Τοπικά

Σε δημοπρασία την άλλη Τετάρτη το αναψυκτήριο στο Τζαμί

Συνωστισμός υποψηφίων παρατηρείται για την ενοικίαση του αναψυκτήριου δίπλα ακριβώς από το Τζαμί. Το κτίριο, που ανήκει στο Δήμο Τρικκαίων, είχε γνωρίσει μεγάλες δόξες προ 20ετίας, ωστόσο τα τελευταία πολλά χρόνια παρέμεινε κλειστό.

 

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr η δημόσια, ανοιχτή, δημοπρασία του έχει οριστεί για την Τετάρτη του Πάσχα, 27 Απριλίου, με τιμή εκκίνησης τα 400 €, ενώ ως μια βασική προϋπόθεση τίθεται η τουλάχιστον 5ετής εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Τρικκαίων, Διεύθυνση Ασκληπιού 18-Τρίκαλα.Τηλέφωνα  2431351111 κ. Νταλάση Αικατερίνη .Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 Δείτε αναλυτικά τα σημαντικότερα άρθρα της διακήρυξης:

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα γίνει στα Τρίκαλα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου, που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού 18, στις 27 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ , ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων. Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ.270/1981 με τους ίδιου όρους στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου που βρίσκεται στην οδό Ασκληπιού 18,  σε ημερομηνία που θα οριστεί στην  περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικής Δημοπρασίας του Δημάρχου Δήμου Τρικκαίων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.

 

Ά ρ θ ρ ο  8ο

 

                    Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όσοι έχουν επαγγελματική εμπειρία  τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο χώρο μαζικής εστίασης και αναψυχής.

 1. Φυσικά πρόσωπα:

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 • Έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και τα φορολογικά έντυπα (Ε3) των τελευταίων πέντε (5) ετών.
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
 •  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος και ο εγγυητής του δεν έχουν καταδικαστεί για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε., β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης/5/1997 (21)και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρ. Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.) ζ) εκβίαση (385Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεωκοπία (398 Π.Κ.), λ) ληστεία, μ) κλοπή. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

4)  Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας για τον διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή, έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

5)  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος και ο εγγυητής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους σε ισχύ την ημέρα της δημοπρασίας.

6)  Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.

7)  Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή του καθώς και αντίγραφο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός χωρών της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής  αν έχουν ιθαγένεια κράτους- μέλους

8)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι έλαβε γνώση και έχει μελετήσει λεπτομερώς τους όρους της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα.

9)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλαχτα ότι επισκέφτηκε αυτοπροσώπως το προς ενοικίαση κτίριο, διαπίστωσε την υπάρχουσα κατάσταση από πλευράς φθορών και αναγκαίων κατασκευών, ώστε να καταστεί αυτό λειτουργικό και κατάλληλο για την κάλυψη του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, η δαπάνη δε αυτή θα βαρύνει τον ίδιο και δεν θα εγείρει ουδέποτε και ουδεμία αξίωση για την απαραίτητη δαπάνη επιδιορθώσεως τυχόν βλαβών –

κατασκευών, καθόσον αυτές τις υποχρεώσεις τις αναλαμβάνει ο ίδιος μη έχουσες καμία σχέση με το καταβαλλόμενο μίσθωμα.

10)   Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για λογαριασμό αυτού του οποίου πλειοδοτεί, προσκομίζοντας επιπρόσθετα και πρόσφατο ειδικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης συντεταγμένο από Συμβολαιογράφο.

 1. Νομικά πρόσωπα :

Τα συμμετέχοντα Νομικά πρόσωπα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

 • Έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και τα φορολογικά έντυπα (Ε3) των τελευταίων πέντε (5) ετών.
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές ΕΠΕ, οι διαχειριστές Ι.Κ.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου  και ο εγγυητής του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για: 1)Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της αριθ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε., (2) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης/5/1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής  δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρ. Κοινοτήτων,(4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, (5) Υπεξαίρεση (375 Π.Κ.), (6) Απάτη (386-388 Π.Κ.), (7)Εκβίαση (385 Π.Κ.), (8) Πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), (9) Ψευδορκία (224 Π.Κ.), (10)Δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), (11) Δόλια χρεωκοπία (398 Π.Κ.), (12)Ληστεία (380 Π.Κ.), (13)Κλοπή (372 Π.Κ.).Το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 •  Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου κατά τα ανωτέρω του νομικού προσώπου ότι αυτό δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  Την ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να προσκομίσει και ο εγγυητής.
 •  Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας για το νομικό πρόσωπο και τον εγγυητή του, έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 •  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι το υποψήφιο νομικό πρόσωπο και ο εγγυητής του είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.
 • Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου  Τρικκαίων που να αφορά το συμμετέχον νομικό πρόσωπο αλλά και το νόμιμο εκπρόσωπο του ν.π. κατά τα ανωτέρω, καθώς και τον εγγυητή.
 • Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου με τις τροποποιήσεις του, επικυρωμένο με ημερομηνία την προτεραία της δημοπρασίας.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την ημέρα υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί νομίμως, δεν έχει λυθεί και να εμφαίνονται οι τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο.
 •  Πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του ν.π. με το οποίο αποφασίστηκε η συμμετοχή της εταιρείας στη δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου και η υποβολή προσφοράς καθώς και το εξουσιοδοτούμενο να καταθέσει την προσφορά φυσικό πρόσωπο και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης η εταιρεία θα εκτελέσει το έργο  σύμφωνα με τους όρους  της παρούσας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου ότι έλαβε γνώση και έχει μελετήσει λεπτομερώς τους όρους της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλαχτα ότι επισκέφτηκε αυτοπροσώπως ο νόμιμος εκπρόσωπος το προς ενοικίαση κτίριο, διαπίστωσε την υπάρχουσα κατάσταση από πλευράς φθορών και αναγκαίων κατασκευών, ώστε να καταστεί αυτό λειτουργικό και κατάλληλο για την κάλυψη του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, η δαπάνη δε αυτή θα βαρύνει το ίδιο το νομικό πρόσωπο και δεν θα εγείρει ουδέποτε και ουδεμία αξίωση για την απαραίτητη δαπάνη επιδιορθώσεως τυχόν βλαβών – κατασκευών, καθόσον αυτές τις υποχρεώσεις τις αναλαμβάνει το ίδιο μη έχουσες καμία σχέση με το καταβαλλόμενο μίσθωμα.
 • Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
 • Σε περίπτωση που κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για λογαριασμό αυτού του οποίου πλειοδοτεί, προσκομίζοντας επιπρόσθετα και πρόσφατο ειδικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης συντεταγμένο από Συμβολαιογράφο.
 1. Για τις ενώσεις προσώπων και τις κοινοπραξίες διευκρινίζεται ότι :

α. Η ένωση προσώπων ή εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό τους εκπρόσωπο ή εκπρόσωπους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προσώπων ή εταιρειών – προσφερόντων.

β. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση επιλογής της ένωσης ως πλειοδότη και υπογραφής της σχετικής μισθωτικής σύμβασης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι της λήξεως της συμβάσεως.

γ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη ή το έτερο μέλος συνεχίζουν να έχουν αυτοτελώς την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

δ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη ή το έτερο μέλος συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους, χωρίς να συνιστά τούτο μεταβολή των συνθηκών ή σπουδαίο λόγο καταγγελίας της μισθωτικής σύμβασης.

ε. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης πάντως μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν αντικατάσταση που μπορεί να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μετά από προσκόμιση των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών για το νέο μέλος.

 1. Εάν σε κάποια χώρα ή και στη χώρα διενέργειας του διαγωνισμού, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύνανται να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης και προσκομίζεται στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση κατά το ελληνικό δίκαιο και φέρει επικύρωση από την αντίστοιχη διπλωματική ή προξενική αρχή. Στην κατά τα ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
 2. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση έλλειψης ή απόρριψης ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω, επειδή η διατύπωσή του (τους) δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσας δημοπρασίας, η αντίστοιχη  προσφορά  αποκλείεται  από την περαιτέρω διαδικασία και επιστρέφεται με τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον υπόψη διαγωνισμό, επί αποδείξει, στον διαγωνιζόμενο.

Σε περίπτωση έλλειψης ή απόρριψης ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω, επειδή η διατύπωσή του (τους) δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της παρούσας δημοπρασίας, η αντίστοιχη  προσφορά  αποκλείεται  από την περαιτέρω διαδικασία και επιστρέφεται με τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον υπόψη διαγωνισμό, επί αποδείξει, στον διαγωνιζόμενο

 

Ά ρ θ ρ ο  9ο 

Κατώτατο όριο προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 400,00 € για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους.

 

Ά ρ θ ρ ο  10ο

 Εγγυητής

 

Ο τελευταίος πλειοδότης , υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

Διαβάστε επίσης