Τοπικά

Στον αέρα η νέα πισίνα στον Αϊ Γιώργη. Απορρίπτεται αίτημα για νέα παράταση παράδοσης

Στον αέρα βρίσκεται η ολοκλήρωση της νέας κλειστής πισίνας στο πάρκο του Αϊ Γιώργη καθώς η ανάδοχος κατασκευάστρια εταιρεία ζητά και 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου να εισηγείται αρνητικά. Το θέμα έρχεται προς συζήτηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τρικκαίων το οποίο και θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις.

 

 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού εργασιών 1.200.000,00 € συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων  και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 21/2019 Α.Δ.Σ..

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 24/09/2019 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και τελευταίος μειοδότης αναδείχθηκε η ένωση οικονομικών φορέων: MA.CON.STRUCTION Α.Ε. με μέση έκπτωση 47,07%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 355/2019 Α.Ο.Ε.

Το συμφωνητικό ύψους 635.169,06€ (με ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 30/04/2020 με ημερομηνία περαίωσης την 30/10/2021.

Με την αρίθμ. 614/2021 εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 30/08/2022.

Με την αρίθμ. 561/2022 εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 09/11/2022.

Με την αρίθμ. 755/2022 εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 09/07/2023.

Με την αρίθμ. 279/2023 εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 09/11/2023.

 

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

– Ο  Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Έχοντας υπ’ όψη:

– Τα συμβατικά στοιχεία της παραπάνω σύμβασης.

– Την με αρίθμ. 44331/06-10-2023 αίτηση του  αναδόχου

– Το γεγονός ότι υπήρχαν αναίτιες καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών

– Το αρίθμ. 49445/12-11-2021 έγγραφο περί επίσπευσης εργασιών

– Το αρίθμ. 46448/27-09-2022 έγγραφο περί επίσπευσης εργασιών

-Το αρίθμ. 21825/25-04-2023 έγγραφο περί επίσπευσης εργασιών

– Τη χορήγηση έως τώρα παρατάσεων συνολικού χρόνου είκοσι πέντε (25) μηνών μετά από τη συμβατική προθεσμία που είχε οριστεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

 

Για τους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι

Τη  μη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης