Ροή Τοπικά

Σε ρυθμίσεις οφειλών προχωράει ο Δήμος Φαρκαδόνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ , στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως το αργότερο την 31.10.2021.

Συγκεκριμένα:
Α.
Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως 31.03.2021, καθορίζονται οι ΚΑΔ κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων. (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του Ν.4807/21)
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’) με την οποία ορίζονται ως δικαιούχοι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) οι εξής:
α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω ΚΥΑ.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
ββ) είναι άνεργοι,
βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,
βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις
Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20) ως εξής:

α) Εαν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,
β) αν εξοφληθούν σε  2  έως  24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %,
γ) αν εξοφληθούν σε 25  έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,
δ) αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,
ε) αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%. (παρ. 1 άρθρο 110 Ν. 4611/19 )
Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.
Με βάση τα παραπάνω οι δικαιούχοι που επιθυμούν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4764/2020 καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο Φαρκαδόνας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr είτε με αυτοπροσώπη παρουσία κατόπιν ραντεβού ΑΙΤΗΣΗ συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔ
Β) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΣΤΩ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 15/02/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
2.ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝ.ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 15/2/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙΚΤΗΤΕΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/02/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο εσόδων του Δήμου Φαρκαδόνας  (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Γ.Ζιώγκου , τηλ.2433350017 και στην Ταμιακή Υπηρεσία  (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Β.Περκα , τηλ.2433350037).

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης