Τοπικά

15 Φεβρουαρίου κατατίθενται οι προσφορές για τη νέα ε.ο. Τρικάλων-Καρδίτσας

Η 15η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη, είναι η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων που προκήρυξε η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επιλογή αναδόχου μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση Μελέτης Ε.Ο. 30 Καρδίτσας-Τρικάλων», εκτιμώμενης αξίας 275.518,67€ (341.643,14€ με Φ.Π.Α. 24%).

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/201620.

Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της αναβάθμισης της οδού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ήδη με το έργο των παρακάμψεων Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τμήματος συνολικού μήκους 5,2 χλμ.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες δημοπρατούμε μια νέα οδική μελέτη στο τμήμα από τα Καρδίτσα  μέχρι τα Τρίκαλα, όπου παρατηρείται μεγάλος φόρτος κυκλοφορίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. « Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η Περιφέρεια με το ασφαλέστερο οδικό δίκτυο και πρώτη Περιφέρεια στη χώρα σε μελέτες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη και  παραδίδονται  περίπου 30 μελέτες» καταλήγει ο περιφερειάρχης.

Η μελέτη

Το αντικείμενο της μελέτης  περιλαμβάνει:

-Τμήμα μήκους 2,8 χλμ: από Αρτεσιανό έως Ριζοβούνι και

-Τμήμα μήκους 5,0 χλμ: από Ριζοβούνι έως τον κόμβο εξόδου Αγναντερού προς Τρίκαλα

-Κυκλικούς κόμβους: Ριζοβουνίου (εξόδου), Καλογριανών, Παλαιοχωρίου και Αγναντερού (εισόδου).

Ειδικότερα, θα εκπονηθούν οι παρακάτω μελέτες:

  1. Μελέτη κτηματολογίου (επικαιροποίηση)
  2. Μελέτη κύριας αρτηρίας (επικαιροποίηση) και μελέτη παράπλευρων οδών
  3. Μελέτη κυκλικών κόμβων
  4. Μελέτες σήμανσης ασφάλισης
  5. Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης όλων των οδικών έργων
  6. Μελέτη αποχέτευσης καταστρώματος γέφυρας
  7. Μελέτες ηλεκτροφωτισμού
  8. Μελέτες τεχνικών
  9. Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του έργου

Διαβάστε επίσης