Τοπικά

Σάλος στην Καλαμπάκα. Ανακαλεί απόφαση του Δ.Σ. ο πρόεδρος Σ. Παπαχρήστος

Έκτακτη-διά περιφοράς-συνεδρίαση του Δ.Σ. καλεί αύριο ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων.

Συγκεκριμένα ο Σωτήρης Παπαχρήστος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία έπειτα από το σάλο που προκλήθηκε για ανάρτηση απόφασης του Δ.Σ. στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την ώρα που η πλειοψηφία του Σώματος είχε αποφασίσει αναβολή του θέματος. Μάλιστα στην εισήγησή του ο Σωτήρης Παπαχρήστος καταλογίζει προσωπικές ευθύνες στον γραμματέα του Σώματος-υπάλληλο του Δήμου Μετεώρων- για την εξέλιξη.

Αναλυτικά η εισήγησή του ενόψει της αυριανής συνεδρίασης (στις 12 μ.), για ανάκληση της απόφασης που αναρτήθηκε:

“Θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 201/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 11897/16.10.2020 αίτησης της ιδιωτικής  κεφαλαιοuχικήc εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο  «ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» με θέμα «Αίτηµα παραχώρησης – εκµίσθωσης στην  εταιρία µας του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης- εµπορίας του  πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Τ.Κ. Αµαράντου του ∆ήµου σας» 

Σχετικά με την υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων δέον όπως αναφερθούν τα ακόλουθα: 

  1. Την 23η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε στην Καλαμπάκα, σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης νοµοθετικού  περιεχοµένου Τεύχος Α΄. αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την  λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης των µέτρων αποφυγής και  διάδοσης του κορωνοιού covid-19” και την 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου  Εσωτερικών, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μετεώρων ύστερα από την υπ’ αριθ.  13295/17-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε  νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει.  

Στην ως άνω αναφερόμενη υπ’ αριθ. 13295/17.11.2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων για την 13η /2020 συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγγραφεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση και λήψη  απόφασης και με αύξοντα αριθμό 4 το ακόλουθο θέμα ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ  ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για  παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσηςεµπορίας του  πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’.  

Επίσης, στην ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων αναφέρεται ρητά ότι ‘’Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να  αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

1 

διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή  αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα  αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων  ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (kgougoulakis@dimosmeteoron.com) με  ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου  Μετεώρων info@dimosmeteoron.com. Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου  ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή  τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235’’. 

Περί ώρα 10.00 π.μ. της Δευτέρας, 23ης Νοεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ενημερώνεται από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Μετεώρων  κο Φωλίνα, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Δημάρχου και εκτελών χρέη Δημάρχου ότι ο  Δήμαρχος κ. Αλέκος θέτει θέμα αναβολής του ως άνω αναφερόμενου 4οθέματος της ημερήσιας  διάταξης της από 23 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων.  

Περί ώρα 12.40 της 23 Νοεμβρίου 2020 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Μετεώρων προσήλθε μετά του Αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων κ. Φωλίνα, ο οποίος  είναι Αναπληρωτής Δημάρχου και εκτελών χρέη Δημάρχου στη Γραμματεία του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων και ενημέρωσε (ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου)  αρμοδίως – παρουσία του εν λόγω Αντιδημάρχου και των υπολοίπων υπαλλήλων της  γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – τον ορισθέντα πρακτικογράφο  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – υπάλληλο του Δήμου Μετεώρων κο  Γουγουλάκη ότι πριν την έναρξη της ορισθείσας δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου αποφάσισε αιτιολογημένα την αναβολή του ως άνω αναφέρομενου 4οθέματος της  ημερήσιας διάταξης της από 23 Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Μετεώρων, το οποίο τιτλοφορείται ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ  ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για  παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του  πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’. Επίσης,  ανέφεραν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων προσήλθε μετά του  Αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων κ. Φωλίνα, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Δημάρχου και 

εκτελών χρέη Δημάρχου ότι ενημερώθηκαν ότι και το 1οθέμα – ήτοι η παροχή εισήγησης επί της  ως άνω αναφερόμενης αίτησης της συγκεκριμένης εταιρίας – της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Μετεώρων, η οποία συνεδρίαζε ομοίως, την 23η Νοεμβρίου 2020, και ώρα 12.30 πήρε  αναβολή. 

Ταυτόχρονα, και χωρίς ουδεμία καθυστέρηση, ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ενημέρωσε και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για το  ζήτημα της αναβολής, και αιτήθηκε προς αυτά να τοποθετηθούν με την ψήφο τους επί της  αναβολής ή μη του θέματος. 

Πράγματι, επί του ζητήματος της αναβολής του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μετεώρων  τοποθετήθηκαν ως ακολούθως: 

Οι κ.κ. Ιωάννης Παπαµιχαήλ, Σωτήριος Παππάς, Ανδρέας Καλτσούδας, Κωνσταντίνος  Γρηγορίου, Τσαραπατσάνη Βασιλική µε την αιτιολογία (Είναι θέµα το οποίο πρόσφατα το  συζήτησε το ∆Σ, στην τελευταία δια ζώσης ανοιχτή συνεδρίαση, µε τεράστιο ενδιαφέρον από  την τοπική κοινωνία και γι αυτό πιστεύουµε ότι σε αντίστοιχη συνεδρίαση, αν υπάρχουν  καινούργια δεδοµένα , πρέπει να το συζητήσουµε. Ακόµα στα επισυναπτόµενα έγγραφα που  µας κοινοποιείται , λείπουν βασικά έγγραφα , όπως , (ii) Σύνοψη τεχνικής έκθεσης για την πηγή  «Γκούρα» ή/και Υδρολογική έκθεση για την πηγή «Γκούρα» (iii) Αλληλογραφία µε αρµόδιες  Υπηρεσίες για δειγµατοληψία για την καταλληλότητα του νερού της πηγής «Γκούρα». (iv)  Κωδικοποιηµένο Καταστατικό της εταιρίας µας από το Γ.Ε.ΜΗ. Έγγραφα που η ενδιαφερόµενη  εταιρεία λέει ότι σας τα έχει υποβάλει Γιατί άραγε ;;;;; Aκόµα η ενδιαφερόµενη εταιρεία αιτείται  να κληθεί σε ακρόαση κατά την συζήτηση της παρούσας ενώπιον του ∆ηµοτικού µας  Συµβουλίου. Μας επισυνάπτεται µόνο το ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ  «ΓΚΟΥΡΑ» Τ.Κ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Γιατί άραγε τέτοια βιασύνη, για ένα  τόσο σοβαρό θέµα). «Ψηφίζουµε να µη συζητηθεί το θέµα». 

Οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Σωτήριος Παπαχρήστος, Νικόλαος Φωλίνας, Νικόλαος  Μπαντανίκας, Στέφανος Θεοχάρης, ∆ηµήτριος Λύπας, Γεώργιος Παπανικολάου, ∆ηµήτριος  Κόττης, Γεώργιος Αρσενίου, Βασίλειος Τσίκαρης, Γεώργιος Θώµος, Χρήστος Μαλακασιώτης

και Βασίλειος Κερασοβίτης ψήφισαν: «αναβολή του θέµατος µε την αιτιολογία να γίνει γενική  συνέλευση των κατοίκων Αµαράντου».  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Χαντζιάρας µε την αιτιολογία το νερό είναι  κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει να το ιδιωτικοποιήσει κανείς πόσο µάλιστα να γίνεται  αγοροπωλησία ψήφισε: αναβολή του θέµατος. 

Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Αβραμόπουλος ψήφισε υπέρ της αναβολής του εν λόγω θέματος. 

Σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ  ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για  παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του  πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’ οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Σινάνης, Πολυζώης Χαλατσάκης, ∆ηµήτριος Ζαµπούρας, Σπύρος  Θεµέλης, Κων/νος Ράντος, Ιωάννης Γιαννούλας, Μαρία Φροσυνάκη, Κων/νος Παπάντος  ,Ευαγγελία Μπαντέκα – Νάνη, Χρήστος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Καραπέτσας, Ζιώγας  ∆ηµήτριος, Τράντου-Βουρλίτση Βασιλική τοποθετήθηκαν υπέρ της συζήτησής του και  αναφέρουν: ‘’1) Ως Συνδυασµός ήµασταν και θα είµαστε πάντα υπέρ της ανάπτυξης της  περιοχής µας, γεγονός που το έχουµε αποδείξει εµπράκτως κατά τη θητεία µας µε σωρεία έργων  που φέραµε στο ∆ήµο µας. 2) Είµαστε υπέρ των επενδύσεων στο ∆ήµο µας γιατί αυτές θα  επιφέρουν ανάπτυξη στην περιοχή. Κάθε επένδυση δηµιουργεί ανάπτυξη και γίνεται για το  συµφέρον της περιοχής που θα λάβει χώρα αλλά και κατά επέκταση για όλο το ∆ήµο  Μετεώρων.- 3) Θα προκύψουν θέσεις εργασίας κατά τη δηµιουργία της συγκεκριµένης  επένδυσης και θα χρησιµοποιηθούν άτοµα προς απασχόληση από την περιοχή µας(µηχανικού,  χηµικοί, ηλεκτρολόγοι ,εργάτες, οδηγοί κλπ.) 4) Θα δοθούν ικανοποιητικά κονδύλια από την  εταιρεία τόσο προς τη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµαράντου όσο και προς στο ∆ήµο Μετεώρων  (25.000ευρώ για ∆ηµοτική Κοινότητα και 10.000 ευρώ για ∆ήµο Μετεώρων ) για περαιτέρω  έργα στην περιοχή.- 5) ∆ιαφήµιση της περιοχής αλλά και ολοκλήρου του ∆ήµου Μετεώρων  µέσου της συγκεκριµένης επένδυσης. 6) Κάθε είδους επένδυση συνιστά πρόοδο και εµείς  είµαστε υπέρ της προόδου της περιοχής µας. 7) Η συγκεκριµένη επένδυση θα δηµιουργήσει  εφαλτήριο και για άλλους επενδυτές στην περιοχή µας. 8) Η συγκεκριµένη εταιρεία µε τις 

δεσµεύσεις τις τόσο προς τη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµαράντου όσο και προς το ∆ήµο Μετεώρων  εξασφαλίζει τα όσα οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν ανησυχούν για τυχόν µελλοντικά  προβλήµατα, αν δηµιουργηθούν, ποτέ στο µέλλον. 9) Η αξιοποίηση της περιοχής από την  εταιρεία και η µελλοντική της αξία των γύρων περιοχών. 10) Οι επενδύσεις γίνονται για  ανάπτυξη, για πρόοδο και για συνέχεια µελλοντική και όχι για δηµιουργία ανύπαρκτων – υποθετικών προβληµάτων’’. 

Υπέρ της συζήτησης της εν λόγω αίτησης τοποθετήθηκαν και ο Δημοτικός Σύμβουλος  κος Αντώνιος Τούλας, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Αμάραντου, κος ∆ηµήτριος  Νταλαµάγκας, ο οποίος κλήθηκε στην εν λόγω συνεδρίαση και συμμετείχε στο συγκεκριμένο  θέμα. 

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων συνάγονται τα ακόλουθα: 

∆ιαπιστώνεται ότι στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι, σε σύνολο  33 µελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, βρέθηκαν παρόντες 33 Δημοτικοί  Σύµβουλοι. Από τους 33 Δημοτικούς Συμβούλους που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου Μετεώρων οι 19 ψήφισαν, με τους υποδεικνυόμενους στην πρόσκληση για συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων τρόπους ψηφοφορίας, υπέρ της αναβολής του  προαναφερθέντος θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι δε ψήφοι άπαντων των Δημοτικών  Συμβούλων του Δήμου Μετεώρων, περιήλθαν εμπρόθεσμα και νόμιμα στην γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου και στον ορισθέντα πρακτικογράφο.  

Συνεπώς, το 4οθέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων της συνεδρίασης της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας  «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και  εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας  Αµαράντου’’ αναβλήθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς σε σύνολο 33 παρόντων μελών του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων οι 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι η πλειοψηφία  των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Μετεώρων, ψήφισε την αναβολή του εν λόγω θέματος  της ημερήσιας διάταξης.

Ομοίως, είχε αναβληθεί κατά πλειοψηφία και το 1οθέμα της ημερήσιας διάταξης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα  της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής  χρήσης και εµφιάλωσης – εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της  Κοινότητας Αµαράντου’’ αναβλήθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς σε σύνολο 9 μελών αυτής τα 6  ψήφισαν την αναβολή του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Περαιτέρω, λεκτέα τα ακόλουθα: 

Η υπ’ αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 και υπ’ αριθ. 426 εγκύκλιος του Υπουργείου  Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα  εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αναφέρει επί λέξει ως  εξής: ‘’ … 2. Λειτουργία των οργάνων διοίκησης των δήμων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία  κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από  7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899), τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο,  οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή  διαβούλευσης, κ.ά.), μπορούν να συνεδριάζουν με τους ακόλουθους τρόπους, κατ’ επιλογή του  προέδρου τους: Δια περιφοράς, η οποία πραγματοποιείται, με έκδοση πρόσκλησης από τον  Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, με την οποία περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης  και εφόσον, συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του συλλογικού οργάνου. 4  Κατά τη χρονική περίοδο ισχύος των μέτρων για την αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού  Covid-19, η δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα, χωρίς να  προϋποτίθεται ότι ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (ή ο πρόεδρος του οικείου συλλογικού  οργάνου) πρέπει να αιτιολογεί την επιλογή του αυτή, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. 3 Η ύπαρξη της αιτιολόγησης θεωρείται ότι τεκμαίρεται, κατά  πλάσμα, ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π., για όλα τα  θέματα που περιλαμβάνονται στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (καθώς και των άλλων  συλλογικών οργάνων του δήμου) καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου. Ακολούθως, για τη  διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο του 

6 

συλλογικού οργάνου. Στην πρόσκληση αναγράφεται: α) ο τρόπος συνεδρίασης (ήτοι δια  περιφοράς), β) ο τρόπος ψήφισης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.), γ) η  διαδικασία, ο χρόνος και το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης (ο χρόνος έναρξης και λήξης  της συνεδρίασης) και δ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εύλογο είναι ότι παραλείπεται ο τόπος  συνεδρίασης. Για την έκδοση και γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη του συλλογικού  οργάνου, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες για κάθε συλλογικό όργανο διατάξεις. Ο πρόεδρος του  συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις εισηγήσεις των θεμάτων, καθώς  και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται να ψηφίσουν για κάθε θέμα. Ο Πρόεδρος,  επίσης, του συλλογικού οργάνου μπορεί να εκδίδει πρόσκληση για δια περιφοράς συνεδρίαση και  σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να  γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα εδάφια α’-γ’ της παρ. 5 του άρθρου 67  του ν. 3852/ 2010. Στην περίπτωση αυτή, στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον  οποίο το συλλογικό όργανο καλείται να συνεδριάσει με κατεπείγοντα τρόπο, δηλαδή γιατί η  συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και συγκαλείται εντός της ίδιας ημέρας που εκδόθηκε η  πρόσκληση. Το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων που δικαιολογούν το  επείγον της πρόσκλησης. Τα μέλη του συλλογικού οργάνου αποστέλλουν την ψήφο τους με  οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται στην πρόσκληση από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το οριζόμενο σε αυτή  χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση δια περιφοράς μπορεί να συζητούνται και  θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας. Προϋπόθεση για  τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του  συνόλου του συλλογικού οργάνου. Δεν ισχύουν, επομένως, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 96 του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006, Α’ 114), καθώς και η παρ. 1 του άρθρου  75 του ν. 3852/ 2010 περί απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής ή  επιτροπής ποιότητας ζωής, αντίστοιχα. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν απαιτείται η λήψη  διακριτής, εκ των προτέρων απόφασης, με την οποία τα μέλη θα αποφαίνονται για τη διεξαγωγή ή  μη της συνεδρίασης δια περιφοράς, αλλά θεωρείται ότι η συναίνεση εξασφαλίζεται με την, κατά το  χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πρόσκληση, συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση, δηλαδή με  το εάν έστω και σε ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζουν συνολικά, είτε θετικά είτε  αρνητικά, είτε δηλώσουν έστω ότι απέχουν από τη ψηφοφορία (δήλωση παρόν) ή και από τη  συνεδρίαση, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Για τη διεξαγωγή 

της δια περιφοράς συνεδρίασης, τηρείται πρακτικό. Σε αυτό σημειώνεται οπωσδήποτε η εισήγηση  επί του θέματος, τυχόν απόψεις των μελών που έχουν διατυπωθεί εγγράφως (ή αναγραφεί σε  ηλεκτρονικό μήνυμα), ή κάθε κείμενο που τυχόν θα παραδώσει ο σύμβουλος, καθώς και οι ψήφοι  επί της πρότασης. Δεν είναι απαραίτητη, επομένως, η υπογραφή αυτών από τους συμμετέχοντες  δημοτικούς συμβούλους, αφού η συμμετοχή, η ψήφος ή η, τυχόν, τοποθέτησή τους αποδεικνύονται  από το αποστελλόμενο έγγραφό (ή ηλεκτρονικό μήνυμά) τους. …’’. 

Ωστόσο, ο ορισθείς πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων – υπάλληλος του Δήμου Μετεώρων, ο οποίος τηρούσε τα πρακτικά κατά την  δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020, εσφαλμένα, αυθαίρετα και αποκλειστικά οικεία βουλήσει: 

α) δεν κατέγραψε ούτε στα τηρηθέντα πρακτικά ούτε στο ίδιο το σώμα της υπ’ αριθ. 201/2020  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων το γεγονός ότι σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων της 23ης  Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση  του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την  κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’ ετέθη αιτιολογημένα από τον  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – κατά τρόπο σαφή, ρητά  διατυπωμένο και μη υποκείμενο επουδενί σε παρερμηνεία ή εσφαλμένη ερμηνεία της  βούλησης και ρητής δήλωσης αυτού -πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου, ζήτημα αναβολής του εν λόγω θέματος ημερήσιας διάταξης. Το γεγονός αυτό,  εξάλλου, αποδεικνύεται από το ότι 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μετεώρων ψήφισαν υπέρ της αναβολής του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, η δε ρητώς και  ανεπιφυλάκτως διατυπωμένη βούληση και ρητή δήλωσή τους υπέρ της αναβολής του  προαναφερθέντος θέματος της ημερήσιας διάταξης προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας  από τη χρήση των ακολούθων φράσεων: 

– Οι κ.κ. Ιωάννης Παπαµιχαήλ, Σωτήριος Παππάς, Ανδρέας Καλτσούδας, Κων/νος  Γρηγορίου, Τσαραπατσάνη Βασιλική επί λέξει «Ψηφίζουµε να µη συζητηθεί το θέµα»  

– Οι ηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Σωτήριος Παπαχρήστος, Νικόλαος Φωλίνας, Νικόλαος  Μπαντανίκας, Στέφανος Θεοχάρης, ∆ηµήτριος Λύπας, Γεώργιος Παπανικολάου, 

∆ηµήτριος Κόττης, Γεώργιος Αρσενίου, Βασίλειος Τσίκαρης, Γεώργιος Θώµος, Χρήστος  Μαλακασιώτης και Βασίλειος Κερασοβίτης επί λέξει «αναβολή του θέµατος µε την  αιτιολογία να γίνει γενική συνέλευση των κατοίκων Αµαράντου» 

– Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Χαντζιάρας «αναβολή του θέµατος» 

β) δεν κατέγραψε ούτε στα τηρηθέντα πρακτικά ούτε στο ίδιο το σώμα της υπ’ αριθ. 201/2020  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων τις ανωτέρω ρητές και  ανεπιφύλακτες ψήφους των 19 Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Μετεώρων ως ψήφους υπέρ  της αναβολής του 4ουθέματος της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ  ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για  παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του  πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’. 

γ) Καθ’ υπέρβαση αρμοδιότητας, μη νόμιμα, και αυτογνωμόνως προέβη αυθαίρετα σε επίκληση και εφαρμογή διατάξεων νόμου και εγκυκλίων, οι οποίες επουδενί δεν τυγχάνουν  εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων έθεσε αιτιολογημένα πριν την έναρξη της εν λόγω  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ρητά προς ψήφιση από το  Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της αιτιολογημένης αναβολής του 4ουθέματος της ημερήσιας  διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο  ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής  χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της  Κοινότητας Αµαράντου’’, και υπέρ της αναβολής ψήφισαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου  Μετεώρων, οπότε και κατά την δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Μετεώρων το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε κατά πλειοψηφία. 

Ήτοι, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων αποφάσισε κατά  πλειοψηφία την αναβολή του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μετεώρων της 23ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας  «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση εκµίσθωση του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και 

εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας  Αµαράντου’’ δεν τυγχάνουν εφαρμογής ούτε η αναφερόμενη στην υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων διάταξη του άρθρου 67 παρ. 10 του Ν.  3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019,  πολλώ, δε, μάλλον τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 60173/23.08.2019 και με αριθμό 93  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σημειώνεται, δε, ότι ο συντάξας την εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπάλληλος του Δήμου Μετεώρων, εσφαλμένα και αυθαίρετα προέβη σε ερμηνεία της  αναφερόμενης στην απόφαση διάταξης του άρθρου 67 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019. Επιπλέον, ο εν  λόγω υπάλληλος, δια της συντάξεως του περιεχομένου της υπ’ αριθ. 201/2020 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων υπερέβη την αρμοδιότητά του συνιστάμενη στην  τήρηση των πρακτικών και αποτύπωση των όσων συζητήθηκαν και διεμείφθηκαν στην  συγκεκριμένη συνεδρίαση: Ενήργησε, δε, σαφώς πέραν της αρμοδιότητάς του αυτής, καθώς  προβαίνει στο σκεπτικό της υπ’ αριθ. 201/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  Δήμου Μετεώρων προβαίνει στην ανωτέρω αυθαίρετη ερμηνεία των ως άνω διατάξεων νόμου  και εκγκυκλίων, ενώ, περαιτέρω, στο διατακτικό – αποφασιστικό μέρος της εν λόγω απόφασης  θα έπρεπε να αναγράφεται το τι αποφασίστηκε και μόνο, και όχι να βγαίνει συγκεκριμένο  συμπέρασμα (…απείχαν της ψηφοφορίας αφού δεν ψήφισαν ναι, όχι, λευκό ή παρόν σύμφωνα  με το αιτιολογικό μέρος της απόφασης), καθώς κατί τέτοιο ανήκει στην αρμοδιότητα της  εποπτεύουσας αρχής Ο.Τ.Α. και συνέχεται του ελέγχου νομιμότητας της απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου. 

Περαιτέρω, συνιστά ακόμη υπέρβαση αρμοδιότητας και αυθαίρετη ερμηνεία του εν λόγω  πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – υπαλλήλου αυτού το  γεγονός ότι κατέγραψε ρητά στην υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας  ότι οι 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μετεώρων, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της αναβολής  του εν λόγω θέματος ημερήσιας διάταξης ‘’….. με την ψήφο τους προτίμησαν στην ουσία να  απέχουν από την ψήφιση συγκεκριμένου θέματος …’’, γεγονός το οποίο αποτελεί προσωπική  άποψη του συντάξαντος την απόφαση πρακτικογράφου. Η προαναφερθείσα αναφορά περί δήθεν  αποχής από την ψήφιση του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης δεν 

10 

αποτυπώνει επουδενί την εμπεφρασμένη βούληση και ρητά διατυπωμένη άποψη της  πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων περί αναβολής του εν λόγω  θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθώς τα 19 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων, τα οποία ενημέρωσαν τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι “ψηφίζουν  αναβολή του θέματος” ή “θεωρούμε ότι το θέμα δεν πρέπει να συζητηθεί”, ζήτησαν ρητά και με  σαφήνεια αναβολή, προφανώς για λόγους πληρέστερης ενημέρωσής του και προκειμένου για να  ζητηθεί η γνώμη των κατοίκων, ενώ σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω διατυπωθείσες σαφείς  δηλώσεις τους δεν δύνανταο να εκληφθούν ως αποχή από την ψήφιση συγκεκριμένου θέματος. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο εν λόγω πρακτικογράφος συνάγει προσωπικά συμπεράσματα  αποδεικνύεται, περαιτέρω, από το γεγονός ότι θεωρεί ότι οι προαναφερθέντες Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Σινάνης, Πολυζώης Χαλατσάκης, ∆ηµήτριος Ζαµπούρας, Σπύρος  Θεµέλης, Κων/νος Ράντος, Ιωάννης Γιαννούλας, Μαρία Φροσυνάκη, Κων/νος Παπάντος, 

Ευαγγελία Μπαντέκα – Νάνη, Χρήστος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Καραπέτσας, Ζιώγας  ∆ηµήτριος, Τράντου-Βουρλίτση Βασιλική ψήφισαν ‘’ναι’’ στην εν λόγω αίτηση, ενώ στο  περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 201/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων δεν καταγράφει με σαφήνεια ότι οι προαναφερθέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Χρήστος Σινάνης, Πολυζώης Χαλατσάκης, ∆ηµήτριος Ζαµπούρας, Σπύρος Θεµέλης, Κων/νος  Ράντος, Ιωάννης Γιαννούλας, Μαρία Φροσυνάκη, Κων/νος Παπάντος, Ευαγγελία Μπαντέκα – Νάνη, Χρήστος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Καραπέτσας, Ζιώγας ∆ηµήτριος, Τράντου 

Βουρλίτση Βασιλική ψήφισαν ‘’ναι’’ στην εν λόγω αίτηση, καθώς δεν υπάρχει πουθενά στην  απόφαση ρητή αναφορά στη λέξη ‘’ναι’’ ως ψήφος των προαναφερθέντων επί της ως άνω  αναφερόμενης αίτησης. 

Τέλος, δέον όπως αναφερθεί ότι η υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ χωρίς να έχει προηγηθεί η  υπογραφή της αρμοδίως από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων,  κατά παράβαση του νόμου. 

  1. Η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει στη Διοίκηση την ανάκληση κάθε παράνομης διοικητικής  πράξεως, ενώ η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απαιτεί τη διατήρηση  της ισχύος των ευμενών για τον καλόπιστο διοικούμενο πράξεων. Σύνθεση των αρχών αυτών  συνιστούν οι γενικές αρχές ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με τις οποίες και οι 

11 

ευμενείς διοικητικές πράξεις ανακαλούνται, εάν είναι παράνομες, μέσα σε εύλογο χρόνο από την  έκδοσή τους (ΣΕ 3269/2010, 1501/2008, 3906/2008, 2403/1997 Ολομ. κ.α.) υπό τον όρο της  αιτιολογήσεως της ενέργειας αυτής με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ή στοιχεία, η  ύπαρξη ή η έλλειψη των οποίων στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συνάρτηση με το ισχύον κατά  την έκδοση της ανακαλούμενης πράξεως νομικό καθεστώς, θεμελιώνει τη διαπιστούμενη  παρανομία και κατ’ ακολουθίαν, την συνδρομή νομίμου λόγου ανακλήσεως. Τέτοια, εξ’ άλλου,  νομική πλημμέλεια που επιτρέπει την ανάκληση συνιστά και η πλάνη περί τα πράγματα, εφόσον  η διαπίστωση ορισμένης καταστάσεως ή η συνδρομή ή η έλλειψη ορισμένων πραγματικών  περιστατικών αποτελούσε κατά νόμο προϋπόθεση εκδόσεως της ανακαλουμένης πράξεως ή  μόνιμο στοιχείο κρίσεως για την διαμόρφωση του περιεχομένου της. Αντίθετα, μόνη η  διαφορετική εκτίμηση των αυτών πραγματικών περιστατικών, τα οποία το οικείο διοικητικό  όργανο έλαβε υπόψη κατά την έκδοση της πράξεως, δεν συνιστά κατ’ αρχήν νόμιμο λόγο  ανακλήσεως (ΣτΕ 3492/2000). Περαιτέρω, η νόμιμη διοικητική πράξη μόνο κατ’ εξαίρεση και  υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος μπορεί να  ανακληθεί για το λόγο ότι εκτιμώνται ήδη με διαφορετικό τρόπο τα αυτά πραγματικά  περιστατικά, έστω και αν από αυτήν δημιουργήθηκαν δικαιώματα ή πραγματική κατάσταση  ευνοϊκή για τον διοικούμενο. Στην περίπτωση, όμως, αυτή, η ανάκληση πρέπει να είναι ειδικώς  αιτιολογημένη, με αναφορά των λόγων γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, που τη  δικαιολογούν (βλ. ΣΕ 2414/2011, 3457/2007, 259/2005 κ.ά.). Τέλος κατά τη γενική αρχή του  διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να αναγνωρίζουν ως ισχυρές και να  εφαρμόζουν τις πράξεις άλλων διοικητικών αρχών, εφόσον εξωτερικώς φέρουν τα κατά νόμο  γνωρίσματα εγκύρων πράξεων, δεδομένου ότι οι διοικητικές πράξεις, και αν ακόμα δεν είναι  νόμιμες, θεωρούνται έγκυρες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειές τους, εφόσον δεν  ανακλήθηκαν διοικητικώς ή δεν ακυρώθηκαν δικαστικώς (ΣΕ Ολ. 1555/1980).  

Επίσης, το άρθρο 12 παρ. 1 του Β.δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με την  παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989, ορίζει ότι ‘’1. Η εμπορία των ποσίμων ιαμτικών η μη  ιαματικών νερών που διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση είτε με ανάμειξη με χημικές ή άλλες  ουσίες ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία, κατάσταση και συσκευασία, επιτρέπεται μόνον  έπειτα από άδεια, που χορηγείται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, στην  περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Στην απόφαση  του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά προηγούμενη γνώμη του 

12 

προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας του νομού για την καταλληλότητα του νερού,  προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας. …’’. 

Κατ’ αρχήν η υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων θα πρέπει να ανακληθεί για το λόγο ότι σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη του άρθρου 12 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του  άρθρου 26 του Ν. 1828/1989, θα έπρεπε να προηγηθεί της αποφάσης του Δημοτικού  Συμβουλίου, η γνώμη του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας της Περιφερειακής  Ενότητας Τρικάλων σχετικά με την καταλληλότητα του νερού. Εν προκειμένω, δεν υπάρχει η εν  λόγω προηγούμενη γνώμη περί καταλληλότητας, ούτε, φυσικά, αναφέρεται ρητά στην υπ’ αριθ.  201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ότι λήφθηκε υπόψη η  γνώμη του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων σχετικά με την καταλληλότητα του νερού κατά την σύνταξη και έκδοση της προαναφερθείσας  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων. 

Επιπλέον, η ανωτέρω διάταξη ορίζει ότι για την εμπορία πόσιμων υδάτων απαιτείται  σχετική άδεια η οποία δίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία απόφαση θα  πρέπει να προσδιορίζει και τη χρονική διάρκεια της εν λόγω άδειας. Κάτι τέτοιο δεν  περιλαμβάνεται επίσης στην ανωτέρω υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Μετεώρων.  

Επιπροσθέτως, ακόμη και εάν ήθελε υποτεθεί ότι η αλληλογραφία της ιδιωτικής  κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο  «ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» µε αρµόδιες Υπηρεσίες για δειγµατοληψία για την  καταλληλότητα του νερού της πηγής «Γκούρα», η οποία φέρεται να υπάρχει συνημμένη στην ως  άνω αναφερόμενη αίτησης της εν λόγω εταιρίας, δεν προκύπτει εάν αφορά την παροχή της εκ  του νόμου απαιτούμενης γνώμης του του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας του νομού  για την καταλληλότητα του νερού. 

Επιπλέον, η φερομένη αυτή αλληλογραφία δεν έχει αποσταλεί από τη γραμματεία του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, ως στοιχείο του φακέλου της υπόθεσης στους  Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μετεώρων, πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού 

13 

Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να έχουν πλήρη φάκελο του θέματος επί του  οποίου οποίου καλούνται να ψηφίσουν. 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της νομιμότητας, η εν λόγω απόφαση θα  πρέπει να ανακληθεί λόγω του γεγονότος ότι είναι παράνομη, αφού δεν πληροί τις προϋποθέσεις  του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. 

  1. Επιπλέον, η υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων  συνετάγη και δημοσιεύθηκε και κατά παράβαση διαδικασίας.  

Τούτο, δε, καθώς το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει  ότι ‘’1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων  (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του  δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του  περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον  σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την  εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: …  βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος …’’. 

Εν προκειμένω, η υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων αναφέρει την υπ’ αριθ. 54/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία  ελήφθη επί του θέµατος ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση-εκµίσθωση  του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης-εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την  κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’, στην οποία αναγράφεται ότι τρία (3)  µέλη εγκρίνουν την αίτηση της ανωτέρω εταιρείας και έξι (6) µέλη ψήφισαν αναβολή.  

Ωστόσο, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 54/2020 απόφασή της, η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων αποφάσισε την αναβολή του θέματος  ημερήσιας διάταξης με τίτλο ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραχώρηση-εκµίσθωση  του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την  κοινοτική πηγή «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου’’, οπότε και καθίσταται σαφές ότι το 

14 

συγκεκριμμένο συλλογικό όργανο δεν έχει προβεί σε έκδοση εισήγησης προς το Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων σχετικά με την ανωτέρω αίτηση της συγκεκριμένης Ι.Κ.Ε. 

Ως εκ τούτου, ελλείπει η εκ της διάταξης του άρθρου 73 παρ. 1 στοιχείο βγ. του Ν.  3852/2010, όπως ισχύει, απαιτούμενη εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Μετεώρων προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της ως άνω αναφερόμενης αίτησης της  συγκεκριμένης Ι.Κ.Ε. 

Συνεπώς, απολιπομένης της εν λόγω εισήγησης, η υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – η οποία αναφέρει την υπ’ αριθ. 54/2020  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία απόφαση δεν εισηγείται επί της ανώτερω  αίτησης της συγκεκριμένης Ι.ΚΕ., αλλά αναβάλλει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος – εξεδόθη  κατά παράβαση της διαδικασίας, και είναι, εκ του λόγου, αυτού ανακλητέα ως στερούμενη  νομιμότητας. 

  1. Τέλος, δέον όπως τονιστεί ότι σε σχέση με την ως άνω αναφερόμενη αίτηση της εν λόγω  Ι.Κ.Ε. περί παραχώρησης – εκµίσθωσης σ’ αυτήν του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και  εµφιάλωσης – εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Τ.Κ.  Αµαράντου, προέκυψαν κρίσιμα και ουσιώδη στοιχεία. 

Συγκεκριμένα, στις 20.11.2020, επιδόθηκε στο Δήμο Μετεώρων η από 19.11.2020  εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία της εταιρίας με την επωνυμία «HGREEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ι.Κ.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης προς το Δήμο Μετεώρων, η οποία έλαβε αριθμό  πρωτοκόλλου 13400/20.11.2020 και χρεώθηκε υπηρεσιακά προ διεκπεραίωση στον ορισθέντα  πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – υπάλληλο του Δήμου  Μετεώρων. Στην συγκεκριμένη εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία αναγράφεται ρητά  ‘’ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 12/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΤΙΣ 23.11.2020 ΚΑΙ  ΩΡΑ 12:30 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 13/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ’’, η οποία αφορά  στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11897/16.10.2020 αίτηση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την  επωνυµία «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.»,  νοµίµως εκπροσωπούµενης, µε θέµα «Αίτηµα παραχώρησης – εκµίσθωσης στην εταιρία µας 

15 

του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης – εµπορίας του πόσιµου ύδατος από  την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Τ.Κ. Αµαράντου». 

Επίσης, την 20.11.2020 πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Μετεώρων με αριθμό πρωτοκόλλου  13445/20.11.2020 η από 19.10.2020 αίτηση, υπογεγραμμένη από πάρα πολλούς κατοίκους της  Κοινότητας Αμαράντου, η οποία, ομοίως, χρεώθηκε υπηρεσιακά προ διεκπεραίωση στον  ορισθέντα πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – υπάλληλο του  Δήμου Μετεώρων. Η εν λόγω αίτηση, ομοίως, αφορά στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11897/16.10.2020  αίτηση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ  ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον  διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.», νοµίµως εκπροσωπούµενης, µε θέµα «Αίτηµα  παραχώρησης – εκµίσθωσης στην εταιρία µας του δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και  εµφιάλωσης – εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή «Γκούρα» της Τ.Κ.  Αµαράντου». 

Ωστόσο, αμφότερα τα ανωτέρω έγγραφα ο εν λόγω πρακτικογράφος του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων – υπάλληλος του Δήμου Μετεώρων, στον οποίο είχαν  χρεωθεί αυτά υπηρεσιακώς προς διεκπεραίωση δεν τα γνωστοποίησε, ως όφειλε, ούτε στο  Προεδρείο ούτε και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων πριν την  έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων της  23ης Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών. 

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 201/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Μετεώρων. 

Να γίνει επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Μετεώρων όλου του φακέλου και  του συνόλου των εγγράφων που αφορούν στην παραχώρηση – εκμίσθωση του δικαιώµατος  αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης – εµπορίας του πόσιµου ύδατος από την Κοινοτική Πηγή  «Γκούρα» της Κοινότητας Αµαράντου και να συνταχθεί σχετική υπηρεσιακή εισήγηση.

16 

Καλαμπάκα, 30.11.2020 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων Σωτήριος Παπαχρήστος”

 

Διαβάστε επίσης