ πνεύματος ἀπό τούς ἀνάξιους ἐκκλησιαστικούς λειτουργούς.

14. Ἀλλά, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ποιό εἶναι αὐτό τό ὄνομα τοῦ ἀρνίου πού θέλει ὁ σατανᾶς καί διάβολος νά ἐξαφανίση;

α) Ὡς γνωστόν, διανύουμε μέσα στήν ἱστορία, καί σήμερα ζοῦμε σέ μία κατάσταση, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, πού λέγεται Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἤ Παγκοσμιοποίηση. Κινεῖται, ὅπως βλέπετε καί ξέρετε, ἀοράτως, κρυφίως, μέ δόλιους στόχους καί σκοπούς, ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις τοῦ διαβόλου καί τῶν κρατῶν (Κυβερνήσεών τους), ὅπως λέγει ἡ Ἀποκάλυψη.

β) Μία ἔκφανση τῆς «Παγκοσμιοποιήσεως» καί «Νέας Τάξης Πραγμάτων» εἶναι καί ἡ δημιουργία ἀπό τούς παγκοσμιοεξουσιαστές μιᾶς «Παγκόσμιας Θρησκείας», κατά τίς ἀντιλήψεις τους καί τά πιστεύω τους, μέ ἔμπνευση σατανική.

γ) Ὅλα συνεπῶς δείχνουν ὅτι ἑτοιμάζεται καί κυοφορεῖται μία «παγκόσμια θρησκεία»!

δ) Καί μή ἀπορεῖτε γι’ αὐτό, γιατί στήν κρίση (φτιαχτή ὁπωσδήποτε καί στημένη ἀπό τίς σκοτεινές καί σατανικές δυνάμεις παγκοσμίως) τῆς λοιμώδους νόσου μέ στόχους κρυφούς καί δολίους, πού περνάει ἡ ἀνθρωπότητα, μεταξύ ἄλλων βλάσφημων γιά τά μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί δή τοῦ μεγίστου καί σωτηριώδους μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, πού εἶναι τό κέντρο τῆς λατρείας μας, γράφηκε στόν τύπο καί ἡ «πρόταση»: ὅτι ἡ Ἐκκλησία γιά νά ἀφαιρέση τό «ἐπιχείρημα» ἀπό τήν «πανθρησκεία», νά λάβη ἀπόφαση νά βάλει κουταλάκια γιά τήν Θεία Κοινωνία! Δηλαδή, γιά τόν γράφοντα αὐτήν τήν «πρόταση», ἡ «πανθρησκεία» ἔγινε πραγματικότητα, ὑπάρχει, συνεστήθη, εἶναι μπροστά μας καί πρέπει νά τῆς κάνουμε τά χατήρια! Νά τήν ὑποδεχθοῦμε ὡς βιοκοσμοθεωρία!

15. Λέμε, λοιπόν, ὅτι ἑτοιμάζεται ἡ «παγκόσμια θρησκεία». Καί εἶναι πολύ χαρακτηριστικό ὅτι πρός τήν κατεύθυνση αὐτή σιγά-σιγά, ἀλλά βάσει καταχθονίου σχεδίου, προετοιμάζονται, μέ τήν ἐπιβολή ὁρατῶν καί ἀοράτων καί σκοτεινῶν σατανικῶν δυνάμεων, διαθρησκειακές διασκέψεις καί ἄλλες συναντήσεις ἀνειλικρινεῖς καί ὑποκριτικές, μέ πολλαπλούς στόχους καί σκοπούς. Εἰς τούς στόχους αὐτούς καί σκοπούς πρέπει νά συμπεριλάβουμε:

α) Τήν «κατάλληλη» προετοιμασία τῶν λαῶν, β) τή «διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης» καί κυρίως τῶν Ὀρθόδοξων λαῶν, ὥστε ὀλίγον κατ’ ὀλίγον καί μικρόν κατά μικρόν νά γίνη ἡ λεγομένη «πλύση ἐγκεφάλου», γιά νά ἐπέλθη, ὅπως ὑπολογίζουν καί σχεδιάζουν, ἡ ἀλλοίωση τῆς πίστεως καί ἡ ἀπάμβλυνση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος· χαλάρωση καί ἀτονία τῆς συνειδήσεως τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀλήθεια! Ποιός δέν βλέπει ὅτι ἡ «προπαγάνδα» καί ὁ φανερός πλέον διωγμός τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἀμπάρωμα τῶν ναῶν, ὥστε οἱ χριστιανοί νά μή μετέχουν στή θεία λατρεία καί τά μυστήρια, καί τά κηρύγματα τῶν διαφόρων προβατόσχημων λύκων γιά «ἕναν Θεό», ἄγνωστο, ἀόρατο καί ἀπρόσωπο γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους (!) δέν ἔχει στόχο τόν πράγματι ἀληθινό Θεό τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, δηλαδή τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν; Γιατί ἐκεῖνο πού ἐνοχλεῖ τόν σατανᾶ καί τούς παραπλανουμένους ἀπ’ αὐτόν ἀνθρώπους καί τούς σκοτίζει τόν νοῦ καί τό διακριτικό λογικό, ὥστε νά μή βλέπουν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά μόνο τό ὄνομα: Ἰησοῦς Χριστός! Ἔτσι ὁ σατανᾶς θέλει νά τό ἀπαλείψει ἀπό τίς ψυχές. Θέλουν οἱ διαβαλλόμενοι ἀπό τόν σατανᾶ, μέ τούς σκοτεινούς λογισμούς, νά τό ἐξαφανίσουν, νά μήν ὀνομάζεται καί ἀκούγεται τό πανάγιο Ὄνομα τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Θέλουν νά φύγη ἀπό τή μέση ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Δέν μποροῦν νά ἀκοῦνε τό Ὄνομά Του! Ἡ λέξη Χριστιανός τούς ἐνοχλεῖ καί ταράζει τήν ψυχή τους.

β) Ὅμως, ἐδῶ, ἄς δοῦμε γιά λίγο τά λόγια – ἀπολογία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου ἐνώπιον τοῦ Ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου: «…γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής (ἀναφέρεται στό χωλό πού θεράπευσε). οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ’ ὑμῶν τῶν οἰκοδομούντων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν γωνίας. καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. δ΄ 10-12).

γ) Μέ τά λόγια αὐτά ὁ Ἅγιος καί Μάρτυρας Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς λέγει καθαρά καί ἀπερίφραστα ὅτι ὁ μοναδικός σωτήρας τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτόν, λοιπόν, τόν μοναδικό σωτήρα τοῦ κόσμου θέλουν οἱ παγκοσμιοποιητές, οἱ οἰκουμενιστές καί λοιποί «ἐνδιαφερόμενοι» νά τόν βάλουν δίπλα καί πλάι καί «ἴσο» στούς «μύστες» τῶν διαφόρων ψευδοθρησκειῶν! Γι’ αὐτό στίς διαθρησκειακές συναθροίσεις καί διασκέψεις καί συμπροσευχές, πού ἔστησε καλά ὁ σατανᾶς, ἀπευθύνονται μόνο ἀόριστα σέ «ἕνα Θεό», ἀφηρημένο, πού δέν μᾶς λέγει τί πράγμα εἶναι αὐτός καί τίποτε ἄλλο. Καί τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι, ὅλοι μαζί, καί ὁ καθένας ξεχωριστά, αὐτόν τόν «Θεό» τόν θεωρεῖ δικό Του! Τώρα ποιός ξεγελάει ποιόν ἐκεῖ μέσα, μέ αὐτήν τήν «ὑποκριτική καί φιλοφρονητική» δῆθεν «ὑψηλή διπλωματία», δέν γνωρίζω· πάντως καί ἀναμφισβήτητα ὁ σατανᾶς γελάει μέ ὅλους μας!

16. Καταβάλλεται σύντονη προσπάθεια γιά νά παρουσιασθῆ καί νά ἐμφανισθῆ στούς λαούς ὅτι ἡ «πανθρησκεία» εἶναι ἕνα ὕψιστο «ἰδανικό» πού ἐπί αἰῶνες περιμέναμε! Τόσες χιλιετηρίδες πέρασαν μέ ἀρκετούς θεούς καί πολλές θρησκεῖες καί έπί τέλους ἦρθε σήμερα ἡ «πολυπόθητη» ἡμέρα, ἡ «εὐτυχισμένη» ἡμέρα καί ἀνέτειλε τό «φῶς» τῆς «παγκόσμιας θρησκείας»! Παρουσιάζουν τό «ἰδανικό» αὐτό ὡς ὅ,τι καλύτερο μέχρι σήμερα. Οἱ λαοί, πάντως, στέκονται μέ μεγάλη ἀπορία, καί βρίσκονται σέ μεγάλη ἀμηχανία. Δέν βρίσκουν διέξοδα στή ζωή τους. Δέν σχεδιάζουν αὐτοί, βλέπεις, τό μέλλον· ἄλλοι τό σχεδιάζουν καί αὐτοί εἶναι ἀόρατοι. Εἶναι οἱ σκοτεινές δυνάμεις καί πρόσωπα ἀντί-θεα. Καί ἔτσι οἱ λαοί ἀποστάτησαν ἀπό τόν Θεό. Γιατί, οἱ «σχεδιάζοντες» τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας τό «σχεδιάζουν» μέ τούς μάταιους, ἀνθρώπινους, ἐγωιστικούς λογισμούς τους, ὡς ἐξουσιαστές τάχα τῆς ἀνθρωπότητας. Ἔτσι, ἔδιωξαν ἀπό τίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων τόν Θεό καί τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ, ὅπως εἴπαμε παραπάνω, οἱ κοσμικοί ἄρχοντες ἔγιναν ὄργανα τοῦ διαβόλου. Ἄς δοῦμε μερικά χαρακτηριστικά πράγματα.

17. Πράγματι, στή σύγχρονη ἐποχή μας, τί δέν κάνει ὁ ἄνθρωπος, μόνος του, μέ ἐγωιστική ὑπερηφάνεια. Οἱ κοσμικοί ἄρχοντες πρωτοστατοῦν, καί στή χώρα μας. Φανερά λένε ὅτι εἶναι ἄθεοι. Εἶναι δικαίωμά τους. Τήν ἠθική καί πνευματική ἐξαχρείωση τίς ἐπένδυσαν μέ νόμους, οἱ οποῖοι ἀντίκεινται ἔκδηλα στό φυσικό νόμο καί τό νόμο τοῦ Θεοῦ. Χάλασαν τόν δεκάλογο. Δέν φοβοῦνται τόν Θεό. Τήν βλασφημία τῶν Θείων δέν τήν θεωροῦν πλέον ἀδίκημα. Τήν ἀποποινικοποίησαν!!! Περπατᾶς στό δρόμο καί στήν ἀγορά καί δέν ἀκοῦς τίποτε ἄλλο, εἰμή βλασφημίες! Κανείς δέν ἀντιδρᾶ!

Οἱ ἐκτρώσεις, αὐτό τό μέγιστο ἔγκλημα κατά τῆς ζωῆς, ἔγινε νόμος. Γιατί, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι τῶν κοινωνιῶν νά μήν γίνουν ἀσεβεῖς καί ἀθεόφοβοι; Ὁ καταναλωτισμός τῶν ἀγαθῶν καί ἡ ξέφρενη μόδα καί ἡ ἔκλυση τῶν ἠθῶν θέλουν μέ θράσος καί ἀθεοφοβία νά ἀλλοιώσουν τό πνευματικό DNA τῶν ἀνθρώπων. Ἄμεσες συνέπειες τοῦ φαινομένου αὐτοῦ παγκοσμίως, εἶναι ὁ ἐκφυλισμός τῆς προσωπικῆς καί κοινωνικῆς ἠθικῆς.

18. Στή χώρα μας, ἀπροκάλυπτα πλέον, διώκεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, μέ καταπάτηση τοῦ Συντάγματός μας, πού ἐγράφη μέ τό αἷμα τῶν προγόνων μας ἡρώων καί νεομαρτύρων, πού πολεμοῦσαν γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία! Εἶναι φοβερό καί τρομερό νά διώκεται ἡ Ἐπικρατοῦσα Θρησκεία, δηλ. ἡ Θρησκεία τοῦ Κράτους, ἀπό τήν κρατική ἐξουσία. Καταπατήθηκε ἐν τοῖς πράγμασι τό Σύνταγμά μας, χωρίς ντροπή ἀπό τούς κρατοῦντες, τό ὁποῖο εἶναι γραμμένο στό ὄνομα τὴς Ἁγίας Τριάδος.

Δέν περιμέναμε νά μὰς τό πεῖ καί ὁ δυστυχής, ὁ κ. Τσιόρδας, ὁ ὁποῖος γιά τήν χρήση τῆς μάσκας, καί μιά ἀκατανόητη ἀναφορά στό Ἔπος τοῦ 1940: ζήτησε ἀπό τούς πολίτες νά κάνουν τήν δική τους «θυσία», παραλλήλισε μέ τίς ἀντίστοιχες θυσίες πού ἔκαναν οἱ πρόγονοί μας, προσθέτοντας καί τό «δυστυχῶς παραβιάζονται οἱ ἀτομικές μας ἐλευθερίες μέ αὐτά τά μέτρα» (βλ. ἐφημ. Ε.ΩΡΑ, 4-11-2020, σελ.12).

Εἶπα ὅτι ὁ κ. Τσιόρδας εἶναι δυστυχής, γιατί λένε ὅτι εἶναι καί ψάλτης. Δέν ὁμολόγησε ὅμως τόν Χριστό καί δέν ὑπερασπίστηκε τά Ἄχραντα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν Θεία Κοινωνία. Δέν παραιτήθηκε ἀπό τήν θέση του. Ἐπί πλέον σφετερίζεται Κρατική Ἐξουσία, συμμάχησε μέ τούς φανερούς διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν ὑπεύθυνος γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν καί γιά τήν παύση ὅλων τῶν μυστηρίων (γάμος-βάπτιση-Θ.Λειτουργία κ.τ.λ.). Σφετερίστηκε τήν λαϊκή κυριαρχία: Ποιός τόν ἔβαλε καί ἀπό ποῦ ἀρύεται τό δικαίωμα νά πεῖ στούς Ἕλληνες Χριστιανούς Πολίτες τό «δυστυχῶς παραβιάζονται οἱ ἀτομικές μας ἐλευθερίες μέ αὐτά τά μέτρα». Καί δυστυχῶς, ὅταν λέγονται αὐτά ἀπό τόν «ἐκπρόσωπο» «λοιμωξιολόγο», τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, τότε ἔχουμε πράγματι μιά τυραννία στήν χώρα μας!!! Καί αὐτό εἶναι μιά πραγματικότητα μέσα στήν παγκόσμια δικτατορία πού ἔχει ἐπιβληθεῖ. Ἡ Ἱατρική του ἰδιότητα τοῦ δίνει αὐτά τά δικαιώματα; Τί δουλειά ἔχει αὐτός, ὡς ἰατρός, νά ἐμφανίζεται ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, καί νά προσπαθεῖ νά ἐπιβάλλει τήν κρατική ἄποψη για τήν λοίμωξη μονομερῶς παραβιάζοντας τήν ἰατρική δεοντολογία, μαζί μέ Ὑπουργούς τῆς Κυβέρνησης; Τά πράγματα δέν εἶναι ἁπλά, ἔχουν προεκτάσεις, βλέπετε! Ἄραγε, ὁ κ. Τσιόρδας εἶναι τόσο ἀφελής ἤ εἶναι μπλεγμένος σέ συμφέροντα; Ἄς καθρεπτίσει τόν ἑαυτό του σ’ αὐτά πού ἀπό τηλεοράσεως ἔλεγε στόν Ἑλληνικό Λαό, ἀντιφατικά, ἀλλά σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις γιά τήν «στημένη» αὐτή δημουργία τῆς πανδημίας. Φοβερή ἡ σύμπτωση μέ τίς κρατικές ὁδηγίες ὅπως εἶναι σύμφωνες καί οἱ μεθοδεύσεις τῶν κυβερνητικῶν ὀργάνων καί παραγόντων. Δέν φοβοῦνται τόν Θεό γιά τά ἐγκλήματα αὐτά;

19. Καί μόνον αὐτά; Ἐπανερχόμενοι στήν σειρά τοῦ λόγου μας, μετά τήν ἀναγκαία παρέκβαση, τονίζουμε γιά τήν ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό τά ἑξῆς: πολλοί ἐπιστήμονες ὀνομάζονται μεγάλοι, ὅμως ἔχουν ἕναν ἐγωισμό, μέ τίς δῆθεν γνώσεις τους, χαρακτηρίζονται δέ ἀπό ἔλλειψη πίστεως στό Θεό, δέν ἔχουν φόβο Θεοῦ καί φυσική, τουλάχιστον, εὐσέβεια, πιστεύουν στή «σοφία τους» καί θέλουν νά εἰσχωρήσουν στά μυστήρια τῆς ζωῆς, νά τά ἐξερευνήσουν καί νά ἀλλάξουν καί αὐτό ἀκόμη τό βιολογικό, δηλαδή τό σωματικό, ψυχικό καί πνευματικό DNA τῶν ἀνθρώπων, δίκην προβάτου, πού τήν εἶπαν  DOLY!

20. Πολλά λέγονται καί γράφονται καί γιά  τόν ἐπικείμενο σχεδιασμό τῶν παγκοσμιοεξουσιαστῶν, πού προσπαθοῦν, πανομοιότυπα, μέ τά ἴδια ἐπιχειρήματα σέ ὅλες τίς χῶρες, νά ἐπιβληθοῦν σ’ ὅλη τή γῆ. Μέ ὄχημα καί ἐργαλεῖο τήν πανδημία τῆς λοιμώδους νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ, πού οἱ πρῶτες ἐνδείξεις λένε ὅτι εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο (ἡ ἀλήθεια ἀπεκρύβη), καί μέ τήν ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (ἔχει πολλές μορφές ἀσκήσεως) καί θέλουν καί ἐπιδιώκουν τώρα, ἄμεσα, ἕναν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. Ἑπομένως, μέσω τοῦ σχεδιασμοῦ αὐτοῦ, ὑποκρύπτονται καί ὑφέρπουν πολιτικοί-κοινωνικοί στόχοι καί ἄνομα μεγάλα συμφέροντα, τά ὁποῖα φυσικά δέν ἔχουν σχέση μέ τήν ὑγεία!

21. Οἱ κρατικές ἐξουσίες, πανταχοῦ, μονοπωλοῦν, μέ τά δικά τους μέσα καί πρόθυμα, μέ τό ἀζημείωτο φυσικά, τά ΜΜΕ τήν «μοναδική δική τους ἀλήθεια!». Κάθε ἀντίθετος ἐπιστημονική ἄποψη, ἔχει ἀποκλεισθῆ ἀπό τήν ἐνημέρωση τῶν πολλῶν. Αὐτό εἶναι αὐταπόδεικτο καί ἔχει καταγγελθῆ.

Ἡ πορεῖα τῶν πραγμάτων ἀφύπνισε μερικές ἐλάχιστες φωνές σοβαρῶν καί ὑπεύθυνων ἐπιστημόνων, μέ ἀντίθετες βάσιμες καί κατά τήν κοινή λογική τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, ἀπόψεις, κυρίως ἰατρῶν κύρους, πού προσπαθοῦν νά ἐνημερώσουν τίς κοινωνίες καί νά σταματήσουν τήν ἐπικίνδυνη κατηφόρα τῆς ἀνθρωπότητας ὁλοκλήρου.

22. Στή χώρα μας, ὅπως καί στό ἐξωτερικό, εἶπαν ἔλλογα καί τεκμηριωμένα ἀπό πολλές ἀπόψεις, γιά νά σταματήσουν τόν κατήφορο πού ἐπισπεύδεται, ἀρκετοί. Θά σταθῶ στούς ἑξῆς:

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: (Ψυχίατρος, νευρολόγος, κοινωνιολόγος, Διδάκτορας ΑΠΘ) Γράφει: «Τά ἐμβόλια «Frankenstein (μέ DNA καί mRNA) γιά τόν COVID- 19 εἶναι ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος γιά τήν εἴσοδο σέ μία «Νέα ἐποχή» γενετικά τροποποιημένων «ἐμβολίων» ὑψηλοῦ κινδύνου «καί σηματοδοτοῦν τό πέρασμα ἀπό τόν ἐφιάλτη τῶν Μεταλλαγμένων Τροφίμων στήν κόλαση τῶν Γενετικά Μεταλλαγμένων Ἀνθρώπων, πού ἀποτελεῖ πλέον μία ἐν διαμορφώσει πραγματικότητα»…κ.λπ. (βλ. ἐφημ. Ε.ΩΡΑ, 30-11-20 σελ. 12 καί 2-12-20 σελ. 6,7)

Στή δεύτερη ἐφημερίδα ὑπάρχουν καί ἐπιστημονικές γνῶμες, σύμφωνες μέ τόν κ. Γρίβα, τῶν ἑξῆς:

1.    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΚΗ (πρώην Διευθυντοῦ ΑΧΕΠΑ, Χειρουργοῦ), πού λέγει: «Τό RNA πού τό λανσάρουν ὡς ἀθῶο, ἔχει τήν δυνατότητα νά μεταφέρει πληροφορίες στόν ὀργανισμό νά τόν ἐπαναπροσδιορίζει».

2.    Δρ. ἘΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ (Καθηγητής Πανεπ. Κύπρου).

Τό ἐμβόλιο γιά τό νέο κορωνοϊό θά περιέχει γενετικό ὑλικό. Ποιός μᾶς λέει, ὅτι αὐτό δέ θά ἐνσωματωθεῖ στό δικό μας DNA;

3.    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ (Καθηγητής ΑΠΘ)

Τό ἐμβόλιο μπορεῖ νά εἶναι ἐξίσου θανατηφόρο μέ τόν ἰό! Ἀφοῦ δέν εἶναι ὁ ἰός αὐτός πού σκοτώνει ἀλλά ἡ ἔντονη ἀνοσολογική ἀπόκριση σέ αὐτόν, μέ τόν ἴδιο τρόπο μπορεῖ νά σκοτώνει καί ἡ ἀνοσολογική ἀπόκριση πού θά προκληθεῖ μέσω τοῦ ἐμβολίου!

4.    ΜΙΧΑΛΗ ΣΠΥΡΟΥ (Νευροχειρουργός).

Τά RNA ἐμβόλια μποροῦν νά ἐπιφέρουν γενετική τροποποίηση.

5.    DR CARRIE MADEJ.

Τό συνθετικό mRNA τοῦ ἐμβολίου θά ἐνσωματωθεῖ στό ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό καί θά μετατρέψει τόν ἄνθρωπο σέ γενετικά τροποποιημένο ὀργανισμό.

Καί βέβαια, σύσσωμοι οἱ ἰατροί πολλῶν περγαμηνῶν πού συμμετεῖχαν στό Διεπιστημονικό Συνέδριο εἶπαν: ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ!

Καί ἡ ἀνωτέρω ἐφημερίδα συνεχίζει τήν ἀπάντησή της στόν Ἠλία Μόσιαλο: «…ἀλλά τό καλύτερο σοῦ τό ἄφησα γιά τό τέλος: «Βγῆκε, πού λές, στή φόρα ἡ συσκευασία τοῦ ἐμβολίου τῆς Astra zeneca! Καί μάντεψε! Ἀνάμεσα στά συστατικά του ὑπάρχει τό ChAdOx1- 5 πού εἶναι  recombinant! Ὅπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει, ὅτι κατασκευάζει ἀνασυνδυασμένο DNA, δηλ. DNA πού περιέχει γονίδια ἀπό δύο διαφορετικά εἴδη. Οὐάου! Πολύ θά ἤθελα νά μᾶς τό ἐξηγήσεις αὐτό!» Τά συμπεράσματα εἶναι δικά σας, ἀγαπητοί Χριστιανοί!

23. Σύμφωνα μέ τά ἀνωτέρω, πού καταδεικνύουν τό μελετώμενο καί σχεδιαζόμενο ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας ὅλης καί τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος καί τήν μέγιστη ἀσέβεια στήν ἀνθρώπινη ἀξία καί ζωή, θά πρέπει νά τονίσουμε καί ἕνα ἄλλο ἔγκλημα, πού παγκοσμίως ἐνεργεῖται (εἶναι πολλά τά λεφτά!)· εἶναι αὐτό τό τῆς λεγομένης μεταμοσχεύσεως τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου, καθ’ ὅσον  συναρτᾶται μέ τό προηγούμενο ἔγκλημα. Ὀργιάζει τό Ἐμπόριο Ὀργάνων.

Μέ δικαιολογίες καί ψευδοεπιστημονικές ἀπόψεις καί θεολογικές ἀνοησίες, ὅπως ἡ «ἀφαίρεση ὀργάνων», εἶναι ἔργο Χριστιανικῆς, δῆθεν, ἀπάτης «νά σωθεῖ ἕνας ἄλλος ἄνθρωπος», ὅτι δῆθεν ἔχουμε «ἐγκεφαλικό θάνατο» τοῦ ἀσθενοῦς, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι βαρειά ἀσθενής, ἐμεῖς σάν τά κοράκια τοῦ ἀποσποῦμε τά ὄργανα, δηλ. τόν φονεύουμε πολιτισμένα στό ὄνομα τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης! Καί τό κάνουμε αὐτό τή στιγμή μάλιστα πού ὁ ἀσθενής αὐτός ἄνθρωπος, εὑρισκόμενος μεταξύ τοῦ ὑλικοῦ καί πνευματικοῦ κόσμου, διαπραγματεύεται, μέ μυστική προσευχή, πού ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά τήν ἀκούσουμε, μέ τούς ἀγγέλους καί τόν Θεό, τή σωτηρία του, ὅπως ὁ ληστής στό Σταυρό. Εἶναι μεγάλη ἡ ὥρα ἐκείνη πού ἀναχωρεῖ ἡ ψυχή στόν Οὐρανό!

Γιά νά δοῦμε ὅμως καί τήν ψυχή τοῦ ὑποψηφίου λήπτη τοῦ «ὀργάνου»! Τί ἄραγε λέει, τί σκέπτεται καί τί φρονεῖ ἀναμένοντας στή λίστα γιά νά βρεῖ κάποιο «ὄργανο σώματος». Ἄχ, Θεέ μου, νά βρισκόταν καί γιά μένα κάτι π.χ. μία καρδιά, ἕνα συκώτι κ.λπ. Δηλαδή στήν οὐσία ὁ ἄνθρωπος εὐχεται κάποιος ἄλλος συνάνθρωπός του να βρεθεῖ σέ κίνδυνο θανάτου! Ἔ, αὐτοί οἱ λογισμοί δέν εἶναι ἀνήθικοι; Ἐμεῖς τούς θεωροῦμε νόμιμους καί ἠθικούς!

Καί οἱ συνεργοῦντες, ἐπιστήμονες καί μή, ἐνεργοῦν αὐτό τό ἔργο, ἔχοντας ἀναπαυμένη τήν συνείδησή τους! Γράφουν στά πιστοποιητικά τοῦ θανάτου τήν ὥρα πού τράβηξαν τήν πρίζα ἀπό τό μηχάνημα! Ἔβαλαν κάποια νοσηλεύτρια! Τί ἔγκλημα εἶναι αὐτό! Τί σκοτασμός τοῦ νοῦ μας! Εἶναι τρομερό! Εἶναι φοβερό! Εἶναι φρίκη! Ὁ πολιτισμός τοῦ «κανιβαλισμοῦ» στό ἄκρον ἄωτον! Καμμία σύγκρουση στή συνείδηση! Καμμία σύγκρουση μέ τή θρησκευτική πίστη! Οἱ παλαιότεροι χειρουργοί ἔλεγαν  γιά τόν δεξιό κόλπο τῆς καρδιᾶς! Πρῶτος ἀρχίζει τή ζωή (πάλλει) καί τελευταῖος σταματᾶ. Ὅλα αὐτά ἐμεῖς τά ἐπενδύσαμε μέ νόμους ἐναντίον τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ! Ὅλα αὐτά ἐμεῖς τά θεωροῦμε «πρόοδο» καί «πολιτισμό»! Οἱ μεγάλοι πνευματικοί πατέρες φωνάζουν ὅτι αὐτό εἶναι φόνος! Οἱ γιατροί καλύπτονται ἀπό τόν νόμο. Οἱ πατέρες ὅμως λένε: Ἕως ὅτου πάλλει ἡ καρδιά καί θερμαίνεται τό σῶμα, ἡ ψυχή, αὐτή ἡ ἄυλη πνευματική ὑπόσταση, εἶναι μέσα στό σῶμα ἀκόμη· δέν ἔφυγε γιά τόν Οὐρανό!

24. Οἱ ἀνωτέρω περιγραφές σκοποῦν στό νά δείξουν, ὅτι ἡ σημερινή κοινωνία, πανανθρώπινα, βρίσκεται σέ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί τό θέλημά Του! Σκοτεινές δυνάμεις, κυβερνῆτες καί ἄρχοντες πού δέν πιστεύουν στό Θεό, ὑλιστές, Μασῶνοι, ἄπιστοι, ἄθεοι ἔγιναν ὑποχείριοι τοῦ Σατανᾶ, πού ἅπλωσε τά πλοκάμια του σ’ ὅλη τή γῆ, γιά νά τήν καταστρέψει.

25. Ἡ παγκόσμιος κοινωνία σήμερα ὁμοιάζει κατά πολύ μέ τίς περιγραφές πού κάνει ὁ Χριστός γιά τίς ἀποστασίες τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κατά τήν ἐποχή Νῶε καί Λώτ.

Λέγει ὁ Χριστός: «ὥσπερ δέ αἱ ἡμέραι Νῶε, οὕτως ἔσται καί ἡ παρουσία τοῦ ὑιοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ὥσπερ γάρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρό τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καί πίνοντες, γαμοῦντες καί ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τήν κιβωτόν. Καί οὔκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμός καί ἦρεν ἅπαντας» (Ματθ. κδ΄ 37,38 Λουκ. ιζ΄ 26, 27).

26. Καί γιά τήν ἐποχή τοῦ Λώτ λέγει: «ὁμοίως καί ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· ᾗ δέ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λώτ ἀπό Σοδόμων ἔβρεξε πῦρ καί θεῖον ἀπ’ οὐρανοῦ καί ἀπώλεσεν ἅπαντας». (Λουκ. ιζ΄28, 29)

27. Δηλαδή οἱ ἄνθρωποι αὐτοί τότε, καθόλου δέν ἐσκέπτοντο τήν τιμωρία πού τούς περίμενε οὔτε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ πού θά ξεσποῦσε ἐναντίον τους γιά τά ἁμαρτωλά τους ἔργα καί τήν ἀποστασία τους ἀπό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἔγιναν ὑλόφρονες καί συνέχιζαν νά ἐνδιαφέρονται μόνο γιά τά δευτερεύοντα βιοτικά ὑλικά ἀγαθά καί τίς ἡδονές. Γιά τήν ψυχή καί τήν πνευματική κατά Θεόν ζωή καί τό αἰώνιο μέλλον τους, καμμία σκέψη καί ἴχνος μετανοίας.

28. Ἔτσι καί σήμερα, ὅπως τά πράγματα ἀποδεικνύουν, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τούς «ἰσχυρούς καί μεγάλους», τούς ἄρχοντες καί τούς κοσμικούς κυβερνῆτες» πού δείχνουν παράδειγμα στούς λαούς ὑλόφρονο καί θνητόψυχο! Δέν πιστεύουν στό Θεό, δέν φοβοῦνται τό Θεό. Δέν πιστεύουν στήν αἰώνια ζωή, στήν αἰωνιότητα τοῦ ἀνθρώπου καί κυρίως δέν γνωρίζουν ποῦ βαδίζει ὁ κόσμος ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.

29. Ἡ ὡς ἄνω περιγραφή τῆς ἐποχῆς μας πού εἶναι γνωστή στόν καθένα μας ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι καί ἡ σημερινή παγκόσμια ἐπιδημία τῆς λοιμώδους νόσου, ὑπάγεται ὡς γεγονός, ἀναμφισβήτητα, στίς λοιμώδεις νόσους τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀποδεικνύουν ἔτσι καθαρά ὅτι οἱ σημερινοί ἄνθρωποι δέν μετανοοῦν καί δέν ἐπιστρέφουν στό Θεό. Δέν δίνουν δόξα στό Θεό, δέν ἀφήνουν τά ἁμαρτωλά τους ἔργα. Δέν ζητοῦν τό Θεό, δέν ἐπικαλοῦνται τό Θεό στή ζωή τους. Δέν ἐφαρμόζουν τόν νόμο Του. Ἀγνοοῦν τό Θεό! Ἔγιναν εἰδωλολάτρες.

30. Πραγματικά, εἴπαμε ὅτι ὁ Θεός ἀπό φιλανθρωπία ἔστειλε ἕνα μήνυμα στόν κόσμο ὁλόκληρο καί στή χώρα μας. Ἕνα μήνυμα γιά μετάνοια καί ἐπιστροφή. Ὅμως ἐμεῖς δέν λάβαμε τό μήνυμα!

Ἀπέναντι στό Θεό δείξαμε ἐγωισμό καί ἑωσφορική ὑπερηφάνεια (ὕβρις λέγεται αὐτό), πού εἶναι τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τό Θεό, τῆς ἀμετανοησίας μας καί τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ μας. Καί εἴπαμε στό Θεό: θά νικήσουμε ἐμεῖς τή λοιμώδη νόσο μόνοι μας! Μέ τίς δικές μας δυνάμεις, μέ τά δικά μας μέσα· μέ τή γνώση καί τή σοφία τῆς ἐπιστήμης μας. Ἔχουμε «Ἰατρική Ἐπιστήμη». Ἔχουμε Ἰατρούς· Ἔχουμε ἀρίστους λοιμωξιολόγους!  Ἔχουμε τεχνολογία ἀρίστη· εἰσχωρήσαμε στά μυστήρια τῆς ζωῆς. Μέ τήν σοφία τῶν «εἰδικῶν ἐπιστημόνων» μας θά ἐξουδετερώσουμε καί αὐτόν τόν ἰό μέ ἐμβόλια. Ποτέ δέν σκεφτήκαμε νά σέ ἐπικαλεσθοῦμε, νά ζητήσουμε τήν βοήθειά σου. Οὔτε σκεφτήκαμε ὅτι εἶσαι ὁ ἐξουσιαστής τῶν πάντων καί τοῦ ἰοῦ. Οὔτε μετανοήσαμε γιά τά ἁμαρτωλά μας ἔργα.

Κοντά σ’αὐτά θά κάνουμε καί ἄλλες δουλειές (μπίζνες τίς λένε)· θά μειώσουμε τόν πληθυσμό τῆς γῆς· θά «ἐπανεκκινήσουμε» τήν οἰκονομία. Θα ‘ρθοῦν πολλά χρήματα καί θά ἐξαφανίσουμε τήν πείνα, πού εἶναι ἡ πρώτη αἰτία θανάτου γιά ὅλη τήν γῆ. Θά ἀλλάξουμε καί τά βιολογικά στοιχεῖα τῶν ἀνθρώπων, γιατί Ἐσύ Θεέ δέν τά ἔκανες καλά! Ἔτσι, θά ἀναβαθμίσουμε τήν ὑγεία, τόν σωματικό τύπο, τόν ἐγκέφαλο, ὅλο τόν ἄνθρωπο. Θά βάλουμε στούς ἀνθρώπους «γιά τό καλό τους», πού λένε ὅτι εἶναι εἰκόνες Σου, καί τσιπάκι ψηφιακό (κουδουνάκια δηλαδή) γιά νά βλέπουμε καί νά τά ἀκοῦμε κατά ποῦ βόσκουν τά προβατάκια μας, πού τά «ἀγαπᾶμε» τόσο πολύ!

31. Θά ἀλλάξουμε τή ζωή μας μέ τέτοια «πρόοδο», πού θά ζήλευες καί ἐσύ Θεέ, πού χώρισες, μάλιστα, τούς ἀνθρώπους, ἀπό «ρατσισμό» καί μόνο σέ, κάπως τά λένε, ἔθνη καί ἔβαλες καί ὅρια! Ἐμεῖς θά τά κάνουμε πολύ καλύτερα αὐτά τά πράγματα! Τί τά θέλουμε σήμερα αὐτά τά σύνορα; Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἔχουν μία πατρίδα, μία κυβέρνηση «παγκόσμια», πού ζήτησαν καί οἱ πολιτικοί μας πού ξέρουν καλύτερα! Νά ἔχουμε μία «θρησκεία» γιατί τώρα ἔχουμε πολλές θρησκεῖες καί μπερδευόμαστε νά σέ βροῦμε ποιός εἶσαι! Μᾶς μπερδεύει πολύ περισσότερο καί μία Ἐκκλησία, πού τή λένε Ὀρθόδοξη Χριστιανική! Αὐτή πολύ μᾶς μπερδεύει καί μᾶς ἐνοχλεῖ, γιατί λέει ὅτι εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί εἶναι ἐξ ἀποκαλύψεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅτι εἶναι ἡ ἀληθινή καί γνωρίζει πραγματικά ποιός εἶσαι.

Μά τί πράγματα εἶναι αὐτά! Ὑπάρχουν καί καλύτερες, βλέπεις, θρησκεῖες πού φτιάξαμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἐκεῖ στήν Ἀνατολή! Πρέπει νά τίς μάθουμε κι αὐτές, γιατί ὅσο νά ‘ναι ἔχουν καί «ἀλήθειες».

32. Γιά ὅλα αὐτά, εἴπαμε νά κάνουμε ὅλοι μαζί ἐμεῖς μία μόνο «θρησκεία» καί θά φέρουμε ἕναν «Μεσσία», μά τί «Μεσσία», θά τρελάνει ὅλο τόν κόσμο, πού ὅλοι θά τόν προσκυνήσουν γιά σωτῆρα τους!

33. Ὁ νέος «Μεσσίας» μας δέν θά εἶναι σάν αὐτόν πού λένε οἱ Χριστιανοί, αὐτόν τόν Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτός ἔλεγε ὅτι εἶναι Υἱός τοῦ Θεοῦ, σταυρώθηκε καί ἔχυσε τό αἷμα Του γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν  ἀνθρώπων.

Τώρα αὐτό τό αἷμα (Ἄχραντα μυστήρια τό λένε οἱ Χριστιανοί), μᾶς τό σερβίρουν μέσα στίς Ἐκκλησίες τους, ἀλλά δέν εἶναι καί τίποτε μυστήριο, ἀλλά «σάλιο»(ἄπαγε τῆς βλασφημίας), κάτι ὀπαδοί Του, Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς λένε. Αὐτοί δέν ἔχουν καμμία ἀξιοπρέπεια, γιατί εἶναι «κότες»….Εἶναι καί τόσο «ἀπολίτιστοι» μάλιστα, πού χρησιμοποιοῦν, χωρίς νά συχαίνονται, ἕνα κουταλάκι (Ἁγία Λαβίδα τό λένε) γιά ὅλους τούς πιστούς.

34. Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς, ὡς ἐξουσία καί ὡς δημοκρατική πολιτεία, λάβαμε τά μέτρα μας. Ἀμπαρώσαμε ὅλες τίς Ἐκκλησίες. Νά μή μπεῖ κανείς μέσα. Νά μή πηγαίνουν στίς Θεῖες Λειτουργίες αὐτοί οἱ ἀναχρονιστικοί, φανατικοί καί παλαβοί Χριστιανοί καί κοινωνοῦν, γιατί οἱ «εἰδικοί λοιμωξιολόγοι μας» καί οἱ «πολιτικοί μας» ἔχουν τήν ἀλάνθαστη γνώμη ὅτι διασπείρεται ὁ ἰός αὐτός. Δέν ἐφαρμόζουμε τό Σύνταγμα ἀλλά τό καταργήσαμε στήν πράξη, γιά τήν ὑγεία τους πού τήν ἐπιβλέπει τώρα ἡ Κυβερνητική ἐξουσία καί ὄχι ἡ ἐλεύθερη βούληση τῶν ἀσθενῶν. Βάλαμε «γιατρούς» καί «ὑπουργούς» ὑπευθύνους, μέ τό ἔτσι θέλω, γιά ὅλους τούς πολίτες. Ὅποιος συμμορφώνεται μέ τίς ὁδηγίες μας παίρνει ὑγειονομικό διαβατήριο, ὅποιος δέν συμμορφώνεται δέν μπορεῖ νά κυκλοφορήσει πουθενά! Τούς ἀγαπᾶμε καί τούς φροντίζουμε γιά τό καλό τους. Αὐτά τά ἀτομικά δικαιώματα καί ἐλευθερίες, πού λένε πολλοί, τά εἶχαν καί ὁ Χόντζας καί ὁ Στάλιν καί ὁ Λένιν. Εἶναι δοκιμασμένα στήν πράξη! Νά δεῖς πῶς φεύγει ἡ λοίμωξη! Στό πί καί φί! Ἐμεῖς στρώνουμε τό δρόμο γιά τόν «Μεσσία». Νά εἶναι καθαρός ἀπό μολυσματικές λοιμώξεις!

35. Αὐτό τό «κουταλάκι» εἶναι λίαν ἐπικίνδυνο καί μεταδίδει τόν ἰό. Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς πού πιστεύουμε στό Κράτος Δικαίου καί στά ἴδια δικαιώματα κάναμε καί «ποσόστοση». Ὁρίσαμε περίπου τέσσερα ἄτομα στήν Ἐκκλησία καί βάλαμε καί χίλια πεντακόσια (1.500,00) εὐρώ πρόστιμο στόν Ἱερέα γιά τά ἐγκλήματα αὐτά! Ἀλλά ὁ Κορωνοϊός ξεφεύγει ἀπό τά χέρια μας. Πέρασαν 9-10 μῆνες καί τίποτε δέν ἄλλαξε. Τώρα θά κάνουμε δοκιμές καί μέ τά ἐμβόλια! Αὐτό μᾶς βολεύει πολύ γιατί ὁ ἰός μπορεῖ νά περάσει τή δεκαετία καί ὅλα τότε θά κλείσουν ἐρμητικά καί οἱ Ἐκκλησίες! Αὐτός εἶναι ὁ στόχος μας, αὐτό θέλουμε, αὐτό λέγει καί τό ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM πού ὑπογράφηκε τό 2014 στό Στρασβοῦργο! Ἔχουμε ὡς χώρα διεθνεῖς ὑποχρεώσεις!!!

36. Πολύ καλλίτερα ὅμως εἶναι αὐτό τό μυστήριο νά τό σταματήσουμε τελείως, νά τό καταργήσουμε. Εἶναι καί ἐπιθυμία τῆς Νέας Τάξης καί τῶν παγκοσμιοεξουσιαστῶν, γιά τήν καινούργια «κοινωνική ταυτότητα»! Λένε μερικοί Χριστιανοί ὅτι αὐτό τό «κουταλάκι» (λΛέγεται Ἁγία Λαβίδα) τό καθιέρωσε ἕνας διάδοχος τῶν Ἀποστολικῶν Πατέρων, ὁ Μέγας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Ἦταν ἕνας φανατικός καί φασίστας Ἀρχιερέας πού τά ἔβαλε μέ τήν τότε αὐτοκράτειρα Εὐδοξία… Καί ἐκείνη, ἐπειδή δέν «ὑπολόγιζε» καί δέν «σεβόταν» τήν αὐτοκρατορική της ἐξουσία… τόν ἔστειλε στήν ἐξορία! Μακρυά στήν Ἁρμενία! Δέν ἔμεινε ἐκεῖ καί μετά τόν θανατό του, γιά πάντα. Ἔπειτα ἀπό κάμποσα χρόνια τόν ζήτησαν στήν πρωτεύουσα, γιατί εἶχαν «προβλήματα» ἀφοῦ ζήτησαν ἐγγράφως συγγνώμη. Ἔτσι θέλησαν νά τόν φέρουν πίσω. Καί τότε πάλι ὁ ἄνθρωπος αὐτός, ἄν καί νεκρός, δέν κάθισε καλά. Ὅλο θαύματα ἔκανε. Καί ἐνῶ οἱ «μετανοημένοι», κλῆρος καί λαός, τόν περίμεναν στήν προβλήτα νά τόν ὑποδεχθοῦν μέ τιμές, ὁ καπετάνιος τοῦ καραβιοῦ, χωρίς νά τό καταλάβει, χάνει τόν ἔλεγχο τοῦ καραβιοῦ καί πῆγε παραδίπλα στό χωράφι τῆς χήρας, πού ἅρπαξε ἡ αὐτοκράτειρα καί προσάραξε!

37. Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, ἐπειδή τά θέματα πού θίγονται εἶναι βαριά καί μεγάλα, ζητῶ συγγνώμη γιά τήν μακρυγορία, ἀλλά πρέπει νά παρουσιασθεῖ μιά εἰκόνα ἀνάγλυφη  καί ζωντανή τῶν περιστάσεων καί τοῦ διωγμοῦ πού περνάει ἡ Ἐκκλησία μας.

38. Ἦρθε ἡ σειρά γιά τό ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM. Αὐτό ὑπεγράφη τό 2014 στό Στρασβοῦργο καί ἀφορᾶ τήν Πολιτική-Διοικητική-Θρησκευτική Συνεργασία μεταξύ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τῆς Ἐκκλησίας «Istanbul» (Κων/πόλεως) «ἔξω τῆς Istanbul» τῶν Χριστιανικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῆς Καθολικῆς (Ρωμαιοκαθολικῆς)  Ἐκκλησίας, τῆς Ρωσικῆς Κυβερνήσεως καί τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως… Ὑπεγράφη κυρίως ἀπό «Ἕλληνες» καί μάλιστα «Ὀρθοδόξους» ὑψηλόβαθμους παράγοντες… Αὐτό ἀποτελεῖ τό ὄνειρο ὅλων τῶν ἀντι-Χρίστων  καί ἀντίθεων δυνάμεων πού ὅλα αὐτά τά χρόνια, πολεμοῦν λυσσαλέα τήν Ἑλλάδα καί τήν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία καί θέλουν νά ἐπιβάλουν μία νέα κοσμοθεωρία μακρυά ἀπό ἀντιλήψεις -πίστη στό Θεό.

Σημειώνω μερικά ἄρθρα γιά νά δοῦμε ὅλοι μας πώς ὅ,τι νομοθετοῦνται σήμερα καί γίνονται στή χώρα μας, ἔχουν προσυμφωνηθῆ πολλά χρόνια πρίν, καί ὑλοποιοῦνται ἀπό τίς ἐντελοδόχες κυβερνήσεις, μαζί μέ ὑψηλόβαθμους παράγοντες τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄρθρο 7Α: Κατάργηση ὄρθρου στίς Χριστιανικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Αὐτό τό ζητοῦν γιά πολλούς λόγους.

Ἄρθρο 2: Κατάργηση Θρησκευτικῶν Ἑορτῶν καί Ἐθνικῶν σέ ὅλα τά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα.

Ἄρθρο 4: Ὑποχρεωτική ἐπίσκεψη σέ Συναγωγή καί Ἰσλαμικό Τέμενος ἀπό Ἐκπαιδευτική βαθμίδα τοῦ Δημοτικοῦ καί σταδιακῶς σέ Ἐκπαιδευτικές Βαθμίδες Γυμνασίου καί Λυκείου (αὐτό ἔγινε στήν Ἀθήνα…).

Ἄρθρο 5: Εἰσαγωγή στήν Ἐκπαιδευτική βαθμίδα τοῦ Δημοτικοῦ τοῦ μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης.

Ἄρθρο 7: Πρακτική ἐφαρμογή τοῦ μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης σέ ὅλες τίς σχολικές βαθμίδες.

MEMORANDUM στήν Ἐκκλησία:

Ἄρθρο 1Β: Κατάργηση Τέμπλων Ἱερῶν Ναῶν

Ἄρθρο 2Α: Κατάργηση ὑποχρεωτικῶν ράσων ἐκτός Ἱερῶν Ναῶν.

Ἄρθρο 2Β: Ἀφαίρεση γενείων καί μαλλιῶν ἀπό κληρικούς

Ἄρθρο 3: Κατάργηση ἀγρυπνιῶν σέ Ἱερούς Ναούς καί Μονές.

Ἄρθρο 4: Κατάργηση ἀντισημιτικῶν Ἁγίων.

Ἄρθρο 7Δ: Εἰσαγωγή ἑορτῆς γιά τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα μέ εἰδική ἀκολουθία σέ ὅλες τίς Χριστιανικές Ἐκκλησίες.

Ἄρθρο 7Ε: Κατάργηση ὅλων τῶν Ἐθνικῶν Ἑορτῶν ἀπ’ ὅλες τίς Χριστιανικές Ἐκκλησίες.

Ἄρθρο 10ΣΤ: Ἀποδοχή παγκοσμίου διακυβερνήσεως ἀπό ΟΗΕ σέ διεθνεῖς Ἑνώσεις.

Ἄρθρο 11Α: Ἀποδοχή ὡς πρώτου ρόλου στήν Χριστιανική Ἐκκλησία τοῦ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ MOMERANDUM. Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Ἄρθρο 2Β: Ἀποδοχή Ὁμοσπονδίας στήν Κύπρο.

Ἄρθρο 2Γ: Ἀποδοχή ὑπερτάτου ρόλου τοῦ ΟΗΕ ἀπό 19-10-2017 σέ ὅλες τίς θρησκεῖες τοῦ πλανήτη.

Ἄρθρο 4Α: Ἀποδοχή ὁμοφυλοφιλικῆς δραστηριότητος -νά παρελαύνουν ἐλευθέρως καί τακτικῶς σέ ὅλες τίς ὁδούς τῶν πόλεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἄρθρο 4Β: Ἀποδοχή ὁμοφυλοφιλικῶν γάμων καί διενφιλικῶν γάμων καί υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλους.

Ἄρθρο 6Α: Κατάργηση Ἐθνικῶν Ἑορτῶν καί ἀποδοχή παγκοσμίου διακυβερνήσεως.

Ἄρθρο 7Β: Κατάργηση Σημαίας Ἑλληνικῆς καί ὅλων τῶν Σημαιῶν τῆς Εὐρώπης, κατάργηση θρησκευτικῶν ἑορτῶν τῆς Εὐρώπης κ.λπ.

Ἔδωσα ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα τοῦ ΥΠΕΡ-ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Ὅ,τι νομοθετεῖται καί θεσπίζεται σήμερα εἶναι προσυμφωνημένο! Μή ἀπορεῖτε· γιά παράδειγμα, ἡ κατάργηση φέτος τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν καί παρελάσεων κ.λπ. μέ φτηνές δικαιολογίες καί συμφωνία τῆς Ἐκκλησίας! Τά συμπεράσματα, ἀγαπητοί Χριστιανοί μου, εἶναι δικά σας. Ὑποτιμοῦν ὅλο τό λαό μας καί τή νοημοσύνη μας! Αὐτό δέν τό δεχόμαστε!

Ὅταν πήγαινα στό Γυμνάσιο, πολλά χρόνια πίσω, εἴχαμε ἕναν Καθηγητή φιλόλογο, ἄριστο, μέ ἦθος καί ἀνθρωπιά· μᾶς εἶπε ἕνα δίδαγμα: Μή δέχεστε νά ὑποτιμοῦν τήν νοημοσύνη σας, ὅση ἔχετε ὡς δῶρο Θεοῦ. Νά ξέρετε ὅτι καί ὁ βλακίστερος τῶν μαθητῶν, ἔχει ἀκριβῆ γνώση γιά τό τί ἀξίζει ὁ δάσκαλός του! Καί νά συμπληρώσω· καί ὁ βλακίστερος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ξέρεει καλά τί ἀξίζουν οἱ κυβερνῆτες του!

Γιά τό ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ νά σημειώσω ὅτι εἶχε δημοσιευθεῖ τότε σέ Ἀθηναϊκές Ἐφημερίδες. Δέν τό διέψευσε κανείς. Τώρα πού ἀναρτήθηκε σέ περίληψη εἶπαν ὅτι εἶναι ψευδής εἴδηση! (οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά τό βροῦν στήν Triklopodia.gr)

Εἴμαστε ἤ δέν εἴμαστε, παγκόσμια πλέον, στίς ἐποχές Νῶε καί Λώτ; Εἶναι αὐταπόδεικτο.

39. Μία ἀπόδειξη ἐπιπλέον. Ὅλοι θυμόμαστε τόν μακαριστό καί ὁμολογητή μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αὐγουστίνο Καντιώτη. Ὅλοι θυμόμαστε τά φλογερά του κηρύγματα. Σέ κήρυγμά του πρίν τριάκοντα χρόνια, περίπου τό 1990, κάνει προφητική ἀναφορά σέ μία ἐπιδημία ἐξ ἀνατολῶν πού μοιάζει πολύ μέ τήν σημερινή πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ (ἀπό τήν  katanixi.gr  τό ἀπόσπασμα).

«…. φθάνοντας στό σήμερα, ὁ ἱερός πατήρ ἀναλύει τούς κινδύνους πού διατρέχει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, διακρίνοντάς τους σέ ἀτομικούς, κοινωνικούς, ἐθνικούς καί παγκοσμίους. Στήν ἀποστροφή τοῦ λόγου του καί γιά δύο λεπτά, κάνει ἀναφορά καί σέ μία ἐπιδημία ἐξ Ἀνατολῶν, πού ἔρχεται καί μοιάζει πολύ μέ τόν κορωνοϊό.

Ἰδού τά προφητικά του λόγια: «Κινδυνεύουμε ἀπό ἐπιδημίες….ὤχ, ὤχ, ὤχ, ὤχ ἔρχεται, ἔρχεται, ἔρχεται, ἔρχεται… ἐπιδημία, ὄχι σάν τήν γριπούλα πού πέφτουμε στό κρεβάτι κ.λπ., ἀλλά σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη ἔρχεται ἐπιδημία μέ ἕνα περίεργο ὄνομα ἀσθένειας, πού θά ἐκμηδενίσει, θά ἐξευτελίσει τούς γιατρούς, τά φάρμακα, τά πάντα, σκούπα ἠλεκτρική! Τί νά μᾶς κάνει ὁ Θεός; Προσευχή δέν κάνουμε, Ἁγία Γραφή δέν διαβάζουμε, πορνεῖες καί μοιχεῖες καί διαζύγια καί ἀκαθαρσίες… σκουλήκια βρωμερά καί ἀκάθαρτα… Ἔρχεται ἐπιδημία, θά σαρώσει τόν κόσμο ὁλόκληρο, σκούπα ἠλεκτρική, καί ὅπως στόν Παγκόσμιο Πόλεμο τόν Α΄ εἶχε γρίπη, ἐκείνη πού σάρωσε τήν Ἀθήνα ὁλόκληρη καί χιλιάδες ἀπέθαναν, οὕτω πώς ἐξ Ἀνατολῶν φοβερά ἐπιδημία, ἡ ὁποία….

Ἄς κινδυνεύουμε, ἀδελφοί μου. «Κύριε ἐλέησον», στά ἅρματα, στά γόνατα, στήν προσευχή. Κινδυνεύουμε ἀτομικῶς, κινδυνεύουμε οἰκογενειακῶς· δέν κινδυνεύει μόνο τό σῶμα μας, κινδυνεύει καί ἡ ψυχή μας, κινδυνεύει ἀπό τήν διαφθορά αὐτήν. Ὁ σατανᾶς ἅπλωσε τά δίχτυα του καί ὅπως ὁ ψαρᾶς ἁπλώνει τά δίχτυα του καί πιάνει μικρά καί μεγάλα ψάρια, ἔτσι καί ὁ σατανᾶς ἅπλωσε τά δίχτυα του μέσα στήν ἀνθρώπινη κοινωνία καί ἁλιεύει τά θύματά του καθημερινῶς. Καί ἰδίως τήν νεότητα. Κινδυνεύουμε ὡς ἔθνος, κινδυνεύουμε ὡς οἰκογένεια, ὡς οἰκογένεια κινδυνεύουμε! Τί τορπίλες ἑτοίμασαν σκοτεινές δυνάμεις τῶν ὁποίων ἀποφέυγω νά ὀνομάσω τά ὀνόματα, σκοτεινές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες δέν πιστεύουν στό Θεό, ὑλιστές καί ἄθεοι καί ἄπιστοι καί ἄλλοι, μασῶνοι καί ὅλα τά ὑποπροϊόντα τῆς μασωνικῆς στοᾶς, σκοτεινές δυνάμεις θέλουν νά σβήσουν τήν Ἑλλάδα ὡς χῶρο πνεύματος καί ὡς χώρα ἐλευθερίας καί χῶρο θρησκείας καί ὡς χώρα μεγάλων καί ὑψηλῶν «Ἰδεῶν».

40. Εἴμαστε, ἀγαπητοί Χριστιανοί, ὅπως γιά τόν ἀείμνηστο καθηγητή Παν. Τρεμπέλα, καί γιά τόν μακαριστό καί φωτισμένο Ἀρχιερέα τόν Μητροπολίτη Φλωρίνης τόν π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη καί στό χῶρο καί στό χρόνο τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, καί πρέπει νά πάρουμε τά μέτρα μας: τῆς μετανοίας, τῆς ἐξομολογήσεώς μας, τῆς θείας Εὐχαριστίας καί τῆς μεγάλης καί ἐντόνου καί συνεχοῦς προσευχῆς μας, γιά νά ἀποσπάσουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

41. Ὁ ἱερός πατήρ κάνει λόγο γιά σκοτεινές δυνάμεις τοῦ σατανᾶ, ἀλλά καί γιά μασώνους, οἱ ὁποῖοι ἁπλώθηκαν παντοῦ παγκοσμίως. Πολλές φορές ἦρθαν στή δημοσιότητα καί ὀνόματα μασώνων καί ὑψηλόβαθμων Ἀρχιερέων καί Πατριαρχῶν. Ὁ Θεός τούς ξέρει ὅλους καί οἱ χριστιανοί τούς ὀσφρίζονται, γιατί τούς προδίδουν τά χνῶτα τους: «καί γάρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ» (Μθ. κστ΄, 73).

Οἱ κοσμικές ἐξουσίες ἔγιναν ὑποχείρια τοῦ σατανᾶ. Ἔλεγε δέ παλαιός Ἀρχιερέας ὅτι ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέν βρῆ τό δίκαιό της, ὅπως σήμερα πού ἔκλεισαν τίς Ἐκκλησίες μέ ἀστεῖες δικαιολογίες καί ἔγιναν θεομάχοι, τότε βρισκόμαστε στίς παραμονές τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἔλεγε ἀκόμη ὅτι ὅταν ἡ Ἐκκλησία γίνει ὑποχείριο τοῦ Σατανᾶ, μέσω τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πού λέγει ὁ Μακαριστός Καντιώτης, τότε πάλι βρισκόμαστε στίς παραμονές τοῦ Ἀντιχρίστου!

42. Τό μέ ποία ζυγαριά ζυγίζεται σήμερα ὁ κόσμος καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς τό λέγει καθαρά ἕνας Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ μυροβλήτης, ἀπό τόν Ἅγιο Πέτρο Κυνουρίας, πού ἀσκήθηκε στήν Ἱερά Μονή Μαλεβῆς καί κατόπιν στό Ἅγιο Ὄρος, μέ μία καταπληκτική καί φωτογραφική προφητεία γιά τόν αἰῶνα μας: Λέγει ὁ Ἅγιος: «Κατά τό 1900 ἔτος, βαδίζοντες πρός τόν μεσασμόν τοῦ 8ου αἰῶνος ἄρχεται ὁ κόσμος τοῦ καιροῦ ἐκείνου, νά γίνει ἀγνώριστος. Ὅταν πλησιάση ὁ καιρός τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου θά σκοτισθῆ ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώπων ἀπό τά πάθη τῆς σαρκός καί θά πληθυνθῆ σφόδρα ἡ ἀσέβεια καί ἡ ἀνομία· τότε ἔρχεται ὁ κόσμος νά γίνεται ἀγνώριστος, μετασχηματίζονται αἱ μορφαί τῶν ἀνθρώπων καί δέν θά γνωρίζονται οἱ ἄνδρες ἀπό τάς γυναίκας, διά τῆς ἀναισχύντου ἐνδυμασίας καί τριχῶν τῆς κεφαλῆς· οἱ τότε ἄνθωποι θά ἀγριέψουν καί θά γίνουν ὡσάν θηρία ἀπό τήν πλάνην τοῦ Ἀντιχρίστου. Δέν θά ὑπάρχη σεβασμός εἰς τούς γονεῖς καί γεροντότερους· ἡ ἀγάπη θά ἐκλείψη, οἱ ποιμένες τῶν Χριστιανῶν Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς θά εἶναι ἄνδρες κενόδοξοι (ἐκτός ἐξαιρέσεων) παντελῶς μή γνωρίζοντες τήν δεξιάν ὁδόν ἀπό τήν ἀριστεράν, τότε θά ἀλλάξουν τά ἤθη καί οἱ παραδόσεις τῶν Χριστιανῶν καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ σωφροσύνη θά ἀπωλεσθῆ ἀπό τούς ἀνθρώπους καί θά βασιλεύση ἡ ἀσωτεία. Τό ψεῦδος καί ἡ φιλαργυρία θά φθάσουν εἰς τόν μέγιστον βαθμόν καί οὐαί εἰς τούς θησαυρίζοντας ἀργύρια. Αἱ πορνεῖαι, μοιχεῖαι, ἀρσενοκοιτίαι, κλοπαί καί φόνοι, θά πολιτεύονται τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καί, διά τήν ἐνέργειαν τῆς μεγίστης ἁμαρτίας καί ἀσελγείας, οἱ ἄνθρωποι θέλουν στερηθῆ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπου ἔλαβον εἰς τό Ἅγιον Βάπτισμα ὡς καί τήν τύψιν τῆς συνειδήσεως.

Αἱ Ἐκκλησίαι δέ τοῦ Θεοῦ θά στερηθοῦν εὐλαβῶν καί εὐσεβῶν Ποιμένων καί ἀλλοίμονον τότε εἰς τούς ἐν τῷ κόσμῳ εὑρισκομένους Χριστιανούς οἱ ὁποῖοι θά στερηθοῦν τελείως τήν πίστιν, διότι δέν θά βλέπουν ἀπό κανέναν φῶς ἐπιγνώσεως· τότε θά ἀναχωροῦν ἀπό τόν κόσμον εἰς τά ἱερά καταφύγια διά νά εὕρουν ψυχικήν ἀνακούφισιν τῶν θλίψεών των καί παντοῦ θά εὑρίσκουν ἐμπόδια καί στενοχωρίας. Καί πάντα ταῦτα γενήσονται διά τό ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θέλει κυριεύση τά πάντα· καί γενήσεται ἐξουσιαστής πάσης τῆς οἰκουμένης καί θά ποιῆ τέρατα καί σημεῖα κατά φαντασίαν. Θέλει δέ δώσει πονηράν σοφίαν εἰς τόν ταλαίπωρον ἄνθρωπον, νά ἐφεύρη, νά ὁμιλῆ εἷς πρός τόν ἄλλον, ἀπό τήν ἄκρην τῆς γῆς ἕως τήν ἄλλην· τότε θά πέτανται στόν ἀέρα ὡς πτηνά καί διασχίζοντες τόν βυθόν τῆς θαλάσσης ὡς ἰχθύες.

Καί ταῦτα πάντα ποιοῦντες οἱ δυστυχεῖς ἄνθρωποι, διαβιοῦντες ἐν ἀνέσει, μή γνωρίζοντες οἱ ταλαίπωροι ὅτι ταῦτα ἐστί πλάνη τοῦ Ἀντιχρίστου. Καί τόσον θά προοδεύση τήν ἐπιστήμην κατά φαντασίαν ὁ πονηρός, ὥστε ἀποπλανῆσαι τούς ἀνθρώπους τοῦ μή πιστεύειν εἰς τήν ὕπαρξιν τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ.

Τότε βλέπων ὁ πανάγαθος Θεός τήν ἀπώλειαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θέλει κολοβώση τάς ἡμέρας, διά τούς ὀλίγους σωζομένους, διότι θέλει πλανῆσαι εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς.

Τότε αἰφνιδίως θέλει ἔλθη ἡ δίστομος ρομφαία καί θά θανατώση τόν πλάνον καί τούς ὀπαδούς αὐτοῦ.

43. Ἄν θά θέλαμε νά χαρακτηρίσουμε, μέ βάση τίς ἀνωτέρω περιγραφές, τήν σημερινή κατάσταση ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, θά λέγαμε ὅτι εὑρίσκεται σέ πρωτοφανῆ σύγχυση καί ἀδιέξοδη πορεία πρός τό μέλλον. Ἡ Ἀποκάλυψη τό λέγει αὐτό ὡς «ἀπορία κόσμου». Γίνεται πόλεμος μεταξύ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Σατανᾶ. Αὐτό εἶναι φοβερό. Ὁ Χριστός ἐξῆλθε γιά νά νικήση καί θά νικήση! Θά συντριβῆ τό κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου!

44. Ὁ αἰώνας μας εἰκοστός καί ὁ ἐρχόμενος σημαδεύτηκαν ἀσφαλῶς ἀπό παγκόσμια Ἀποκαλυπτικά γεγονότα δοκιμασιῶν καί τιμωριῶν τοῦ Θεοῦ. Πρῶτος καί Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αἷμα καί θλίψεις καί ἡ ἀνθρωπότητα εὑρίσκεται καί πάλι πρό τῶν θυρῶν ἑνός Τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Ὅλα εἶναι θεομηνίες, γιά τήν ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί τό ἔλεός Του ἀπομακρύνονται. Εἶναι ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ Θεοῦ στήν παγκόσμια κοινωνία.

45. Πρέπει νά κάνουμε μερικές ἀναφορές γιά τή χώρα μας, μήπως καί ἡ θύμησή τους μᾶς ἀφυπνίση νά δοῦμε τά ἁμαρτωλά μας ἔργα.

Στόν Πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο στή χώρα μας ἔγινε διχασμός. Ἡ Ἐκκλησία τότε διάβασε ἀφορισμό στόν τότε Πρωθυπουργό Ἐλευθέριο Βενιζέλο (εἶχε φυλακίσει Ἀρχιερεῖς). Ἀκολούθησαν καταστροφές (καί ἡ μικρασιατική). [Νά σημειώσω ὅτι ὁ Βενιζέλος μπῆκε στή Μασωνία ἀπό τόν Μητροπολίτη τότε Ρεθύμνου Διονύσιο… Βλέπετε ὅτι ἀπό παλαιά οἱ Μασῶνοι εἰσεχώρησαν στήν Ἐκκλησία!]. Ὁ Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος συνεχίστηκε στή χώρα μέ ποικίλα δεινά. Στήν Ρωσία τό 1917 ξέσπασε ἡ κομμουνιστική ἐπανάσταση. Χάος καί δεινά. Ἡ Ἐκκλησία στή Ρωσία καταδιώχτηκε. Ὁ Ἅγιος Πατριάρχης Τύχων τό 1925 ἐν ὄψει τοῦ διωγμοῦ καί τῶν ἐγκλημάτων, ἀναγκάστηκε νά ἀφορίση τήν ἐπανάσταση. Σέ λίγο πέθανε – λέγεται ὅτι τόν δηλητηρίασε τό νέο καθεστώς. Πεθαίνοντας εἶπε: «Θά εἶναι βαθειά ἡ νύχτα». Τί εἶδε; Τό σκότος τῆς ἀθεῒας πού ἁπλώθηκε στή χώρα του.

46. Καί στή χώρα μας εἴχαμε ἀναστατώσεις, θλίψεις, ταλαιπωρίες, ἀλλά καί πρόσφατα, πρίν λίγα χρόνια. Ἡ πολιτεία τό 1987 ἀδικεῖ τήν Ἐκκλησία γιά τά λεγόμενα περιουσιακά. Ἡ Ἐκκλησία ἀναγκάζεται νά ἐκφωνήση ἀφορισμό διετῆ σέ ὡρισμένα πρόσωπα.

Ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός παιδείας Ἀν. Τρίτσης τότε, πού ἦταν καί ἕνας ἀπό τούς συντελεστές τῆς ἐκθρονίσεως τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Προκοπίου, φθάνοντας στό τέλος τῆς ζωῆς του δέν εἶχε καλά τέλη. Ἔτσι, κάποιοι ἦλθαν «εἰς ἑαυτόν» καί σκέφτηκαν τόν ἀδικηθέντα Ἱεράρχη. Πράγματι τό ἀναφέρω, γιά λόγους πνευματικούς, ὡς αὐτήκοος μάρτυς ἀπό τόν Ἅγιο αὐτό, τόν ἀείμνηστο Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος στήν ἐρώτησή μου πρός πληροφορία ἀπάντησε: Ἔστειλαν στό σπίτι μου τόν ἀντιδήμαρχο… μοῦ εἶπε νά μεταβῶ καί θά φέρουμε καί τά κανάλια! Τοῦ εἶπα δέν παίζω τήν εὐχή! Ἦρθε καί πάλι καί στήν παράκλησή του συγκατένευσα, λέγοντας ὅτι θά πάω νύχτα. Ἔτσι καί ἔγινε. Πῆγα· καί τί νά δῶ: Ἄρειος, Ἄρειος, Ἄρειος, τό θέαμα πού εἶδα! Διάβασα τήν εὐχή καί ὡς νά κατέβω τά σκαλιά, ἦρθαν ἀπό τήν οἰκία του καί μοῦ εἶπαν ὅτι ἐλευθερώθηκε ἡ ψυχή του!

Ὑπάρχουν βλέπετε καί οἱ προσωπικές τιμωρίες ἀπό τό Θεό. Ὁ Ἰωάννης Κωλέτης, πού ἔγινε καί κυβερνήτης τῆς χώρας, ὅπως γνωρίζετε, εἶχε διαφορές μέ πρωτεργάτες τῆς Ἐπανάστασης τότε καί ἐνεργοῦσε, ὅπως λένε, δόλια. Κατά τήν ἀνακομιδή του βρέθηκε ἀδιάλυτος (ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύση).

47. Οἱ Κυβερνῶντες ἑκάστοτε δέν βάζουν στό νοῦ τους ὅτι τήν ἐξουσία τήν ἔχουν ἀπό τό Θεό, σύμφωνα μέ τήν Θεολογία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἡ ἐξουσία τους πηγάζει ἀπό τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ! Ἀλλά καί ἡ ἐξουσία τῆς Ἐκκλησίας πηγή ἔχει τόν Χριστό καί Θεό. Μία πηγή ἐξουσίας ὁ Θεός: Βασιλεία καί Ἱερατεία δύο ἱσότιμες ἐξουσίες στήν κοινωνία τοῦ ἴδιου λαοῦ, μέ διαφορερική ἀποστολή, ὅπως λέγει ἡ Θεολογία. Ἡ κοσμική ἐξουσία καί ἡ πνευματική. Ἐνεργοῦν ξεχωριστά, συνεργάζονται ὅμως κοινωνικά ὡς θεσμοί!

48. Πρός ἀποφυγήν παρερμηνειῶν πρέπει νά τονισθῆ, ὅτι οἱ κοσμικοί Ἄρχοντες στίς σχέσεις τους πρός τήν Ἐκκλησίαν ὑπολαμβάνονται οὐχί ὡς Ἐκκλησιαστικοί ἄρχοντες, ἀλλά ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό καί αὐτοί καί οἱ λοιποί κρατικοί λειτουργοί ὑπήχθησαν στόν πνευματικό ἔλεγχο τῶν Ἐπισκόπων, ὡς ἐποπτῶν τῶν δημοσίων ἠθῶν, ὅπως χαρακτηριστικά γράφει Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης, βεβαιώνοντας ὅτι: «πάλαι μέν Ἱερωσύνη πλαίουσαν τήν βασιλείαν διωρθοῦτο καί ἐσωφρόνιζε (P.G. 78, 1492. Καί Ἡ Ἐκκλησία μέσα στήν Ἑλληνική Πολιτεία, Ἀρχ. Κων. Ραμιώτη).

49. Τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ ἔκαμον χρήση ἅπαντες οἱ ἄξιοι τοῦ ὀνόματος αὐτῶν ἐπίσκοποι. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ἀφόρισε τόν ἡγεμόνα τῆς Λιβύης, γιά σκληρότητα καί κατάχρηση ἐξουσίας. Ὁ Συνέσιος Πτολεμαῒδος ὁμοίως τόν κυβερνήτην Πενταπόλεως Ἀνδρόνικον, γιά τούς ἴδιους λόγους. Ὁ ὅσιος Κορδούης ἐλέγχει δριμύτατα τόν Κωνστάντιον πού ἀποπειράθηκε νά ὑποτάξη τήν Ἐκκλησίαν, ἐπαναφέρει δέ αὐτόν εἰς τήν τάξη τῶν ὀρθῶν σχέσεων γράφων πρός αὐτόν τά ἑξῆς: «Οὔτε ἡμῖν ἄρχειν ἐπί τῆς γῆς ἔξεστιν, οὔτε σέ θυμιᾶν ἐξουσίαν ἔχεις, βασιλεῦ» (Ἀθαν. P.G. 25, 745). Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων ὑποχρέωσε τόν πανίσχυρον αὐτοκράτορα Θεοδόσιον Α΄ νά συμμορφωθῆ πρός τούς περί μετανοίας Ἐκκλησιαστικούς κανόνες, γιά τήν ὁμαδική σφαγή ἑπτά χιλιάδων λαοῦ στή Θεσσαλονίκη, μέ τήν διαταγή του.

50. Σήμερα φυσικά, δέν ἀμφισβητεῖται ἡ ἐξουσία τῆς πολιτείας νά νομοθετήση. Τό πρόβλημα εἶναι μέχρι ποῦ φτάνει ἡ ἐξουσία της αὐτή, καί ἄν ὑπερβαίνη τά καλῶς ἐννοούμενα πλαίσια καί τίς θεμελιώδεις ἐλευθερίες τοῦ ἀτόμου. Ὁπωσδήποτε ὅμως φραγμός στό νομοθέτη εἶναι τά ἀπαράγραπτα φυσικά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ἡ ὑπέρτατη ἀρχή τῆς δικαιοσύνης. Ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου (Ἰάκ. δ΄, 12): «Εἷς ἐστιν ὁ νομοθέτης», ὀρθῶς ἑρμηνευόμενος, σημαίνει ὅτι ὁ πολιτικός νομοθέτης ἐγκύρως θεσπίζει νόμους, ὑπό τόν ὅρο ὅτι δέν ἀντιστρατεύεται στό Θεῖο νόμο.

51. Στήν κρίση πού περνᾶμε μέ τήν λοιμώδη νόσο, στή χώρα μας, ἡ Πολιτεία ὑπερέβη τά ὅριά της, κατήργησε στήν πράξη τό Σύνταγμα, καί τίς θεμελιώδεις θρησκευτικές ἐλευθερίες τῶν ὀρθοδόξων τίς κατεπάτησε δικτατορικά. Δέν βρέθηκε λύση καί οἱ Ἐκκλησίες ἔχουν στήν οὐσία κλεισθῆ. Ἀναιρέθηκαν ὅλα τά δικαιώματα τῶν πιστῶν. Ἡ πολιτεία ἐπέβαλε τόν Καισαροπαπισμό ἀπολύτως. Οἱ θεσμοί τῆς Ἐκκλησίας δέν λειτούργησαν. Στήν οὐσία ἡ Ἐκκλησία δέν εἶχε φωνή. Ἡ Σύνοδος ἑάλω, ἡ Ἱεραρχία ἑάλω, ἡ χώρα ἑάλω!

Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές καί ὅπως παραπάνω περιεγράφησαν, στήν μεγίστη αὐτή παρανομία τῆς πολιτείας καί τῶν βλασφημιῶν πού ἐκτοξεύτηκαν κατά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, καί τό τέλειο σταμάτημα τῶν θρησκευτικῶν λειτουργιῶν καί δικαιωμάτων τῶν πιστῶν, ὡς καί τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν των, καί ἐπειδή ἡ πολιτεία στήν οὐσία βρέθηκε θεομάχος καί ἀντίχριστη, ἕνας ἄξιος Ἱεράρχης, ὁ πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος, προσέφυγε στήν πνευματική ἐξουσία τῆς Ἐκκλησίας καί ἐν Ἐπιτραχηλίῳ καί Ὡμοφορίῳ ἀνάγνωσε ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀφορισμόν, σέ κυβερνητικά στελέχη γιά τόν διωγμό τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἱεράρχης ἐξέφραζε τήν ἀγανάκτηση τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἀκολούθησε τό παράδειγμα τῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν πού προαναφέραμε. Ὑπερασπίστηκε τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί ὁμολόγησε Χριστόν. Στό μέλλον, ἄν θέλει ὁ Θεός, θά τόν προσκυνήσωμεν ὡς Ἅγιο καί Ὁμολογητή! Ὁ Κύριος νά εἶναι μαζί του πάντοτε.

Εἶπαν γιά τόν ἀφορισμό ὅτι δέν ἰσχύει. Κάνουν λάθος. Ἰσχύει καί πολύ ἰσχύει. Τό λέγουν οἱ εὐχές. Οἱ νόμοι τῆς πολιτείας δέν ἀναιροῦν τήν πνευματική δύναμη τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀναφέρω ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά τόν ἀφορισμό, πού πολλοί ἴσως νά μή τό γνωρίζουν. Στή Δικονομία τοῦ 1830 ὁ ἀφοριστής ἦτο ἀποδεικτικό μέσο στά Δικαστήρια! Δέν χρειαζόταν ἀποφάσεις ἀνωτέρων ὀργάνων. Ἐγίνετο σαφής διάκριση νόμων τῆς πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ὁ διάδικος ἐξοπλίζετο καί μέ τό ἀποδεικτικό μέσο τοῦ ἀφορισμοῦ. Ζητοῦσε ἀπό τό δικαστήριο νά ἐκδώση ἀπόφαση καί ὑποχρέωνε τόν ἱερέα νά ἀπαγγείλη ἀφορισμό. Ἡ ἐκκλησιαστική τάξη εἶχε περισσότερη πνευματική ἠθική δύναμη. Συνεπῶς, ὅταν ὁ διάδικος εὑρίσκετο σέ μειονεκτική ἠθική ἀποδεικτική δύναμη, ὁ νόμος τότε τόν ἐφοδίαζε μέ τόν ἀφορισμό.

52. Ἡ Ἐκκλησία μας μπροστά στήν δύναμη τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ὅταν αὐθαιρετοῦσαν οἱ ἄρχοντες, ὅπως συμβαίνει στήν περίπτωσή μας καί σήμερα, καί ὅπως προαναφέραμε μέ μεγάλους πατέρες, ὅταν δέν εἰσακούετο τό δίκαιό της, κατέφευγε καί στήν πνευματική δύναμη τοῦ ἀφορισμοῦ καί ἐπικαλεῖτο τόν Θεόν γιά νά μή δυναστεύεται ὁ πιστός Λαός τοῦ Θεοῦ. Ἡ κοσμική ἐξουσία σήμερα κατήργησε ὅλα τά θρησκευτικά καί πνευματικά δικαιώματα τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Χριστιανῶν. Καί ὄχι μόνο αὐτό, κυριολεκτικά μέ τά λεγόμενα «μέτρα» γιά τήν λοιμώδη ἀσθένεια σταμάτησε καί τήν κοινωνική ζωή καί τήν πνευματική ζωή τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν ἀνεξαρτήτως δόγματος! Ἐξευτέλισε τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι καί σῶμα καί ψυχή, τήν ψυχή καί τό πνεῦμα ὄχι τά ἀγνόησε κυριολεκτικά, τά καταπάτησε, τά ἐξαφάνισε. Κήρυξε διωγμό, μέ ἀντισυνταγματικές πράξεις κατά τῆς κρατούσης θρησκείας. Ἡ χώρα μας διοικεῖται τώρα μέ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου, δικτατορικά, γιά πολύ χρόνο, πού ξεφεύγει ἀπό τήν ἔννοια τοῦ Συντάγματος! Στοιχεῖα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς κατέστησαν σήμερα: ἡ τρομοκρατία τῶν πολιτῶν· ὁ ἐκφοβισμός, ἡ ποινικοποίηση τῆς ζωῆς, ἡ ψυχολογική καί σωματική ἀπειλή (π.χ. ἀπειλή μέ εἰσαγγελεῖς) καί ἡ ψυχική καί πνευματική καταστροφή τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν! Οἱ πολίτες ἄρχισαν νά μισοῦν τά ὄργανα τῆς τάξεως! Τί πταίουν τά παιδιά τοῦ κόσμου; Φτάνει ἡ ποινικοποίηση τῆς ὑγείας! Τά πρόστιμα εἶναι ὑγειονομικό μέτρο; Ἤ εἶναι σκέτη τρομοκρατία; Ὁ ἕνας πολίτης, ἀσθενῆς, στό νοσοκομεῖο, δέν μπορεῖ νά καλέση τόν Ἱερέα γιά τήν Θεία Κοινωνία! Ὁ ἄλλος θέλει νά ὑπανδρεύση τό κορίτσι του, ὁ ἄλλος θέλει νά ἐργασθῆ (τό δικαίωμα τῆς ἐργασίας εἶναι ὕψιστο ἀτομικό δικαίωμα – ἡ ἀπαγόρευσή του ὁδηγεῖ στόν ἐκ πείνης θάνατο καί στόν ἐξευτελισμό τοῦ ἀνθρώπου), ὁ ἄλλος θέλει νά μετακινηθῆ στή χώρα του κ.λπ. – ὅλα αὐτά σταμάτησαν, δῆθεν γιά «κατάσταση ἀνάγκης». Τά μέτρα αὐτά ὅμως δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν ὑγεία! Διαφωνοῦν ἐπιστήμονες ἰατροί! Ὅλος ὁ κόσμος βλέπει τούς παραλογισμούς, τά αἰσθάνεται. Μία τρομοκρατία καί ἕνας ἐκφοβισμός τῶν πολιτῶν πού δρομολογοῦν ἄλλους σκοπούς καί ἐπιδιώξεις ξένων συμφερόντων. Οἱ Ἕλληνες τά βλέπουν καθημερινά στήν πράξη. Τά αἰσθάνονται στό πετσί τους. Σπεύδουν τώρα, ἀφοῦ τά μέτρα δέν ἀπέδωσαν, νά φέρουν ἐμβόλια, ὅπως εἴπαμε παραπάνω ἐπικίνδυνα γιά τήν ὑγεία, μέ περαιτέρω σκοπούς σκοτεινούς!

Ἀγαπητοί μου, ἐν ὄψει τούτων, δέν εἶχε δίκαιο καί ἠθικό δικαίωμα ὁ ἄξιος Μητροπολίτης Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος νά ἐκφωνήση ἀφορισμό;

53. Μετά τόν ἀφορισμό, τόν δίκαιο, οἱ ἀφορισθέντες καί οἱ συνεργοί τους, μπορεῖ νά φωτίζονται ἀπό τόν Θεό, τήν Ἁγία Τριάδα; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἔτσι, στίς ἀποφάσεις τους γιά τήν χώρα θά ἀποτύχουν καί τήν θέτουν σέ κινδύνους. Ὁ Θεός νά βοηθήση τόν Λαό Του!

54. Εἶναι ἄξιο παρατηρήσεως, ὅτι ἀπό τούς τριακόσιους Βουλευτές μας κανείς δέν διαμαρτυρήθηκε γιά τόν διωγμό τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλοι εἶναι σύμφωνοι! Κανείς δέν βρέθηκε, ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός, νά καταγγείλη τό μέγιστο ἔγκλημα κατά τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά παραιτηθῆ ἀπό Βουλευτής…

Καί ὅμως ὅταν ἔρχονται ἐκλογές, πολλοί ἀπό αὐτούς, πέρνουνε σβάρνα τίς Ἐκκλησίες, τίς Μονές, ἀνάβουν κεράκια, φωτογραφίζονται, χαμογελοῦν, δέν ξέρουν νά κάνουν τό σταυρό τους, προσποιοῦνται τό θρῆσκο Χριστιανό, θέλουν παγκόσμια κυβέρνηση καί θέλουν νά μαζέψουν ψήφους! Κάτι πρέπει νά γίνη καί μέ αὐτό τό θέμα καί θέαμα τῶν ἐκλογῶν… Δέν βρέθηκε κανείς, μά κανείς βουλευτής νά ὁμολογήση τήν πίστη του καί τόν Χριστό! Ἐβλασφημεῖτο ἡ Ἐκκλησία καί τά μυστήρια καί ἔμειναν ἄφωνοι. Ἡ Ἐκκλησία μας, κατά τήν ἐκτίμησή μου, ἔπρεπε νά κηρύξη τήν Ἐκκλησία ἀπ’ ἀρχῆς ἐν διωγμῷ. Δέν λειτούργησε τό Συνοδικό Σύστημα! Ἔμεινε ἄφωνη. Ἡ πικρία τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου καί ἡ ἀγανάκτηση τῶν ἱερέων εἶναι μεγάλη. Καταργήθηκε οὐσιαστικά τό Ἐκκλησιαστικό σύστημα καί οἱ κανόνες τάξεως. Ὁ Καισαροπαπισμός στήν Ἑλλάδα τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἡρώων καλά κρατεῖ.

55. Ὅταν τά Γερμανικά στρατεύματα εἰσῆλθαν στή Ρωσία, ὁ Στάλιν διέταξε ἀμέσως νά ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες, πού ἐκεῖνος ἔκλεισε, γιά νά προσευχηθῆ ὁ λαός καί νά ζητήση τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ! Νά μή βρεθῆ ἡ χώρα μας σ’ αὐτή τήν κατάσταση. Ὅμως ἄν συνεχισθῆ τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν, τώρα τά Χριστούγεννα, πολλοί λένε καί τό Πάσχα, τότε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί πιστεύουμε καί ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Κύριος θά μᾶς βοηθήση, γιατί ἔχει καί Ἐκεῖνος τά σχέδιά Του γιά τόν λαό Του, καί πολλές ράβδους.

56. Φρονῶ ὅτι εὑρισκόμεθα στούς χρόνους ἐκείνους πού λέγει ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τό ψευτορωμαίϊκο. Ὅπως δείχνουν τά πράγματα καί ἡ πορεία τους στήν περιοχή μας μέ τίς ἀνακατατάξεις, τίς προκλήσεις, καί τίς πολεμικές συρράξεις, ὁ χρόνος τοῦ ψευτορωμαίϊκου ἔχει τελειώσει. Εἴμαστε στό τέλος του. Συνεπῶς θά πραγματοποιηθοῦν οἱ μετέπειτα ἄλλες προφητεῖες του… Ἑπομένως ἡ χρονική συγκυρία εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη καί δέν μπορεῖ ἡ χώρα νά πορεύεται χωρίς Θεό μέ διωγμό τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει νά λάβουμε τά μέτρα μας…

57. Ἡ λύση τῆς τραγωδίας τῆς χώρας μας; Μᾶς τήν προσφέρει τό παράδειγμα τῆς πόλεως τῆς Νινευῆ, μέ τόν προφήτη Ἰωνᾶ. Εἶναι γνωστή ἡ Ἱστορία. Ἡ Νινευή μετενόησε ἀπό τόν τελευταῖο πολίτη μέχρι τόν Βασιλέα τους καί σώθηκε.

ΠΟΡΙΣΜΑ:

Ἄν δέν ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ…

Ἄν δέν χτυπήσουν οἱ καμπάνες… Ἄν δέν πάψη ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας, τώρα, ἄμεσα, στά φετεινά Χριστούγεννα τοῦ 2020. Ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν βρῆ ὅλο τό ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ. Ἄν δέν βγοῦν τά Ἅγια Λείψανα ἀπό τίς Ἱερές Μονές. Ἄν ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ δέν βγῆ σέ λιτανεῖες μέ μετάνοια. Ἄν οἱ ἄρχοντες δέν μετανοήσουν καί δέν ζητήσουν συγγνώμη ἀπό τόν Λαό τοῦ Θεοῦ καί τήν Ἐκκλησία Του, τήν ὁποία ἐδίωξαν.

ΤΟΤΕ Η ΛΟΙΜΩΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΕΙ.

Μᾶς περιμένουν χειρότερες τιμωρίες. Αὐτές πού εἶπαν προφητικά οἱ πρόσφατοι Ἅγιοί μας. Ἔρχεται… Ἔρχεται… ὁ Γ΄ παγκόσμιος Πόλεμος! Καί ἀλλάζει ἡ Ἱστορία τοῦ κόσμου!

Ἄν δέν συμμορφωθοῦμε μέ τό θέλημα καί τούς νόμους τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

Τότε καί στή Χώρα μας θά ἔχει ἰσχύ ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου τῆς Ρωσίας Τύχωνος: «Ἡ νύχτα θά εἶναι βαθειά!».

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί Χριστιανοί,

Καληνύχτα σας.

 

Ἀρχιμ. π. Κων/νος Ραμιώτης

Πτυχ. Θεολογίας, Νομικῆς, πρ. Δικηγόρος, πρ. Δικαστής

Διαβάστε επίσης
NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και παρασκήνιο