Διεθνή

Διεθνή

Σεισμοί από έκλυση φυσικού αερίου

Σεισμούς που δεν προκαλούνται από τη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών αλλά από την έκλυση φυσικού αερίου στο υπέδαφος ανίχνευσαν Γάλλοι, Γερμανοί και Τούρκοι...