Τοπικά

Τα έργα της ΔΕΥΑ Πύλης που αλλάζουν τη ζωή των κατοίκων

Ένα από τα βασικότερα μελήματα της Δημοτικής Αρχής , αποτέλεσε η εξασφάλιση αδιάλειπτης υδροδότησης με πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας σε όλη την έκταση του Δήμου μας. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση των υποδομών ύδρευσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

 

Με ένα ολοκληρωμένο πλάνο έργων ενισχύουμε, εκσυγχρονίζουμε, συντηρούμε διαρκώς τις υποδομές, ενώ με συνεχείς ελέγχους θωρακίζουμε την ποιότητα του νερού. Από τους πρώτους κιόλας μήνες οργανώσαμε ένα πλάνο για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης που παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές και σπασίματα με νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου. Παράλληλα έχουμε  διαμορφώσει μία κοινωνικά ευαίσθητη τιμολογιακή πολιτική, για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις δαπάνες ύδρευσης.

Παρακάτω αναλύονται μια σειρά από έργα και δράσεις που αφορούν τη ΔΕΥΑ Πύλης.

ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΡΓΑ

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 998.500 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (Φιλόδημος Ι)

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.500,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (ΣΑΕ055)

Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (ΣΑΕ055)

Συντήρηση – ανακατασκευή υδρομαστεύσεων

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (ΣΑΕ055)

Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεραϊδοχωρίου

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (ΣΑΕ055)

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Νεραϊδοχωρίου

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 260.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 215.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ

Ύδρευση οικισμου Αετού του Κ.Δ. Παχτουρίου

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΕΣΠΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στα Στουρναρέικα

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.688,00€

Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΠ

Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στη Μεσοχώρα

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.591,68€

Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΠ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στη δεξαμενή της Κοινότητας Ελάτης

(Πιλοτικό Πρόγραμμα)

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.691,60 €

Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΠ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης χλωρίωσης στη δεξαμενή της Κοινότητας Περτουλίου

(Πιλοτικό Πρόγραμμα)

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.815,60 €

Χρηματοδότηση : Ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΠ

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης στην Πύλη

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (ΣΑΕ055)

Επέκταση αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης όμβριων

στα Στουρναραίικα

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (ΣΑΕ055)

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

στην Τ.Κ. Μουριάς

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 450.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (Αντώνης Τρίτσης)

 

Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου

Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 450.000,00€

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (Αντώνης Τρίτσης)

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δέσης

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 275.000,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΝ. (Ταμείο Ανάκαμψης)

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος απομακρυσμένων μετρήσεων υδρομετρητών και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.038.560,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΝ. (Ταμείο Ανάκαμψης)

Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.364.244,00 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ (Αντώνης Τρίτσης)

Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5.894.123,80 €

Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΝ (Ταμείο Ανάκαμψης)

 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» Κωδ. 08_ΕΠΑΝΕΚ

Έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου & ΔΕΥΑ Πύλης και έχει υποβληθεί πρόταση με αντικείμενο την υλοποίηση της πράξης: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πύλης» και ειδικότερα οι προμήθειες/υπηρεσίες που αφορούν τη ΔΕΥΑ Πύλης :

  • Δράση 18. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών, με κόστος 34.968,00 € (συμπεριλ. ΦΠΑ 24%) και
  • Δράση 38. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, με κόστος 22.940,00 € (συμπεριλ. ΦΠΑ 24%), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΥΑ Πύλης

Χρηματοδότηση : ΕΥΔ του Προγράμματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός» με κωδικό: 01, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 241 και ΑΔΑ: ΡΜΣΒ46ΜΠΓ-2ΞΙ, η οποία αφορά τη Δράση «1.3.1:Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ», με αντικείμενο την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

«Εταιρος στην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ.»

 

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος χλωρίωσης στα ορείνα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης

Τέλος η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, ετοιμάζει μια ολοκληρωμένη μελέτη για διατάξεις χλωριωτήρων στις κύριες δεξαμενές στον ορεινό όγκο. Μελέτη που είναι ήδη σε φάση εκπόνησης, με εκτιμώμενο κόστος 3.500.000 ευρώ και έχοντας ως στόχο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

 

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης