Τοπικά

273.420 € για νέες παιδικές χαρές, από το Δήμο Φαρκαδόνας

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Φαρκαδόνας» (CPV : 37535200-9, 34991000-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 273.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται με το ποσό των 213.000,00 ευρώ, από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και με το ποσό των 60.420,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Φαρκαδόνας και βαρύνει τον Κ.Α. 64-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας. Ο κωδικός NUTS είναι EL611. Η ΑΑΥ δια της οποίας διετέθη η πίστωση είναι η 1713/21-2-2019. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 26/2/2019 και ώρα 12.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 21/3/2019 και ώρα 12.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27/3/2019 και ώρα 10.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας, χωρίς τον φπα. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας στην Φαρκαδόνα Τρικάλων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ετικέτες

Διαβάστε επίσης