Τοπικά

300.000 € δίνει ο Δήμος Τρικκαίων σε ιδιώτη για τη διαχείριση των αδέσποτων (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι 299.832,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα των υπηρεσιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η περισυλλογή, μεταφορά, φιλοξενία, ημερήσια φροντίδα (συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια ενδεδειγμένης ζωοτροφής από τον Ανάδοχο) και επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαβιούν στο Δήμο Τρικκαίων.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16.01.2024 και ώρα 15:00:001.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
1 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 2  www.promitheus.gov.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στις 08.12.2023, ημέρα Παρασκευή και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 08.12.2023 και ώρα 14:00:00.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, είναι 4.836,00 €.
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Τσιτσικά Σοφία, τηλ. 2431 3 51 233, e-mail: tsitsika@trikalacity.gr και κα. Ευθυμίου Παναγιώτα τηλ. 2431 3 51 203, e-mail: panef@trikalacity.gr,.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 04.12.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;

  Κάνε λήψη από το App Store
  Διαθέσιμο στο Google Play
  Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
  Ακολούθησε μας στο Instagram
  Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης